Gold Town Games genomför en företrädesemission på 12,5 MSEK

Report this content

Företrädesemissionen på 12,5 MSEK har teckningsförbindelser från befintliga ägare och bolagets ledning på 7,05 MSEK, vilket motsvarar 56 procent av emissionsbeloppet. 

Gold Town Games har expanderat verksamheten med fler spel på plattformen W3XM och har upprättat en publicistavdelning som skall marknadsföra samtliga spel. Det är vår bedömning att bolaget har goda möjligheter att ha fyra spel på en global marknad innan 2021 är slut. Våren 2022 kommer även ett femte spel, baseboll, att publiceras. Vi ser att det finns goda möjligheter att öka omsättningen i samtliga spel och att ta ytterligare marknadsandelar. Vi står inför en väldigt spännande fas i Gold Town Games och vår bedömning är att bolaget har förutsättningar att inom ett år ha minst fem vinstdrivande produkter. Genom denna emission ger vi möjligheten att bygga en starkare organisation som kan hålla kvalitet i produkterna, utveckla bolagets affärer och skapa fler partnerskap vilket kommer att leda till ett positivt kassaflöde. För att möjliggöra planen bakom detta har styrelsen tagit beslut om en företrädesemission på 12,5 MSEK.

Styrelsen och ledningen ser detta som nästa steg i bolagets strävan mot visionen; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel, säger styrelseordförande Magnus Orregård.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 7,05 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB, de nyblivna ägarna AllaNova och Onoterat AB (publ) samt styrelseledamot Tomas Alexandersson och verkställande direktör Pär Hultgren. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. 

Emissionen i korthet
• Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2020, att genomföra en företrädesemission om 12,5 MSEK.

• För varje fyrtal befintliga aktier erhåller innehavaren rätt att teckna en nya aktie till teckningskursen 1,60 SEK per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget emittera 7 814 215  nya aktier för en total emissionslikvid uppgående till 12,5 MSEK.

• Avstämningsdatum för deltagande i Emissionen är 29 juni 2021.

• Teckningsperiod för deltagande i Emissionen är 1 juli till och med den 15 juli 2021.

• 7,05 MSEK, motsvarande 56 procent av Emissionen garanterats genom teckningsåtagande. 

Emissionens villkor
Den 21 juni 2021 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, om en emission om upp till aktier med företrädesrätt för de som är införda som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 juni 2021. Teckningskursen uppgår till 1,60 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed cirka 12,5 MSEK, före emissionskostnader, vid fullt tecknande av emissionen.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 29 juni 2021 erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte samtliga nya aktier som emitteras i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

  • I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de per avstämningsdagen ägde i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
     
  • I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan teckning omfattade.

Avstämningsdatum för deltagande i emissionen är 29 juni 2021 och teckningsperioden pågår perioden 1 juli – 15 juli 2021. Den sista handelsdagen för Gold Town Games aktie inklusive rätt att delta i emissionen är 24 juni 2021. Handel med teckningsrätter ska ske på NGM Nordic MTF under perioden 1 juli 2021 – 10 juli 2021.

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-21 13:54 CET.

Styrelsen

ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs Grand Pike, ett kommande amerikansk fotboll- samt basebollspel. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar