Styrelseledamot i Gold Town Games avgår och  valberedningen till årsstämman 2021 är tillsatt

Report this content

Ledamot Eric DeBasso har idag, den 4 november, meddelat styrelsen i Gold Town Games AB (publ) (’Bolaget’) att han av personliga skäl lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Erik DeBasso har varit styrelseledamot sedan 2018.

– Vi vill tacka Eric DeBasso för den tid som varit och önskar honom lycka till i framtiden, säger styrelseordförande Magnus Orregård.  

Den nu vakanta styrelseposten tillsättas vid nästa årsstämma. 

Årsstämman 2020 beslutade att Bolaget, enligt tidigare fastslagen instruktion, ska tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelseordförandens försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2020. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. 

Valberedningen har utsetts och utgörs av följande ledamöter:
• Marcus Olofsson, Vision Invest, ordförande
• 
Tomas Nordström, med aktieägarrepresentanter
• Milad Abdallah, med aktieägarrepresentanter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, stämmoordförande samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar att lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan under mars månad (2021-03) göra detta per post; Gold Town Games AB, Att: Valberedningen, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller via e-post: marcus@ladingen.se

GOLD TOWN GAMES AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som leds av VD Pär Hultgren och består av 16 medarbetare. Bolaget utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är sedan våren 2020 lanserat i de flesta västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Målsättningen är att skapa populära och vinstgivande spel inom lag- och arenasporter på existerande design- och teknikplattform.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi vill tacka Eric DeBasso för den tid som varit och önskar honom lycka till i framtiden
Magnus Orregård, styrelseordförande Gold Town Games