Kommuniké från årsstämma i Gold Town Games AB (publ)

Report this content

Gold Town Games AB (publ) (”Bolaget”) höll under torsdagen den 16 juni 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021 i Skellefteå varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goldtowngames.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021. Årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag till resultatdisposition att balansera, av till årsstämmans förfogande, resterande stående fria medel, 20 355 743 kronor, i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna 

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara tre ledamöter utan suppleanter. Maria Lidström, Leif Rehnström och Tomas Alexandersson omvaldes som ledamöter. Maria Lidström valdes till styrelsens ordförande. 

Årsstämman omvalde den registrerade auktoriserade revisorn Stefan Hällberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma. 

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, besluta om nyemission av aktier, sammanlagt högst upp högst 64 928 923 stamaktier motsvarande en av ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 180 987,40 SEK, vilket motsvarar gränserna inom fastställd bolagsordning. Syftet med bemyndigandet är att emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etc.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med sammanlagt högst 6 894 896 stamaktier vilket motsvarar en utspädning på maximalt cirka 15 procent baserat på nuvarande antal aktier, 39 071 077 stycken. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport­emission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc.

Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2022. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti 2022 samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Styrelsen

ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 19 medarbetare producerar och publicerar sportmanagerspel på plattformen WXM. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera