DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 till 30 september 2016

Report this content

Kort om Gold Town Games AB

Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som har fokus på sportmanagerspel för de två största mobila spelplattformarna – iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager, är under utveckling och planeras att släppas i en soft launch 14 december 2016.

Delåret och tredje kvartalet i sammandrag

 • Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK.
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -2,86 MSEK (-0,55 MSEK). 
  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,72 MSEK (- 0,54 MSEK) under det tredje kvartalet.
   
 • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,87 MSEK (-0,55 MSEK). 
  Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,73 MSEK (- 0,54 MSEK) under det tredje kvartalet.
   
 • Resultat per aktie uppgick till -1,87 SEK (-10,99 SEK) under delåret.
  Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK (-10,87 SEK) under det tredje kvartalet 
   
 • Bolagets aktie upptogs till handel på NGM Nordic MTF den 13 juli 2016 efter genomförd företrädesemission, där även allmänheten bjöds in att teckna. Teckningsgraden i emissionen blev cirka 342 % och aktier för cirka 11,44 MSEK emitterades till en teckningskurs om 6,25 SEK per aktie. 
   
 • De första spelvyerna från World Hockey Manager visades upp den 2 september 2016 samtidigt som Bolaget meddelade att det hädanefter går att ta del av det pågående arbetet med speltiteln på www.goldtowngames.com.

Med ”Bolaget” eller ”Gold Town Games ” avses Gold Town Games AB med org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.

Kommentar till delårsrapporten –
VD Pär Hultgren

Soft launch närmar sig och det blir vår första möjlighet att testa plattformen för managerspel mot en bredare målgrupp. Plattformen, dess navigation, interaktionen och den bakomliggande tekniken är central både för World Hockey Manager men också för kommande spel. Den måste därför testas noggrant. Soft launchen kommer att ske i tre etapper, där vardera etapp har sitt eget syfte. De första veckorna kommer vi att köpa in ett mindre antal användare för att säkerställa att ”on boarding”, dvs tutorial till spelet fungerar som det är tänkt. När on boarding är på plats inleds fas två där ytterligare spelare köps in för att primärt testa spelets ”core loop”, grundmekaniken för matcher och data. När den i sin tur är på plats inleds etapp tre där ett par tusen spelare skall vägleda till att fintrimma ”moniteseringen” av spelet. När vi nått tillfredställande resultat på den fronten sker den breda lanseringen till nyckelmarknader.

Etapp ett och två planeras att genomföras i Republiken Tjeckien för att det ger mest data för investerade pengar i ett land kunnigt inom hockey och som samtidigt inte utgör en nyckelmarknader för framtida intäktsgenereringer. Etapp tre planerar vi att även lansera i Finland för att betalningsviljan för mobilspel är större där. Vi planerar att inleda etapp ett den 14 december.

Vårt mål är att soft launch ska vara så kort som möjligt, vilket förhoppningsvis kan innebära en bredare storskalig launch i februari eller mars. Det är dock inte ovanligt att en soft launch kan ta längre tid, allt beror på hur de första användarna reagerar på spelet.

Vi gör vårt yttersta för att göra World Hockey Manager så bra som möjligt och samtidigt sätta Gold Town Games på kartan inför framtida spelsläpp. Ta gärna del av utvecklingen på vår blogg som finns tillgänglig på: www.goldtowngames.com.

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB

Delårsrapport Q3 2016 GTG

Taggar: