Valberedningen inför årsstämma 2019

Report this content

Gold Town Games årsstämma antog 2018 en instruktion för utseende av valberedningen. Årsstämman beslutade att Bolaget skall tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2018. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. 

Valberedningen har utsetts och utgörs av följande ledamöter: 
Marcus Olofsson, Vision Invest
Tomas Nordström, med aktieägarrepresentanter 
Milad Abdallah, med aktieägarrepresentanter

Valberedningen leds av Marcus Olofsson.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar att lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan under mars månad göra detta per post till Gold Town Games eller maila marcus@ladingen.se.

Gold Town Games, Att: Valberedningen, Storgatan 53, 931 30  Skellefteå

Magnus Orregård
Styrelseordförande, Gold Town Games 

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 23 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar