Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020

Report this content

Helåret samt fjärde kvartalet i sammandrag

• Wayne Gretzky gör entré i World Hockey Manager.

• Gold Town Games erhåller betalning för rättigheterna till Imperium Galactic War.

• Gold Town Games expanderar marknaden för World Football Manager till hela Europa vid lanseringav version 2.0.

• Gold Town Games slutför förvärv av aktiemajoriteten i Sideline Labs.

• Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 11,17 MSEK (10,36 MSEK). Nettoomsättningen ökade med 86 procent till 3,18 MSEK (1,71 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgick till −1, 49 MSEK (−7,60 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till −1,15 MSEK (−4,01 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till −1,63 MSEK (−8,09 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till −1,18 MSEK (−4,41 MSEK) under det fjärde kvartalet.

• Resultatet per aktie uppgick till −0,06 SEK (−0,30 SEK). Resultatet per aktie uppgick till −0,04 SEK (−0,16 SEK) under det fjärde kvartalet.

Kommentar till bokslutskommuniké

»Ett steg i rätt riktning med förvärv«

Gold Town Games inledde säsongen 2020 fulla av förväntan på vad World Football Manager (WFM) skulle kunna åstadkomma och med en storsatsning i form av Wayne Gretzky som ambassadör för World Hockey Manager (WHM). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte riktigt blev som vi tänkt oss, men att vi tagit flera kliv i en riktning som skapat goda möjligheter inför framtiden.

Nettoomsättningen för året 2020 uppgick till 11,17 MSEK (10,36 MSEK) med ett Resultat efter finansiella poster om -1,63 MSEK (-8,09 MSEK). Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 3,18 MSEK (1,71 MSEK) med ett Resultat efter finansiella poster om -1,18 MSEK (-4,41 MSEK). Som siffrorna utvisar ökar nettoomsättningen något jämfört med föregående år men med ett kraftigt förbättrat resultat. Jag är förhållandevis nöjd med resultatet under de givna förutsättningarna, däremot är jag inte nöjd med omsättningen som ligger i underkant.

Upptakten av året gick enligt tillväxtplanen, Wayne Gretzkys medverkan gav annonseringen en boost och Kanada växte till den största marknaden för WHM samtidigt som WFM visade lovande siffror i både Skandinavien och Storbritannien.

I mars omkullkastades förutsättningarna när pandemin stängde ner världen och Gold Town Games tillväxtplan påverkades på grund av den starka kopplingen till sport-evenemang. Det blev mindre lönsamt att ta in nya användare då intresset för sport minskade samtidigt som konkurrensen på digital annonsering ökade. Vi har under året därför varit försiktiga med annonseringen då förtjänst per ny användare inte varit tillräckligt bra eller snabb.

När pandemin var ett faktum anpassade vi oss till de nya förutsättningarna, förändrade planen för året och riktade vårt fokus på utvecklingen av plattformen, W3XM. Fokuset har varit att evidensbaserat analysera användarnas beteende och då särskilt nya användare. Förändringarna kommer förbättra retention i alla produkter som delar plattformen, generera mer köp och ökade annonsintäkter. Den uppdaterade grafiska profilen kommer sammantaget att förbättra användarupplevelsen.

Licensförsäljningen till Sideline Labs för rättigheterna till amerikansk fotboll och rugby är ett tydligt kvitto på plattformens generaliserbarhet. Integrationen mellan bolagen har gått precis så bra som vi önskat, det finns redan synergieffekter och vi samarbetar dagligen i flertalet frågor. Båda parter är väldigt exalterade inför lanseringen av ett konkurrenskraftigt managerspel till amerikanskt fotboll.

Nu blickar vi framåt mot säsongen 2021! Innan nästa årsskifte kommer vi att ha minst tre spel på en global marknad. Vi är peppade på att återupprepa sommarens bedrift då WFM var featured i fyra veckor på AppStore, så vi kommer att jobba hårt för att nå dit igen med fler av våra spel. Samtidigt utvecklar vi plattformen ytterligare för att kunna leverera marknadens bästa managerspel. Det metodiska arbetet, tiden och det engagemang vi lägger in i produkterna kommer att, genom köp och annonsering, medföra ökade intäkter under året.

Vi har kommit en bit på resan och i år har vi goda möjligheter att dra nytta av arbetet vi lagt på plattformen W3XM och de vertikaler av intäkter och samarbeten den kan ge bolaget. Med den grunden bygger vi vidare på Gold Town Games-koncernen och innan årets slut är vår ambition att även kunna tillkännage vad bolagets fjärde spel kommer att bli.

Ta hand om er och håll distansen!

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 10:00 CET.

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med dotterbolaget Sideline Labs, ett kommande amerikansk fotbollsspel. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar: