Bokslutskommuniké

Report this content

Helåret samt fjärde kvartalet i sammandrag

• Gold Town Games förvärvar spelbolaget Time Stop Interactive.

• World Hockey Manager passerade totalt 500 000 nedladdningar under mars 2018.

• Den 11 juni höll Gold Town Games årsstämma. Till nya ledamöter utsågs Robert Wahlström, grundare av Kivra och Eric de Basso, redovisningskonsult. Styrelseordförande Magnus Orregård och ledamöter Leif Rehnström och Tobias Andersson blev omvalda.

• Den 4 till 18 juni genomförde bolaget en företrädesemission som tillförde bolaget 8,5 MSEK samt ett konvertibellån från Norrlandsfonden på 3 MSEK.

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till –2,10 MSEK (–4,22 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till –1,54 MSEK (–2,22 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till –5,32 MSEK (–5,10 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till –2,03 MSEK (–2,30 MSEK) under det fjärde kvartalet.

 • Resultat per aktie uppgick till –0,37 SEK (–0,43 SEK) under året. Resultat per aktie uppgick till –0,14 SEK (–0,20 SEK) under det fjärde kvartalet.

• Omsättningen uppgick ackumulerat till 19,27 MSEK.

Med ”Bolaget” eller ”Gold Town Games” avses Gold Town Games AB med org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.


KOMMENTAR TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Gold Town Games totala försäljning uppgick under 2018 till 19,27 MSEK, varav 12,63 MSEK, netto efter försäljningsavgifter. Aktiekursen har under året varit volatil och vid sista handelsdag stannade den på 2,95 SEK.

Året inleddes med starka försäljningssiffror med toppnoteringar under det andra kvartalet. Under sommarmånaderna minskade försäljningen och med en antågande hockeysäsong ökade vi marknadsinsatserna det fjärde kvartalet, men utan att nå upp till samma nivå som under det andra kvartalet.

Det har varit väldigt lärorikt att följa produkten och analysera alla olika skiftningar som äger rum under ett kalenderår. Vi har identifierat två huvudanledningar till den minskade försäljningen; ökad kostnad per nedladdning (CPI) och att köpviljan hos användare som varit aktiva mer än 180 dagar proportionerligt minskade. Användardata visade tydligt att de genomför köp tidigt i applikationen, fortsatt ungefär fem procent.

En strategi för att förstärka användarnas vilja att spela WHM längre (retention dag 180+) antogs och förändringar för att öka såväl spelets djup som konkurrensen mellan användarna påbörjades. Vid årsskiftet hade World Hockey Manager ungefär 7 500 användare som varit aktiva mer än 180 dagar och den genomsnittliga tiden användare spelade WHM var 21 minuter per dag. Dessa två mätvärden arbetar vi även framgent med att steg för steg förbättra. Om ungefär en månad introducerar vi ett nytt tabellsystem och därefter implementeras fler cuper och tävlingsmoment för att ytterligare stärka konkurrensen och stimulera användare till att vilja investera mer tid och pengar i spelet.

För att plattformen som ligger till grund för alla våra spel ska bli bättre och än mer relevant fortsätter vi utveckla World Hockey Manager genom att fylla på med innehåll, tävlingar och fördjupad social interaktion. Den utvecklingen bidrar till ökad retention och ett högre Life Time Value (LTV) i alla bolagets spel, både redan lanserade som framtida lanseringar.

Under det fjärde kvartalet lanserade vi en första version av World Football Manager i Sydafrika och i månadsskiftet februari-mars kommer en andra version lanseras på Irland. Den versionens syfte är att utvärdera användarnas köpvilja samt få en indikation på CPI i ett europeiskt land. Det är väldigt roligt och inspirerande att nu steg för steg arbeta med användarna för att skapa ett världsledande fotbollsmanagerspel.

World Football Manager bygger på samma formspråk och tredelade plattform (teknik, spel- och interaktionsdesign) som WHM. Det ger spelet en hög igenkänning men tekniskt, under ytan, är det många komponenter som har uppgraderats för att höja prestanda och driftsäkerhet. Inte minst tror vi att fotbollens matchsekvens kan ge den konkurrensmässiga fördel vi siktat på.

För att kunna utveckla, drifta och underhålla två spel har bolaget under året gått från tolv till tjugotre anställda. Vi har, för att optimera våra arbetsprocesser, specialiserat rollerna i teamet ytterligare samt flyttat till rymligare lokaler. Vi står idag, tack vare den utvecklingen, starkare och redo att hantera nya utmaningar, en viktig tillgång i ett bolag som ämnar att utvecklas och växa under lång tid framöver.

2019 ska vi lansera World Football Manager en marknad i taget tills spelet är globalt. Samtidigt ska vi befästa World Hockey Manager som det marknadsledande mobila hockeymanagerspelet och fortsatt utveckla plattformens affärsmässiga potential. Allt detta är viktiga komponenter i Gold Town Games fortsatta arbete för visionen, att bli världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel.

Pär Hultgren, VD
Gold Town Games AB

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 23 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: