Uppdatering kring prelanseringsplanen av UBP-produkten

Report this content

Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten. Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en bredare lansering.

Lågtiter anti-A/B blodplasma / helblod kan användas som universalplasma / universalblod, det vill säga ges till patienter oavsett deras blodgrupp.

Utmärkta resultat av UBP-produkten har under sommaren/hösten och nu senast i oktober presenterats vid fyra transfusionskongresser: SETS (Spanien), DGTI (Tyskland), SABM (USA) och AABB (USA). 
Kongresserna i Spanien och Tyskland presenterade resultat med blodplasma och de båda kongresserna i USA presenterade resultat med helblod. Responsen har varit god och har bidragit till nya kundpresentationer under hösten. Resultaten i USA av framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod planeras användas för publikation av en full vetenskaplig artikel. 

Utöver framtagning av anti-A/B antikroppsreducerad plasma och helblod ser bolaget en framtida potential för produkten även för behandling av trombocytkoncentrat. Blodgrupp A- och B-antikroppar reduceras idag ur trombocytkoncentrat genom att behandla koncentratet med centrifugering. 
Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. 
Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar hållbarheten för koncentratet. 
För att UBP-produkten potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, behövs här jämförande studier med befintlig metodik. 
Två sådana jämförande studier (en i England och en i Norge) är planerade att vara slutförda före jul 2021. 

Utöver trombocytkoncentrat genomförs ytterligare studier på plasma, även dessa resultat är att invänta före jul 2021. 

UBP-produkten är unik och bryter ny mark inom det reglerade segment som transfusionsmarknaden utgör. De data och den dokumentation som nu inkommer ger oss förutsättningar för att härefter i en bredare skala lansera produkten. Innan dess planeras även en ny vd ha tillträtt.  

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl 13:05.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget 
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar