Kallelse till årsstämma i Gold Town Games AB måndag den 11 juni 2018

Report this content

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Gold Town Games AB (”Bolaget”), 559000-7430 måndag den 11 juni 2018, klockan 14.00. The Great Northern, Storg. 53, Skellefteå. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30. Fika med kaffe och tilltugg serveras före stämman. Välkommen!

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman, det vill säga fredag den 1 juni 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gold Town Games AB, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller via e-post ir@goldtowngames.com senast fredag den 1 juni 2018 kl. 16:00.Vid anmälan skall Ni uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisations-nummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 1 juni 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.goldtowngames.com och sänds till aktieägare som begär det. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 831 881 vid tidpunkten för kallelsen.FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:

a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)  Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

a)  Ändring av kallelse till bolagstämman
14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner med mera
15. Förslag till beslut och införande av incitamentsprogram 2018-2020
16. Avslutande av årsstämmanFÖRSLAG TILL BESLUT


Punkten 9 b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval med mera
Valberedningen för Gold Town Games AB (publ) har inför årsstämman 2018 bestått av två personer. Tomas Nordström, medgrundare och representant för en ägargrupp bestående av dels kända hockey- och fotbollsprofiler samt aktieägare i Skellefteå med omnejd. Milad Abdallah är representant för en ägargrupp baserad i Uppsala/Stockholm. Den tredje platsen har varit vakant. Tomas Nordström har varit ordförande. Valberedningen representerar drygt 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Punkt 10. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Punkt 11. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordföranden och med 75 000 SEK till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av Magnus Orregård som styrelseordförande samt Leif Rehnström och Tobias Andersson som styrelseledamöter. Vidare förslår valberedningen nyval av Robert Wahlström och Eric De Basso som styrelseledamöter. Alla för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Nominerade till Bolagets styrelse:

Styrelseordförande: Magnus Orregård, 52 år, Affärsutvecklare, Skellefteå

Har en bakgrund som Auktoriserad revisor hos PWC och EY och har efter det startat upp Skellefteåverksamheten för inkubatorn ABI där han under 5 år arbetat med startup-bolag med internationell tillväxtpotential. Magnus arbetar idag som Sr Business Advisor och är delägare i bolaget Balanserad företagsutveckling. Magnus om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Efter ett år då vi har tagit stora steg framåt och framgångsrikt etablerat spelet på marknaden, så ser jag fram emot fortsatt offensiva satsningar som bygger på ett bra samspel mellan företagsledningen och styrelsen.”


Ledamot: Leif Rehnström, 47 år, VD på Hello Future, Skellefteå

Han har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag med omfattande erfarenhet av digital produktutveckling, innovation och strategifrågor. Förutom sin roll som VD på Hello Future är han inblandad i att få startup-scenen att växa utanför de globala hubbarna. Leif representerar en stor ägargrupp i Skellefteå med omnejd. Leif om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Jag ser verkligen fram emot att fortsätta hjälpa Gold Town Games navigera genom den spännande tillväxtfasen.”

Ledamot: Tobias Andersson, 39 år, VD Turborilla, Luleå
Han grundade spelstudion Turborilla 2008 och deras två utgivna spel, Mad Skills BMX och Mad Skills Motocross har utan konventionell marknadsföring genererat över 30 miljoner nedladdningar. Turborilla har fokuserat på lyckade samarbeten med actionsportvarumärke som Red Bull, GoPro och Suzuki. Tobias om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Eftersom jag brinner för mobilspel och har lång erfarenhet från branschen känns det roligt att få vara med och bygga ett riktigt bra bolag med högklassiga spel och därmed bidra till utvecklingen av spelindustrin i Norr.”

Ledamot: Robert Wahlström, 47 år, Stockholm

Har under många år arbetat med startups inom banksektorn och var tidigt partner och chef för affärsutvecklingen på Klarna. 2011 grundade Robert bolaget Evolope AB, sedemera mer känt som Kivra, där han under flera år arbetade som verkställande direktör. Numera arbetar Robert med det egna investment bolaget Ascaro som äger 462 500 aktier i Gold Town Games. Robert har också ett gediget idrottsintresse, tidigare som utövare men nu som åskådare till framförallt snabba bilar och fotboll. Robert om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Jag hoppas kunna bidra med mina lärdomar från techbolag i allmänhet och när de fortfarande är ett frö i synnerhet.”

Ledamot: Eric De Basso, 43 år, EDB Redovisning, Stockholm

Är sedan 10 år tillbaka är redovisningskonsult. Eric har tidigare varit finanschef på Barjaco & Co och inhyrd ekonomichef på Inferno Online. Under Erics år som ekonomichef på bolaget rankades det som världens största gaming center. Eric har där tillsammans med bolagets operativa chef fört förhandlingar med globala aktörer såsom; Intel, Microsoft, Activision, Blizzard och Electronic Arts. Eric om att arbeta med Gold Town Games styrelse: ”Det känns inspirerande att få använda min erfarenhet av att bygga, utveckla och effektivisera bolag inom spelbranschen och bidra till Gold Town Games fortsatta utveckling.”

Valberedningen föreslår att Stefan Hällberg, auktoriserad revisor, Revisorcompaniet AB omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.


Punkt 13 a. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med följande förändringar:

Nuvarande lydelse (§ 8): Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelsen skett skall annonseras i Expressen. Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var till gällande aktiebolagslag.

Föreslagen ny lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelsen skett skall annonseras i DI (Dagens Industri). Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var till gällande aktiebolagslag.

Punkt 14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen skall äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 3 000 000 stamaktier vilket motsvarar en utspädning på maximalt cirka 20 procent baserat på nuvarande antal aktier, 11 831 881 stycken.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etcetera.  Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets marknadsvärde. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2018-2020 genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600 000 tecknings-optioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Det innebär en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst cirka 57 118 SEK vilket motsvarar en utspädning på cirka 5 procent baserat på nuvarande antal aktier, 11 831 881 stycken. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Gold Town Games AB helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den 8 juni 2018. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Styrelsen i Bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till den verkställande direktören, nyckelmed-arbetare i Bolaget samt övriga anställda i Bolaget (tillsammans ”Deltagarna”) enligt följande:

A. VD får erbjudas och tilldelas totalt högst 200 000 teckningsoptioner eller det mindre antal som VD väljer att teckna.

B. Nyckelmedarbetare får erbjudas och tilldelas totalt högst 200 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 50 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild nyckelmedarbetare väljer att teckna.

C. Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 200 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 20 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild anställd väljer att teckna.

Om samtliga teckningsoptioner inom en kategori (A-C ovan) inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas Deltagare i andra kategorier. Maxtaket per person skall ej kunna överskridas för någon enskild person. Deltagare får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner. För de teckningsoptioner Dotterbolaget överlåter skall Deltagarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid respektive överlåtelsedatum beräknat av oberoende expert med tillämpning av värderings-modellen Black & Scholes.

Teckningsoptionerna skall förvärvas av Deltagarna senast den 30 juni 2018 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget skall emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 5 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman, efter det att optionsprogrammet genomförts. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020. Den kurs, till vilken teckning av aktie skall kunna ske, skall motsvara 200 procent av betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MFT vid tidpunkten då medarbetarna erbjuds att förvärva Teckningsoptionerna. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande.

Styrelsen anser att motiverade och engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för skapa framgång och i den tidiga fas bolaget är räknar styrelsen med att teckningsoptioner kan bli ett medel att ytterligare öka möjligheten att behålla och rekrytera bra medarbetare. Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Deltagarna i Bolaget vad avser Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Ett villkor för att anställda ska kunna teckna aktier till lösenpriset är att de fortsatt är anställda i bolaget.

Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas ej knutna till anställningen på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av optionsprogrammet. De externa kostnader som uppstår i anledning av optionsprogrammet är framförallt kostnader för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor och godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 16. Avslutande av årsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Handlingar till stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på www.goldtowngames.com.

Upplysningar på stämman

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Gold Town Games AB, ”Årsstämma”, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller per e-post till ir@goldtowngames.com.

Skellefteå den 14 maj 2018

Gold Town Games AB

STYRELSEN

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar