Kvartalsrapport för perioden januari till mars 2022

Report this content

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2022 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättning ökade med 54 procent till 4,43 MSEK. (2,88 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till 5,98 MSEK (-2,06 MSEK).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,85 MSEK (-2,15 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,16 SEK (−0,07 SEK).

Resultatmässigt har kvartal ett varit ett kliv framåt för Gold Town Games. Koncernen har rörelseintäkter om 12,11 MSEK (2,97 MSEK) varav 4,42 MSEK (2,88 MSEK) är nettomsättning och ungefär 7,5 MSEK, en övrig intäkt som kvittas mot aktier i bolaget CS Games. Intäkterna från försäljning i bolagets produkter och arbetet med Cricket Star Manager stärker tillsammans koncernens omsättning samtidigt som fler produkter utvecklas.Koncernen arbetar nu med sex produkter parallellt som befinner sig i olika faser av sin livscykel. De av Gold Town Games helägda produkterna, World Hockey Manager (WHM) och World Football Manager (WFM), är båda lanserade på flertalet marknader och utöver att förbereda WFM för fler marknader görs endast mindre förbättringar i nuet. FIH Hockey Manager (FIHHM) och Blitz Football Manager (BLITZ) befinner sig båda i intensiv produktionsfas, varav den senare har, efter kvartalets slut, inlett soft launch
i Storbritannien. Till sist har vi Baseball Franchise Manager (BFM) och Cricket Star Manager (CSM) som båda är i ett planeringsstadie inför kommande produktion.

Vi arbetar just nu intensivt på BLITZ och FIHHM och siktar på att under kvartalet informera om kommande lanseringar. Vår prioriteringsordning ser ut enligt följande;
• Inleda soft launch av FIHHM
• Öka antalet marknader för BLITZ:s soft launch
• Global lansering av WFM
• Produktion av CSM startar i juni
• Produktionen av BFM startar i juli


Vår målsättning är att alla produkter skall vara globalt lanserade under 2022. Vi har kapital och resurser för att färdigställa och lansera dem alla. Det är många parallella processer för produktion i bolaget men med vår plattform i grunden är det möjligt, om än utmanande, för teamet att navigera mellan de olika produkterna. I alla faser, men särskilt i produktionsfasen, får vi ut en väldigt stor synergi av plattformen då den möjliggör att vi i många fall kan kopiera design och kod mellan produkterna. Med intensiva produktions- och lanseringsplaner krävs successiv förbättring av våra produktionsprocesser samt rekrytering av projektledare, programmerare och designers. För att säkerställa koncernens kompetensförsörjning, på både kort och lång sikt, är vårt engagemang i den lokala yrkeshögskolans spelutbildning, Changemakers en viktig komponent.

GTG Publishing arbetar vidare med att skapa processer för uppskalning av marknadsföring och samarbeten. Under kvartalet har tre större kampanjer genomförts i WHM; Spring BreakInternationals, och St.Patricks Week med en markant ökning av användaraktivitet och försäljning. Alla tre koncepten har genom en kombination av tematiserad grafik, spellägen, produkter i butik med mera, samverkat för att öka användaraktivitet och försäljningen under dess aktiva period.

Fler produkter på marknaden ger oss förutsättningar att nå fler användare och öka vår omsättning, under året planerar vi för att steg för steg att öka omsättning och växla upp organisationen.

 

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 20 medarbetare producerar och publicerar sportmanagerspel på plattformen WXM. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera