Kommuniké från årsstämma i Gold Town Games AB

Report this content

Gold Town Games AB (publ) (”Bolaget”) höll under måndagen den 10 juni 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Skellefteå varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.goldtowngames.com

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag till resultatdisposition, att sakutdela samtliga aktier i det helägda dotterbolaget TimeStorp Interactive AB samt att balansera, av till årsstämmans förfogande, resterande stående fria medel, 2 254 607 SEK, i ny räkning.

Baserat på det bokförda värdet av aktierna i TimeStop Interactive AB innebär beslutet en sammanlagd vinstutdelning om 50 000 SEK. Vidare beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter. Magnus Orregård, Leif Rehnström och Eric De Basso omvaldes som ledamöter. Tomas Alexandersson valdes till ny styrelseledamot. Magnus Orregård valdes till styrelsens ordförande. 

Årsstämman omvalde den registrerade auktoriserade revisorn Stefan Hällberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 75 000 SEK vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. 

Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, besluta om nyemission av aktier, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Syftet med bemyndigandet är att emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etc.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med mera
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med sammanlagt högst 1 400 000 stamaktier vilket motsvarar en utspädning på maximalt cirka 9,6 procent baserat på nuvarande antal aktier, 14 531 590 stycken.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är bland annat att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Det innebär en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst cirka 57 118 SEK vilket motsvarar en utspädning på cirka 4 procent baserat på nuvarande antal aktier, 14 531 590 stycken.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Gold Town Games AB helägt dotterbolag. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den 20 juni 2019. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Styrelsen i Bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till den verkställande direktören, nyckelmedarbetare i Bolaget samt övriga anställda i Bolaget enligt de närmare villkor som framgår av styrelsens förslag.

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2019. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentlig-göras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Styrelsen för Gold Town Games AB (publ) 
Skellefteå den 10 juni 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Pär Hultgren
VD Gold Town Games AB
ir@goldtowngames.com

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.