Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2018

Report this content


ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -1,33 MSEK (-2,10 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,27 MSEK (-1,23 MSEK) under det andra kvartalet. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,72 MSEK (-2,12 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,05 MSEK (-1,24 MSEK) under det andra kvartalet. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,28 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,16 SEK) under det andra kvartalet.

• Den 11 juni höll Gold Town Games årsstämma. Till nya ledamöter utsågs Robert Wahlström, grundare av Kivra och Eric de Basso, redovisningskonsult. Styrelseordförande Magnus Orregård och ledamöter Leif Rehnström och Tobias Andersson blev omvalda.

• Den 4 till 18 juni genomförde bolaget en företrädesemission.


KOMMENTAR TILL KVARTALSRAPPORT

Gold Town Games andra kvartal 2018 har bestått av fortsatt ekonomisk tillväxt. Nettoomsätt-ningen för World Hockey Manager (WHM) har fortsatt att öka och uppgick till 6,0 MSEK. Det samlade antalet nedladdningar har under perioden passerat 650 000 stycken. 

Kvartal två motsvarar våra förväntningar, både enligt plan för produkt och budget. Den drygt 25 procentiga försäljningsökningen är vi är nöjda med. Under kvartalets sista månad har vi marknadsmässigt upplevt en minskad daglig omsättning och ett ökat pris per nedladdning. Detta är normal företeelse inom branchen då sommarmånaderna är årets sämsta. I World Hockey Managers fall är också intresset för hockey allra lägst under den perioden. Som en följd av detta har antalet dagliga användare minskat jämfört med föregående period.

I och med att hockeysäsongen har sin uppstart under september så ökar mediabevakningen och medvetenheten hos hockeyfans. I samband med att hockeyns tävlingssäsong inleds kommr vi att skala upp marknadsföringen för WHM.

Gold Town Games står inför en ny utmanade höst då vi ska hantera två produkter parallellt. Detta medför att två produktteam skapas samt att ytterligare organisatoriska förändringar implementeras. Vid resurskrockar kommer WHM att prioriteras då det redan idag har en aktiv och inkomstgenererande användarbas. Vi är beredda att ytterligare rekrytera om volymen av arbete börjar överstiga den kapacitet vi idag kan hantera. 

Vår tilltro och förhoppningar på World Football Managers spelkoncept är starkt. Vårt mål är att spelets kärna, det vill säga spelmotorn och matchsekvensen redan från start ska vara konkurrens-kraftiga och höja ribban för redan idag etablerade och framgångsrika managerspel.

Den kommande soft launchen kommer att initialt fokusera på spelets onboarding, dag ett retention men framförallt på matchsekvensen. Vi vill samla data som visar oss hur användarna interagerar med de nya matchsekvenserna. När vi är nöjda med användardatan kommer vi allt eftersom att lansera spelet på fler marknader. 

Vi har lärt oss väldigt mycket av resan med WHM. Alla samlade erfarenheter från användarfeedback och datadriven utveckling blir nya kunskaper vi applicerar på WFM vilket medför en mer effektiv och resultatinriktad arbetsprocess.

Vi ser verkligen, med tillförsikt och spänning, fram emot att inleda soft launch för en ny produkt från Gold Town Games och vidare information om soft launchen kommer att presenteras inom kort. 

Hoppas att ni fortsätter att följa med oss på resan mot att bli världsledande på mobila sport-managerspel. 

Pär Hultgren
VD, Gold Town Games AB


Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl 07.00 CET.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 19 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2018 sin andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till  fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: