• news.cision.com/
  • Goldcup 26807 AB/
  • Goldcup 26807 AB:s (under namnändring till Caution AX Bidco AB) förlänger acceptperioden för erbjudandet till aktieägarna i Axkid AB (publ)

Goldcup 26807 AB:s (under namnändring till Caution AX Bidco AB) förlänger acceptperioden för erbjudandet till aktieägarna i Axkid AB (publ)

Report this content

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

SEB Private Equity[1], Tony Qvist[2], Thomas Bräutigam[3], Daniel Johansson[4], Erik Emanuelsson[5], Peter Schön[6] och Daniel Lundgren[7], genom Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB), (”Budgivaren”), offentliggjorde den 14 december 2020 ett offentligt uppköpserbjuande till aktieägarna i Axkid AB (publ), (”Axkid”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Axkid till ett pris om 14,50 kronor kontant för varje aktie (”Erbjudandet”).

Vid utgången av den initiala acceptperioden, den 15 januari 2021, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 1 686 772 aktier, motsvarande ca 17,4 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid[8]. Därutöver har Budgivaren, inför offentliggörandet av Erbjudandet, ingått avtal med Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren (’’Management’’) om att förvärva Managements samtliga aktier i Axkid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren (genom apportemission). Avsikten är att Managements aktier i Axkid kommer att tillskjutas senast i samband med att Erbjudandet fullföljs. De aktier i Axkid som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden, tillsammans med Managements aktier som avses att tillskjutas Budgivaren i samband med att Erbjudandet fullföljs, motsvarar ca 42,8 av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid. Budgivaren har i Erbjudandet förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

För att ge de återstående aktieägarna i Axkid en möjlighet att acceptera Erbjudandet har Budgivaren därför beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet till om med den 2 februari  2021, kl. 17.00 (CET).

För de aktieägare i Axkid som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptperioden, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer utbetalning av vederlag att ske så snart Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Budgivaren annars beslutar att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 4 februari 2021, förväntas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 9 februari 2021.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Budgivaren har uppställt för Erbjudandet. Budgivaren förbehåller sig således rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att fullföljandevillkoren för Erbjudandet inte har uppfyllts eller kan uppfyllas. Budgivaren förbehåller sig vidare rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Även om Budgivaren för närvarande inte avser att förlänga acceptperioden ytterligare, förbehåller sig Budgivaren rätten att göra det (vid ett eller flera tillfällen) och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).
 

Caution Ax Bidco AB offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021, kl. 08.00 (CET).
 

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "skall", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Axkid, för de aktieägare i Axkid som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Axkids framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Budgivaren har gjort efter bästa förmåga men som Budgivaren inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Budgivaren. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

[1] Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.
[2] Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.
[3] Styrelseordförande i Axkid.
[4] Styrelseledamot och VD i Axkid.
[5] Styrelseledamot i Axkid.
[6] Styrelseledamot i Axkid.
[7] Ledande befattningshavare i Axkid.
[8] Antalet utestående aktier i Axkid uppgår till 9 700 000 aktier.

Taggar:

Dokument & länkar