Valberedningen inför årsstämma 2020

Report this content

Årsstämman 2019 beslutade att Bolaget, enligt tidigare fastslagen instruktion, ska tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2019. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Detta år har vi valt att avvakta registreringen av nyemissionen vilken genomfördes under hösten 2019. Årsstämman äger rum den 15 maj i Skellefteå.

Valberedningen har utsetts och utgörs av följande ledamöter: 
Marcus Olofsson, Vision Invest
Tomas Nordström, med aktieägarrepresentanter
Milad Abdallah, med aktieägarrepresentanter

Marcus Olofsson är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar att lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan under mars månad göra detta per post; Gold Town Games, Att: Valberedningen, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller via e-post; marcus@ladingen.se.


Magnus Orregård
Styrelseordförande, Gold Town Games

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolaget lanserar under 2020 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Taggar: