Årsstämma Götenehus Group AB 2014

På årsstämman i Götenehus Group AB den 24 april 2014 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2013. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2013.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2013.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Svante Nilsson och Ulf Runmarker. Till styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2015, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.

Götene den 25 april 2014

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Taggar:

Om oss

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadvisor@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar