Gold Town Games gör en företrädesemission på 10,5 MSEK

Report this content

– World Football Manager uppfattas redan nu som ett roligt spel av våra användare och under de närmaste månaderna väntar fortsatta lanseringar i först Europa och därefter globalt. World Hockey Managers nyckeltal har under 2019 haft en positiv utveckling och spelet genererar idag mer intäkter än vad det har kostnader. Vi ser därför goda möjligheter att öka intjäning i våra spel genom att ta ytterligare marknadsandelar globalt och då framförallt i Nordamerika. Vi står inför en väldigt spännande fas i Gold Town Games och vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att inom närmaste året ha två vinstdrivande produkter, fler spännande partnerskap och ett positivt kassaflöde. För att möjliggöra planen bakom detta har styrelsen tagit beslut om en företrädesemission på 10,5 MSEK.

Styrelsen och ledningen ser detta som nästa steg i bolagets strävan mot visionen; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel, säger styrelseordförande Magnus Orregård.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,85 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare, Vision Invest AB, styrelseledamot Leif Rehnström, styrelseordförande Magnus Orregård och verkställande direktör Pär Hultgren. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. 

Emissionen i korthet
• Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2019, att genomföra en företrädesemission om 10,5 MSEK.

• För varje femtal befintliga aktier erhåller innehavaren rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 0,90 SEK per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget emittera 11 625 272 nya aktier för en total emissionslikvid uppgående till 10 462 744,80 SEK.

• 0,0 MSEK, motsvarande 0,0 procent av Emissionen garanterats genom emissionsgarantier.

• Avstämningsdatum för deltagande i Emissionen är 2 oktober 2019.

• Teckningsperiod för deltagande i Emissionen är 4 oktober till och med den 18 oktober 2019.

• 3,85 MSEK, motsvarande 36,8 procent av Emissionen garanterats genom emissionsgarantier.

Emissionen
Den 25 september 2019 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, om en emission om upp till 11 625 272 aktier med företrädesrätt för de som är införda som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 oktober 2019. Teckningskursen uppgår till 0,90 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed cirkaa 10,5 MSEK, före emissionskostnader, vid fullt tecknande av emissionen.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 2 oktober 2019 erhåller aktieägaren fyra (4) teckningsrätter fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte samtliga nya aktier som emitteras i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

1) I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de per avstämningsdagen ägde i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.

2) I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan teckning omfattade.

3) I sista hand ska tilldelning ske till personer som garanterat emissionen enligt avtal med Bolaget, pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person.

Avstämningsdatum för deltagande i emissionen är 2 oktober 2019 och teckningsperioden pågår perioden 4 oktober – 18 oktober 2019. Den sista handelsdagen för Gold Town Games aktie inklusive rätt att delta i emissionen är 30 september 2019. Handel med teckningsrätter ska ske på NGM Nordic MTF under perioden 4 oktober – 16 oktober 2019.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: