Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Ny variant av Glycosorb® sänker förhöjda nivåer av galektin i blodplasma

Report this content

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att en ny variant av bolagets befintliga medicintekniska produkt Glycosorb® binder och selektivt sänker nivån av galektin i blodplasma. 

Bolaget har som tidigare meddelats ett intresse av att utöka användningen av sin befintliga Glycosorb®-teknologi till nya applikationer, primärt inom autoimmuna sjukdomar.

Galektin är ett samlingsnamn på en grupp proteiner vilka binder till olika kolhydratstrukturer på proteiner och vävnader i kroppen.

Galektin har visats vara inblandade i flera viktiga processer i kroppen. Normalt är nivåerna av galektin låga i blodplasma.

Förhöjd nivå i plasma av ett eller flera galektin har visats ha en pro-inflammatorisk effekt samt vara associerat med ett flertal olika sjukdomar som exempelvis, septisk chock, olika typer av autoimmuna sjukdomar och cancer. Ökade nivåer har visats öka spridningen via metastaser av olika former av cancer. Det är därför av intresse att ta fram effektiva metoder för att kliniskt sänka förhöjda galektinnivåer.

Den nya produktvarianten av bolagets befintliga produkt Glycosorb® sänker signifikant mängden galektin i plasma (in vitro).

Bindningen är selektiv och påverkar därför endast i ringa utsträckning andra proteiner i plasma.

Produkten kan därmed vara intressant för att kliniskt sänka förhöjda galektinnivåer i en extra-korporal blodbehandling av patienten. Det är emellertid ännu för tidigt att uttala sig om den kliniska effekten (in vivo).

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 13:15

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. 

Produkten har hittills använts vid fler än 3 000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.
Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de drygt tre tusen njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb-behandlingar, kan uppskattas spara cirka 450 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis. 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt:

Kurt Nilsson, vVD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Prenumerera

Dokument & länkar