Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i Götenehus Group AB

Report this content

I enlighet med det beslut som fattades av årsstämman den 28 april 2021 har Götenehus Group AB emitterat 3 000 000 teckningsoptioner. Dotterbolaget Götenehus AB har tecknat samtliga teckningsoptioner med skyldighet att vidare överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare och andra anställda som är eller blir anställda i Götenehus Group AB eller dess dotterbolag.

Götenehus AB har överlåtit 2 350 000 teckningsoptioner till anställda enligt ovan. Priset per teckningsoption motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell, den så kallade Black & Scholes-formeln. Beräkningen har gjorts utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden och har fastställts till 0,57 kronor per teckningsoption. De 650 000 teckningsoptioner som inte har överlåtits behålls av Götenehus AB och skall kunna överlåtas till framtida anställda.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 5 juni 2024 till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs av 6:24 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av överlåtna teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 2 350 000 kronor fördelat på 2 350 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,5 procent. Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,1 procent.

Götene den 11 juni 2021
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10 , 0722-41 21 15.     

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.
Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar