Kallelse till årsstämma i Gold Town Games AB måndag den 10 juni 2019

Report this content

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Gold Town Games AB (”Bolaget”), 559000-7430, måndag den 10 juni 2019, klockan 14.00, The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30. Fika med kaffe och tilltugg serveras före stämman. Välkommen!

 

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman, det vill säga fredag den 31 maj 2019; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gold Town Games AB, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller via e-post ir@goldtowngames.com senast fredag den 31 maj 2019 kl. 16:00.

Vid anmälan skall Ni uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 31 maj 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.goldtowngames.com och sänds till aktieägare som begär det. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 14 531 590 vid tidpunkten för kallelsen.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9. Beslut om:
    a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b)  Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c)  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

12. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

13. Förslag till bemyndigande för styrelen om emission av aktier

14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier, teckningsoptioner med mera.

15. Förslag till beslut om teckningsoptioner med mera

16. Förslag till beslut om utseende av valberedning

17. Avslutande av årsstämman

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b. Förslag till beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Time Stop Interactive AB, varvid aktieägarna i Gold Town Games AB för varje innehavd aktie i Bolaget erhåller en (1) aktie i Time Stop Interactive AB. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Time Stop Interactive AB innebär förslaget en sammanlagd vinstutdelning om 50 000 SEK. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för utdelningen. Utdelningen sker med tillämpning av den skatterättsliga regleringen lex ASEA som möjliggör en uppdelning av ett bolag utan omedelbar beskattning givet att kriterierna i inkomstskattelagen är uppfyllda.

Syftet med förslaget är att i nästa steg, efter utskiftning till Bolagets aktieägare, skapa ett nytt internationellt spelbolag i Skellefteå genom att förvärva samtliga aktier i Vavel Game Studio LTD genom apportemission (se separat pressmeddelande den 10 maj 2019).

 

Punkter 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval med mera
Valberedningen för Gold Town Games AB (publ) har inför årsstämman 2019 bestått av tre personer. Tomas Nordström, medgrundare och representant för en ägargrupp bestående av dels kända hockey- och fotbollsprofiler samt aktieägare i Skellefteå med omnejd. Marcus Olofsson representant för det familjeägda investmentbolaget Vision Invest AB som är den enskilt största aktieägaren i Gold Town Games. Milad Abdallah är representant för en ägargrupp baserad i Uppsala/Stockholm. Marcus Olofsson har varit ordförande. Valberedningen representerar drygt 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Gold Town Games.

 

Punkt 10. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår val av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

 

Punkt 11. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordföranden och med 75 000 SEK till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av Magnus Orregård som styrelseordförande samt Leif Rehnström och Eric de Basso som styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen nyval av Tomas Alexandersson som styrelseledamot. Alla för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

 

Nominerade till Bolagets styrelse:

Styrelseordförande: Magnus Orregård, 52 år, Affärsutvecklare, Skellefteå
Har en bakgrund som auktoriserad revisor hos PWC och EY och har efter det startat upp Skellefteåverksamheten för inkubatorn ABI där han under 5 år arbetat med startup-bolag med internationell tillväxtpotential. Magnus arbetar idag som Sr Business Advisor och är delägare i bolaget Balanserad 3.0 AB. Aktieinnehav genom Balanserad 3.0 AB: 56 746 stycken aktier.

Magnus om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Styrelsen, ledningen och personalen fortsätter tillsmannans bolagets utvecklingsresa, och det kommer att bli ett intressent och viktigt år där vi startar med två spel på marknaden och fokus på att ta nästa steg kommersiellt.”

 

Ledamot: Leif Rehnström, 47 år, VD på Hello Future, Skellefteå
Han har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag med omfattande erfarenhet av digital produktutveckling, innovation och strategifrågor. Förutom sin roll som VD på Hello Future är han inblandad i att få startup-scenen att växa utanför de globala hubbarna. Leif representerar en stor ägargrupp i Skellefteå med omnejd. Aktieinnehav: 25 665 stycken aktier.

Leif om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Efter hårt och målmedvetet jobb från teamet på Gold Town Games är äntligen World Fotboll Manager här. Vi i styrelsen kommer att jobba hårt för att hjälpa till att bredda bilden av Gold Town Games från bolaget med hockeyspelet till bolaget med managerplattformen.”

 

Ledamot: Eric De Basso, 44 år, EdB Redovisning, Stockholm
Är sedan 11 år tillbaka redovisningskonsult. Eric har tidigare varit finanschef på Barjaco & Co och inhyrd ekonomichef på Inferno Online. Under Erics år som ekonomichef på bolaget rankades det som världens största gaming center. Eric har där tillsammans med bolagets operativa chef fört förhandlingar med globala aktörer såsom; Intel, Microsoft, Activision, Blizzard och Electronic Arts. Aktieinnehav: 5 000 stycken aktier.

 

Ledamot: Tomas Alexandersson, 45 år, Sollentuna
Tomas har jobbat med teknik för spelbranschen sedan 2004 då han blev CTO för Betsson Technologies AB. Tomas har sedan dess jobbat med alla de olika utmaningar som uppstår i snabbväxande internationella bolag i en mängd olika tekniska roller både i Sverige samt i Malaysia och Gibraltar. Tomas är nu anställd i Quickspin AB där han han ansvarar för att bygga upp en ny affärskritisk plattformsavdelning.

Tomas om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Det känns mycket inspirerande att få använda min erfarenhet av att vidareutveckla expansiva bolag inom spelbranschen och bidra till Gold Town Games kan ta nya steg framåt.”

 

Valberedningen föreslår att Stefan Hällberg, auktoriserad revisor, Revisorcompaniet AB omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

 

Punkt 13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 13 468 410 stamaktier motsvarande en av ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 416 647 SEK, vilket motsvarar gränserna inom nu gällande bolagsordning.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etc.

Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

 

Punkt 14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen skall äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst
1 400 000 stamaktier vilket motsvarar en utspädning på maximalt cirka 9,6 procent baserat på nuvarande antal aktier, 14 531 590 stycken.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etcetera. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets marknadsvärde. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc. För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 15. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2019-2021 genom emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600 000 tecknings-optioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Det innebär en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst cirka 57 118 SEK vilket motsvarar en utspädning på cirka 4 procent baserat på nuvarande antal aktier, 14 531 590 stycken. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Gold Town Games AB helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”).

Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den 20 juni 2018. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Styrelsen i Bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till den verkställande direktören, nyckelmedarbetare i Bolaget samt övriga anställda i Bolaget (tillsammans ”Deltagarna”) enligt följande:

A. Nyckelmedarbetare får erbjudas och tilldelas totalt högst 300 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 50 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild nyckelmedarbetare väljer att teckna.

B. Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 300 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 20 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild anställd väljer att teckna.

Om samtliga teckningsoptioner inom en kategori (A-B ovan) inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas Deltagare i andra kategorier. Maxtaket per person skall ej kunna överskridas för någon enskild person.

Deltagare får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner. För de teckningsoptioner Dotterbolaget överlåter skall Deltagarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid respektive överlåtelsedatum beräknat av oberoende expert med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

Teckningsoptionerna skall förvärvas av Deltagarna senast den 30 juni 2019 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget skall emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst drygt 4 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman, efter det att optionsprogrammet genomförts. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Den kurs, till vilken teckning av aktie skall kunna ske, skall motsvara 200 procent av betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MFT vid tidpunkten då medarbetarna erbjuds att förvärva Teckningsoptionerna. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande. Styrelsen anser att motiverade och engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för skapa framgång och i den tidiga fas bolaget är räknar styrelsen med att teckningsoptioner kan bli ett medel att ytterligare öka möjligheten att behålla och rekrytera bra medarbetare. Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Deltagarna i Bolaget vad avser Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt.

Ett villkor för att anställda ska kunna teckna aktier till lösenpriset är att de fortsatt är anställda i bolaget. Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas ej knutna till anställningen på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av optionsprogrammet. De externa kostnader som uppstår i anledning av optionsprogrammet är framförallt kostnader för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor och godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 

Punkt 16. Förslag till beslut om utseende av valberedning
Förslaget till årsstämman är att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året före årsstämman.

Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valbered-ningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

 

Handlingar till stämman
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på www.goldtowngames.com.

Upplysningar på stämman
På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

 

Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Gold Town Games AB, ”Årsstämma”, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller per e-post till ir@goldtowngames.com.

 

Skellefteå den 10 maj 2019
Gold Town Games AB
STYRELSEN

 

 

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar