Gold Town Games och Internationella landhockeyförbundet inleder partnerskap

Report this content

Mobilspelstudion Gold Town Games AB (publ) har ingått ett partnerskapsavtal med International Hockey Federation (FIH) i syfte att samarbeta för att producera och publicera världens första field hockey manager-spel.
 

En tydlig tillväxtmarknad

Field Hockey, eller som de insatta kallar det, Hockey, är en av de största lagsporterna globalt, baserat på antalet aktiva spelare. GTG blir exklusiv mobilspelspartner med FIH. Gold Town Games analys är att hockey kommer att fortsätta växa under de kommande åren, delvis på grund av förbundets många initiativ. Hockey sticker också ut från andra lagsporter när det gäller jämställdhet, då det i flera länder är fler eller lika många kvinnliga som manliga utövare.

 

”Vi tror att hockey är ett tydligt fall av en tillväxtmarknad inom arenasport. Sporten är en OS gren och har en stor mängd följare på bra marknader såsom Holland, Australien, Belgien, Tyskland och Argentina. Den professionella delen av sporten kommer att bli tillgänglig för ett växande antal fans de kommande åren, vilket medför goda möjligheter till en bra positionering för oss inom nischen." säger VD Pär Hultgren

Gemensam marknadsplan en nyckel i samarbetet

Ett omfattande initiativ för marknadsföring av spelet har fastställts som en del av avtalet. Det nya spelet kommer att marknadsföras i officiella kanaler och i de största internationella evenemangen, dels genom arenareklam och online-tv exponering, samt via sociala mediekanaler. Förbundets Youtubekanal kommer till exempel att nyttjas, en kanal som för närvarande har över 65 miljoner visningar.

En del av ett större initiativ

FIH å sin sida är mitt uppe i ett pågående digitaliseringsprojekt som syftar till att öka sin publik under de kommande åren genom att främja sportens tillväxt i digitala sektorer, exempelvis inom spel.

FIH: s VD Thierry Weil om avtalet:

”Som internationell federation är det uppriktigt sagt ett måste att gå in i spelvärlden. Vi vet att vi genom samarbetet med GTG kan göra detta med en högkvalitativ produkt. Spelet kommer att ge en betydande marknadsföring till vår sport genom att kommunicera den till spel community runt om i världen. Jag hoppas såklart att ett antal spelare kommer att bli hockeyfans också, och möjligen kanske till och med hockeyspelare eller managers. Det skulle vara ett riktigt bra resultat av det hela. Med det här initiativet ger vi också våra fans ett spel något de har väntat på under en lång tid. ”

Officiell mobilspelspartner

Det undertecknade avtalet innebär ett långsiktigt samarbets- och licensavtal mellan parterna, under en initial period på fem år. Med avtalet kommer GTG att inneha exklusiv rättighet att producera och distribuera ett mobilspel som innehåller FIHs varumärke och utnyttja officiell data från sporten. GTG kommer att betala lägre årlig licensavgift till FIH plus en procentbaserad royalty-avgift.

Skalbarhet på plattformen 

Det nya spelet, som släpps någon gång under Q4 2021, ger ytterligare evidens för skalbarheten i W3XM-ramverket. Den initiala uppskattningen är att det nya hockeyspelet kommer att vara GTG:s klart snabbaste release hittills. Sporten har många artefaktiska likheter med fotboll, båda är spel där 11 spelare möter varandra på en gräsplan, till exempel. Dessa ytliga likheter kommer dramatiskt att minska utvecklingstiden i den matchsimulator som behöver utvecklas och förkorta spelets time-to-market till en rekordlåg tid.

”Med det här initiativet utmanar vi på marknaden, fortsätter på inslagen väg och bygger värde genom plattformen. Vi kommer att vara först i världen med ett managerspelet för landhockey, vi har det internationella förbundet som partner och utvecklingskostnaden kommer att bli förhållandevis låg då vi kan återanvända stora delar av World Football Manager, vilket sammantaget gör att vi bedömer detta som en spännande produkt, avslutar Pär Hultgren. 


English version:  
Gold Town Games and the International Hockey Federation enter licensing partnership 
 

Gold Town Games AB (publ) has signed a partnership agreement with the International Hockey Federation (FIH), to produce and publish the world's first field hockey manager game. 

A growing market

Field Hockey, or simply, hockey, is considered one of the largest team sports by number of players, and holds millions of fans globally. GTG is excited for the opportunity to become an exclusive mobile gaming partner with the FIH. The sport of hockey is set to grow extensively in the coming years due to a large-scale professionalization initiative, involving digitalization and an Online TV Platform. Hockey also stands out from other team sports in terms of gender equality.
 

“We believe that Hockey is a clear cut case of an emerging market in arena sports. The sport has a huge following in exciting mobile markets such as Holland, Australia, Belgium, Germany and Argentina. The professional side of the sport is set to become available to an increasing amount of fans in the coming years, creating opportunities where we can help promoting our game alongside the FIH.” says CEO Pär Hultgren

Co-marketing a key part 
An extensive co-marketing initiative has been set out as part of the agreement. The new game will be marketed in official channels and in the sport’s largest international events, through arena perimeter graphics and online-tv exposure and social media channels such as the federation-owned Youtube channel, which currently has over 65 million views.

A large scale initiative

The FIH, on the other hand, is in the midst of an ongoing digitalizations project, aiming to grow its audience over the coming years through promoting the sports growth in digital sectors such as gaming. 

FIH CEO Thierry Weil on the agreement: 

“As a International Federation, entering the gaming world is a must. We are glad to be partnering with GTG to help us do this with a high quality product. The hockey manager game will add significant promotion to our sport by bringing it to the attention of the huge gaming community around the world. From there, I do believe that a number of gamers will become hockey fans as well, and possibly even hockey athletes. That would be a really great outcome. Furthermore, with this new initiative, we’re also providing hockey lovers with a game they’ve been waiting for a long time. ”

Official Mobile Gaming Partner

The signed contract declares a collaboration and licensing agreement between the parties for an initial period of five years. With the agreement, GTG will hold the exclusive rights to produce and distribute a mobile game containing official brand resources and leveraging official data from the sport. GTG will pay an annual license fee to FIH plus a percentage based revenue share fee. 

Another W3XM case

The new game, set to be released in late 2021, provides further proof of the W3XM framework's scalability. The initial estimate is that the new hockey game will be GTGs fastest framework adaptation to date. The sport had many similarities with football, both being games where 11 players face each other on a grass field, for example. These surface level similarities will substantially decrease match simulation development and shorten the game’s time-to-market to a record low timeframe.

 

”With this initiative we will challenge a new market and continue to build company value with our platform. It will be the first manager game for hockey with the international federation as our partner. We will also have relatively low development costs since we can re-use most of World Football Manager. These parameters combined makes this a very interesting product investment, says Pär Hultgren”
 

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 14:00 CET.

Pär Hultgren

VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med dotterbolaget Sideline Labs, ett kommande amerikansk fotbollsspel. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar