Kommuniké från årsstämma i Gold Town Games AB

Report this content

Gold Town Games AB (”Bolaget”) höll under torsdagen den 1 juni 2017 sin årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Skellefteå varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goldtowngames.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Gold Town Games AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016 samt balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter. Pär Dunder och Leif Rehnström omvaldes som ledamöter. Tobias Andersson och Magnus Orregård valdes till nya styrelseledamöter. Magnus Orregård valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde den registrerade auktoriserade revisorn Stefan Hällberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Ändring av bolagsordningen.
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med följande justeringar (A-B nedan). Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.
A. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Ny lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
B. Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Ny lydelse: Antal aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m. m.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktie­kapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport­emission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner hade inte erforderligt stöd vid årsstämman varför förslaget avslogs.

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året före årsstämman. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Styrelsen för Gold Town Games AB (publ)

Skellefteå den 2 juni 2017

För vidare information vänligen kontakta:
Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB
par.hultgren@goldtowngames.com

Prenumerera

Dokument & länkar