GOLD TOWN GAMES GENOMFÖR KVITTNINGSEMISSION OM 554 400 SEK

Report this content

Styrelsen för Gold Town Games AB har, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid års-stämman den 1 juni 2017, beslutat och genomfört en kvittningsemission om 554 400 SEK.

Emissionen riktades till garantigivarna, i den nyligen avslutade företrädesemissionen, som kvittat sina fordringar mot Gold Town Games AB i dess helhet.

De nya aktierna tecknades till en teckningskurs om 1,70 SEK per aktie med stöd av ingångna emissionsgarantiavtal, varvid 326 118 nya aktier emitteras. Efter kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gold Town Games AB till 1 116 831,2295 SEK fördelat över 11 731 881 aktier.

De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om cirka 2,8 procent.

Kort om Gold Town Games Gold
Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 10 anställda och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första spel World Hockey Manager (WHM) lanserades den 16 september 2017 i Sverige, Norge och Danmark och finns även sedan tidigare i Finland och Tjeckien. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter. 

Pär Hultgren VD, Gold Town Games

Kontakt Pär Hultgren VD
Gold Town Games AB
Storgatan 53
931 30 Skellefteå
+46(0)73-600 50 47
http://www.goldtowngames.com/
ir@goldtowngames.com

Taggar: