• news.cision.com/
  • Glycorex Transplantation/
  • Utmärkta resultat av akuta blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare efter behandling med Rituximab & Glycosorb[®] ABO – Ny publikation[1]

Utmärkta resultat av akuta blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare efter behandling med Rituximab & Glycosorb[®] ABO – Ny publikation[1]

Report this content

Behovet av att öka antalet levertransplantationer runt om i världen är stort men begränsas av tillgängligheten av organ. Ett sätt att öka poolen av tillgängliga organ och minska mortaliteten är att framgångsrikt kunna transplantera över blodgruppsbarriären, det vill säga att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer.

Glycosorb® ABO har huvudsakligen använts för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare (ABOi LDKT). Denna typ av behandling genomförs på fler än 200 transplantationscentra runt om i världen och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sedan 2002.

Glycosorb® ABO har även framgångsrikt använts för ABOi levertransplantationer från levande givare (LDLT). LDLT anses emellertid mer riskfylld för givaren och i Sverige och andra västländer genomförs primärt levertransplantationer från avlidna givare (DDLT).

Antalet publikationer avseende akuta blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare (ABOi DDLT) är emellertid få och de resultat som har presenterats har varit begränsade och har inte alltid varit fördelaktiga.

Under 2009 upprättades ett behandlingsprotokoll på Sahlgrenska universitetssjukhuset för ABOi DDLT baserat på behandlingsprotokollet för ABOi LDKT. Protokollet inkluderar administrering av Rituximab på transplantationsdagen och behandling av patienten med Glycosorb® ABO för att specifikt reducera patientens blodgrupp A/B specifika antikroppar, vilka annars kan leda till avstötning av det blodgruppsinkompatibla organet. Glycosorb®-behandlingen initierades så fort transplantationen schemalagts.

En klar fördel med att använda Glycosorb® ABO i förhållande till alternativa metoder, är den effektiva, specifika och för patienten skonsamma behandlingen, vilken inte påverkar andra blodkomponenter i blodet och inte heller tar bort eller påverkar immunsuppressiva läkemedel som Rituximab2.  

Den prospektiva studien utfördes mellan 2009 – 2019. Under denna tid transplanterades 20 patienter. Primära markörer för studien avsåg patient- och transplantatöverlevnad, vilka jämfördes med en matchad kontrollgrupp av blodgruppsidentiska/blodgruppskompatibla (ABOid/c) patienter.

Resultaten är utmärkta och uppvisar ekvivalent patient- och transplantatöverlevnad sett över 1-, 3- och 5-år jämfört med den matchade ABOid/c -kontrollgruppen. Författarna menar också att ABOi DDLT är ett framgångsrikt tillvägagångssätt att öka donator poolen av tillgängliga organ för patienter som är i akut behov av ett levertransplantat.

”Vårt hittills klart dominanta segment är blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande/närstående givare. I år har det än så länge publicerats två publikationer som behandlat akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer från avlidna givare där patienterna behandlats med vår produkt Glycosorb® ABO: Akuta hjärttransplantationer på barn och akuta levertransplantationer (barn och vuxna). I västvärlden är organtransplantation från avliden givare det helt klart dominanta. Häri ligger således en stor framtida outnyttjad potential. Publikationer som dessa visar på den kliniska bredden i vår teknologi och är nyckelfaktorer för en ökad användning av produkten vid blodgruppsinkompatibla transplantationer från avlidna givare.” avslutar Johan Nilsson, Vd på Glycorex Transplantation

(1) Ulrika Skogsberg Dahlgren, Gustaf Herlenius, Bengt Gustafsson, Johan Mölne, Lennart Rydberg, Andreas Socratous & William Bennet (2021) Excellent outcome following emergency deceased donor ABO-incompatible liver transplantation using rituximab and antigen specific immunoadsorption, Scandinavian Journal of Gastroenterology, DOI: 10.1080/00365521.2021.1976269

(2) Rituximab är en monoklonal antikropp som binder till B-cellens CD-20-antigen och leder till att mängden B-celler minskar, vilket i sin tur gör att produktionen av antikroppar minskar.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30


Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar