Bokslutskommuniké

Report this content

HELÅRET SAMT FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
    
• Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK.

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -4,24 MSEK (-0,94 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,38 MSEK (-0,39 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -4,25 MSEK (-0,94 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till –1,38 MSEK (-0,39 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,93 SEK) under året. Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,35 SEK) under det fjärde kvartalet.

•  Gold Town Games tecknar avtal med det tjeckiska företaget AppAgent. Den 22 december meddelade Gold Town Games att avtal ingåtts med det AppAgent som är specialiserade
på marknadsföring och finjustering av appar.

• Efter periodens utgång I slutet av januari presenterade Gold Town Games data från soft launchen i Republiken Tjeckien. Såväl onboarding-processen som genomsnittlig kostnad per förvärvad användare bedömdes lovande.

• Gold Town Games tecknade efter periodens utgång, i början av februari, avtal med Pollen VC - en ledande leverantör av tillväxtfinansiering inom app- och mobilspelsbranschen.

• Managerspelet World Hockey Manager inledde efter periodens utgång, den 15 februari, den andra fasen av soft launchen efter uppnådda mål avseende den första fasens finjusteringar i spelets onboarding.

Med ”Bolaget” eller ”Gold Town Games” avses Gold Town Games AB med org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.

KOMMENTAR TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
    
2016 var ett spännande och utvecklande år för Gold Town Games. Bolaget börsnoterades i juli och utvecklingsteamet har blivit större och mer sammansvetsat i arbetet med World Hockey Manager (WHM) och plattformen för kommande speltitlar.

Sedan december är WHM på soft launch i Republiken Tjeckien. Soft launchen började med fokus på onboarding, den första av tre faser. I dagsläget arbetar vi med den andra fasen, retention, det vill säga användarens benägenhet att återvända till spelet efter nedladdning. Den initiala datan och de omdömen vi fått från användarna har motsvarat våra förhoppningar, inte minst då vi fort-farande vidareutvecklar och förbättrar flera delar av spelet. Samtidigt är vi ödmjuka inför uppgiften och arbetar fortsatt med ett användarcentrerat fokus och en datadriven arbetsmetod, där vi konstant analyserar data och strävar efter att förbättra våra siffror.

Sista steget i processen, monetization, vilket innebär användarens benägenhet att betala inuti spelet, kommer att testas på den finska marknaden med start i april. Om den datan håller kommer WHM att lanseras globalt under våren.  

Under våren kommer vi också att initiera arbetet med World Football Manager, för att nå den enorma fotbollsmarknaden och samtidigt bredda Gold Town Games produktportfölj.

Utmaningen alla free-to-play titlar, som WHM, har att tackla är att förvärva spelare till ett lägre pris än vad de i genomsnitt spenderar i applikationen. I realiteten kan vi endast nå dit genom att lyssna på våra användare, vara noggranna med den datadrivna utvecklingen samt hålla en hög kvalitet på allt vi producerar.

Vi arbetar hårt för att nå vår vision med att vara en globalt drivande och ledande aktör inom sportmanagerspel till mobila plattformar. Vår förhoppning är att första delmålet nås genom att leverera en skalbar och lönsam spelprodukt under första halvåret 2017.

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB

Taggar: