Kommuniké från årsstämma i Gold Town Games AB

Report this content

Gold Town Games AB (”Bolaget”) höll under måndagen den 11 juni 2018 sin årsstämma för verksamhetsåret 2017 i Skellefteå varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goldtowngames.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Gold Town Games AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017 samt balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel, 3 522 967 SEK, i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fem ledamöter utan suppleanter. Magnus Orregård, Tobias Andersson och Leif Rehnström omvaldes som ledamöter. Robert Wahlström och Eric De Basso valdes till nya styrelseledamöter. Magnus Orregård valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde den registrerade auktoriserade revisorn Stefan Hällberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 75 000 SEK vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Ändring av bolagsordningen.
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med följande justeringar (se nedan). Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.

Nuvarande lydelse (§ 8): Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelsen skett skall annonseras i Expressen. Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var till gällande aktiebolagslag. 

Ny lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelsen skett skall annonseras i DI (Dagens Industri). Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var till gällande aktiebolagslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med mera.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier hade inte erforderligt stöd vid årsstämman varför förslaget avslogs.  

Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera.
Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner hade inte erforderligt stöd vid årsstämman varför förslaget avslogs.  

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2018.

Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Styrelsen för Gold Town Games AB (publ)

Skellefteå den 12 juni 2018

För vidare information vänligen kontakta:
Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB, par.hultgren@goldtowngames.com

Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar