Delårsrapport För Perioden 1 Januari till 30 September 2018

Report this content

Tredje kvartalet: 1 Juli – 30 September 2018

• Nettointäkter uppgick till 5,5 Mkr (18,3)

• Kostnad för sålda tjänster minskade till -3,8 Mkr (-17,3)

• Bruttoresultatet ökade till 1,6 Mkr (0,9)

• Administrationskostnader minskade till -7,5 Mkr (-8,0)

• Resultatet före övriga intäkter uppgick till -5,8 Mkr (-7,1)

• Övriga intäkter uppgick till 16,0 MSEK (0)

• Resultatet för skatt uppgick till 10,1 MSEK (-7,1)

• Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.35% (2,98%)

• Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 1.38% (1.16%)

Delårsperioden 1 Januari till 30 September 2018

• Nettointäkter uppgick till 25,5 Mkr (56,0)

• Kostnad för sålda tjänster minskade till -19,1 Mkr (-45,7)

• Bruttoresultatet minskade till 6,4 Mkr (10,6))

• Administrationskostnader ökade till -22,5 Mkr (-22,4)

• Resultatet före övriga intäkter uppgick till -16,1 Mkr (-11,8)

• Övriga intäkter uppgick till 16,0 MSEK (0)

• Resultatet för skatt uppgick till -0,1 MSEK (-11,8)

• Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.34% (3,18%)

• Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 1.54% (1.24%)

Händelser under tredje kvartalet

• Användarvillkor för bonusar på spelarkonton ändrades

• Övriga intäkter om 16,0 Mkr avser nedskrivningar av spelarkontobalanser

• Kostnadsreducering med ca 0,25 Mkr per månad

• Uppnått stark tillväxt på nylanserade marknader

• Minskad omsättning i juli och augusti på grund av förlorade betallösningar

• Under augusti månad ersattes förlorade betallösningar för kinesisktalande kunder med

nya och vi har genomfört ytterligare integrationer för att göra det lättare för våra kunder

att genomföra mobila betalningar.

• Lanserade online casino mot den indonesisktalande marknaden i augusti -18

• Lanserade sportsbook mot japansk- och vietnamesisktalande spelare i september -18

• Började förberedelser för att lansera mot Thailand

• Lanserade nytt användargränssnitt (Desktop & Mobile) mot vietnamesisk-, indonesiskoch

japansktalande spelare

Händelser efter tredje kvartalet

• Styrelsen i GoldBlue tog beslut om att genomföra en företrädesrättsemission om 14,2

Mkr som är 100% garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och ett

garantikonsortium.

• Sportsbook lanserades på den indonesisktalande marknaden

• Lanserade online casino för den thailändsktalande marknaden

• AnalysGuiden publicerade Goldblue AB Analys

• GoldBlue presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg

Vd har ordet

Kära aktieägare,

Efter ett turbulent första halvår med störningar kring viktiga betallösningar för kinesisktalande kunder och en försenad sportsbook som tillsammans gav oss en kraftig nedgång i omsättning har vi i månaderna mellan juli till september uppnått följande:

Vi har reducerat våra kostnader med 0,25 Mkr per månad, genom omstrukturering av befintlig verksamhet samt omförhandling av utvalda leverantörskontrakt.

Vi har visat stark tillväxt på de nya marknaderna vi har lanserat i.

• Vi har ersatt förlorade betallösningar med nya och vi har genomfört ytterligare integrationer för att göra det lättare för våra kunder att genomföra mobila

betalningar.

• Vi har utvecklat nya användargränssnitt (websidor) samt genomfört positioneringskampanjer av www.happistar.com mot vietnamesisk-, indonesisk- och

japanspråkiga marknader. För kinesisktalande kunder lanseras ett nytt användargränssnitt under Q1 2019.

• Vi har lanserat vårt internationella varumärke Happistar på den indonesiska marknaden.

• Vi har lanserat Sportsbetting i september mot vietnamesisk-, indonesisk- och japanspråkiga marknaderna.

• Vi har lanserat Poker mot kinesiskspråkiga marknader. Vi har förberett en lansering i Thailand som sedan framgångsrikt har lanserats under början på november.

I enlighet med Bolagets lanseringsplan, har vi under kvartalet fortsatt med utrullningen av nya marknader. Lanseringarna har gett en god tillväxt som ligger över våra förväntningar. Vår verksamhet i Japan fortsätter att visa stabilitet men vi är inte nöjda med det. Genom lansering av ny websida för Happistar med Sportsbetting ser vi möjlighet till förbättrad tillväxt. Under kommande månader kommer vi att lansera ytterligare casino-slottar, live casinon och kompletterande betallösningar vilket kommer att hjälpa oss att accelerera tillväxten på denna marknad. Vi kommer även förstärka marknadsföringen.

I Bolagets halvårsrapport, redovisade vi en kraftig minskning av vår omsättning på den kinesiskspråkiga marknaden. Detta berodde på två saker, våra

leverantörer av betallösningar kunde ej längre hantera betalningar från våra kunder samt att vi blev försenade av lanseringen av vår sportsbook. Detta medförde att vi ej kunde erbjuda sportsbetting till våra kunder under World Cup. Detta tillsammans medförde att vi snabbt förlorade kunder och omsättning under perioden april-augusti.

Vi har fortsatt stor tilltro till den kinesiskspråkiga marknaden och förväntar oss en positiv marknadsförändring, nu när vi har nya betalningsmetoder på denna marknad. Bolaget har dragit fördel av nya leverantörer som vill etablera sig på marknaden. Vi ser redan nu en positiv förändring av våra slutkunders beteende och vi hoppas snart kunna se en positiv trend av tillväxt på den kinesiskspråkiga marknaden. Lansering av ytterligare casinospel såväl som Sportsbetting 2018 kommer att förstärka återhämtningen.

Vår satsning mot den vietnamesiskspråkiga marknaden har visat ge en mycket bra tillväxt under perioden, tillväxten har underlättats av lanseringen av den nya webbsidan för Happistar i juli och lanseringen av Sportsbetting under september.

Utfall Vietnamesisk språkiga marknaden:

• Tillväxt nya spelar registreringar på 15% per månad under Q3.

• Nya spelarinsättningar (FTD%) på 14% under Q3.

• Tillväxt på i genomsnitt 37% av unika spelar insättningar per månad under Q3.

• Tillväxt av spelarinsättningar på i genomsnitt 53% per månad under perioden.

Lanseringen mot den indonesiskspråkiga marknaden blev över vår förväntan. Jämförelsevis med de andra två lanseringarna (Japan och Vietnam) blev det initiala utfallet av denna lansering betydligt bättre. Trots att det är för tidigt att visa trenden i nyckeltal så visar den första månadens utveckling en stor potential. Tillväxten på bägge marknaderna fortsätter och vi har etablerat partnerskap med lokala affiliates som ska påbörja marknadsbearbetningen under nästkommande kvartal. Med den satsningen hoppas vi kunna visa en mer aggressiv tillväxt, detta i takt med att vi kontrakterar ytterligare affiliates och samarbetspartners.

Under de kommande sex till nio månaderna kommer Bolaget att genomföra flera kostnadsbesparande insatser för att ytterligare reducera våra operationella kostnader. Vi kommer även fokusera på att göra vår organisation än effektivare samt införa ytterligare förbättringar och automatiseringar med hjälp av vår teknologi. Vår plattform är en av hörnstenarna i vår verksamhet och de hitintills gjorda investeringarna i vår teknik kommer att medföra skalbarhet och tillväxt på de marknader som Bolaget är verksam på. Vi kommer även att införa ett initiativ för en mer effektiv marknadsföring och integrera ytterligare produkter så att vi kan attrahera mer kunder.

Bolagets bedömning är att det är ett paradigmskifte i den marknad vi är aktiva på. Vi ser ett skifte i demografen i våra kunders profil och att det i vår kunddatabas finns en målgrupp som är mer intresserade av västerländska produkter jämfört med de klassiska i Asien. Detta är mer av det erbjudande som Europeiska operatör erbjuder.

I syfte att ta vara på denna möjlighet, har GoldBlue genomfört ett projekt där vi genomlyst interna såväl som externa processer som syftar i en tydlighet mot våra kunder och erbjudande. Detta har bland annat medfört att vi reviderat våra kundvillkor för alla casino varumärken samt vår marknadsprofil och lanserat det nya ”Happistar” med en ny logotype och produkterbjudande. Vidare har vi enligt ovan, reviderat våra kundprocesser och uppdaterat våra användarvillkor som finns på våra hemsidor. Detta innebär att vi har infört utgångsdatum för alla spelarbonusar vi har gett våra kunder och nya regler för inaktiva  kundkonton. Detta har förutom en effektivare kundhantering och tydligare villkor för våra erbjudanden, framförallt bonuskampanjer, medfört att Bolaget under detta kvartal redovisar en kraftig reducering av kortfristiga skulder vilket medför en resultatpåverkan i form av en övrig rörelseintäkt om 15,9 Mkr. De senaste veckorna har vi också förberett en företrädesemission där vi erbjuder våra aktieägare att teckna nya aktier för 14,2 Mkr. Denna finansiering är nu helt säkrad genom teckningsförbindelser från befintliga större ägare och ett garantikonsortium. Kapitalet kommer användas för att förstärka våra varumärken genom marknadsföring och för rörelsefinansiering tills vi når lönsamhet.

Det första halvåret var mycket turbulent för oss efter att vi hade en stark tillväxt under 2017. Under slutet på tredje kvartalet har vi sett flera tecken på en vändning av den negativa utveckling vi hade under första halvåret. Vi har visat en mycket god tillväxt på nylanserade marknader tillsammans som vi har integrerat in nya betallösningar för kinesiska kunder som kompletterar de vi förlorade under första halvåret. Detta kommer kunna ge oss god tillväxt under det kommande året.

Andre Rodrigues

VD, GoldBlue AB (publ)

Denna informationen är sådan som GoldBlue AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom VD Andre Rodrigues försorg den 23e november 2018 klockan 08:45 CET.

Kontakt
Jihua Liu
IR & Press
ir@goldblue.eu

Dokument & länkar