KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDBLUE AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 september 2019 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 3 september 2019, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast tisdagen den 3 september 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman skall ske antingen per telefon 08-559 252 66 eller per e-post till ir@goldblue.eu. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning 

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av dagordning
  8. Beslut om försäljning av samtliga aktier i Goldblue Ltd (Malta)
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Beslut om försäljning av samtliga aktier i Goldblue Ltd (Malta) (punkt 8)

Som framgått av offentliggjord information har bolaget erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd (Malta) som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör. Parterna genomför nu en legal due diligence och köpeavtal beräknas vara klart innan den extra bolagsstämman.

Mer information kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna så snart överenskommelse om villkoren för affären har träffats.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att bolaget säljer aktierna i Goldblue Ltd på de villkor som läggs fram på stämman.  

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var
152.801.854 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

******

Stockholm den 21 augusti 2019


GoldBlue AB (publ)
Styrelsen

Dokument & länkar