Bokslutskommuniké Grade Learning Solutions AB (publ) 1 Januari - 31 December 2000*)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Grade Learning Solutions AB (publ) 1 januari - 31 december 2000*) - Omsättningen för koncernen under räkenskapsåret uppgick till 11,4 Mkr (13,2 Mkr). - Rörelseresultatet för koncernen blev -19,0 Mkr (-9,2 Mkr). - I april genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen fulltecknades och tillförde företaget 25,2 Mkr före emissionskostnader. I december genomfördes en nyemission riktad till institutionella placerare vilken fulltecknades och tillförde företaget 34,8 Mkr före emissionskostnader. - Under året lanserades Grades nya systemlösning Maestro, som i juni utsågs till vinnare i Microsofts tävling MCPS Challenge. - Grade genomförde under sommaren ett förvärv av Databokförlaget AB. - I december fick Grade en betydande order avseende leverans av systemlösningen Maestro till Dataföreningen i Sverige. - Företaget ändrade i maj firma från Media Technology AB till Grade Learning Solutions AB (publ). - Styrelsen i Grade har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista under 2001. Verksamhet Grades affärsidé är att erbjuda företag och organisationer IT-baserade utbildningssystem och kurser inom e-learning, som på ett effektivt och systematiskt sätt utvecklar kompetensen hos kundernas medarbetare. Grade erbjuder sina kunder helhetslösningar där Grade tillhandahåller systemlösning/teknisk plattform och implementering/teknisk support. Företaget har sitt huvudkontor i Kista och koncernen har 36 anställda. Under 2000 påbörjade Grade etableringen i England som ett led i företagets internationella expansion. Grades viktigaste produkter är det egenutvecklade systemet Maestro och utvecklingsverktyget Composer Suite. Maestro består av flera delar som tillsammans utgör en omfattande och avancerad lösning för personal- och kunskapsutveckling via Internet. I juni 2000 utsågs Maestro till bästa systemlösning i Microsoft Certificated Solutions Providers Challenge. Composer Suite innefattar en serie utvecklingsverktyg för ämneskunniga pedagoger och utbildningsansvariga som möjliggör framtagande av datorbaserat utbildningsmaterial utan programmeringskunskaper. *) Siffrorna inom parentes avser bolaget Grade Learning Solutions AB för föregående år. Marknad Marknadens storlek och tillväxt varierar kraftigt mellan de tre huvudområdena inom teknikbaserad utbildning; Content, System och Service. Ur ett långsiktigt perspektiv bedömer Grade att lönsamheten och tillväxten är störst inom området System, där Grade har sin kärnverksamhet. Sedan flera år pågår en omfattande standardiseringsprocess i USA, där man både på statliga och privata initiativ söker driva fram en standard för systemlösningar. Under kommande år väntas en liknande utveckling i Europa, vilket förväntas påverka marknaden för System positivt. Verksamhetens utveckling Marknadsutvecklingen under slutet av året blev sämre än företagets förväntningar. Mot bakgrund av marknadens utveckling gör Grade under 2001 en omorganisation som innebär en fokusering på kärnverksamheten System. Den tidigare uppdelningen i affärsområden ersätts av en renodlad linjeorganisation med två huvudsakliga avdelningar; Försäljning och Systemutveckling/Implementation. Viktiga affärer och händelser Grade fick i december uppdraget att leverera systemlösningen Maestro till Dataföreningen i Sverige. Systemet ska användas för certifieringen till Dataföreningens PC-körkort. Årligen genomförs ca 450.000 tester för att erhålla PC-körkortet som är den svenska versionen av certifiering enligt den internationella standarden ECDL. Denna order bedöms kunna bli en dörröppnare till andra länders IT-branschföreningar, eftersom den svenska Dataföreningens PC-körkort ses som en föregångare internationellt. Under året erhöll Grade också större order från ICA och AstraZeneca. Under sommaren förvärvades Databokförlaget AB som erbjuder tjänster och produkter inom digital dokumenthantering. Genom förvärvet stärker Grade sin position som producent av helhetslösningar inom e-learning. I september valdes Grade in i det prestigefyllda The e-learning Consortium, som leds av den amerikanske e-learning- och managementauktoriteten Elliot Masie. Syftet med konsortiet är att samla väldens främsta företag inom utveckling och implementering av e- learninglösningar. Grades system Maestro korades i juni av en enig jury, till vinnare i tävlingen Microsoft Certificated Solution Providers Challenge för bästa e- learninglösning i Norden. Tävlingen är den största programtävling som någonsin genomförts i de nordiska länderna. Under april genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattade 3 020 000 aktier av serie A och 216 666 aktier av serie B till teckningskursen 7,80 SEK. Nyemissionen fulltecknades och tillförde företaget 25,2 Mkr efter emissionskostnader. I december genomfördes en nyemission riktad till institutionella placerare. Nyemissionen omfattade 4 355 000 aktier av serie B till teckningskursen 8 SEK. Nyemissionen fulltecknades och tillförde företaget 30,1 Mkr efter emissionskostnader. Under april infördes ett incitamentsprogram där samtliga anställda i Grade erbjöds att förvärva teckningsoptioner avseende bolagets B-aktier. Totalt omfattar programmet 600 000 teckningsoptioner, varav 329 000 under året förvärvats av personalen. Teckning av aktier kan ske under perioden 2002- 03-01 -2002-09-30 till teckningskursen 18 kr. Totalt ger optionsprogrammet beräknat på antal tillkommande aktier en utspädning om 3,3% av kapitalet och 1,3% av rösterna vid fullt utnyttjande. I januari omvandlades skulden till Företagskapital Kompanjonfond KB om 2 000 250 kr till ett konvertibelt förlagslån. Skuldebrevets förfallodatum är 2002-06-30 och konvertering till A-aktier kan ske fram till detta datum. Konverteringskursen är 3,50 kr efter omräkning för aktiesplit 1:10. Räntesatsen är fastställd till STIBOR plus fem procent. Den totala utspädningen uppgår till 3,2 % av kapitalet och 12,7% av rösterna. Totalt uppgår utspädningen för ovanstående optionsprogram och konvertibla förlagslån till 6,5% av kapitalet och 14% av rösterna. Under november och december konverterade de 11 största aktieägarna samt ett antal mindre aktieägare 9 080 638 A-aktier till B-aktier. Per den 31 december 2000 fanns det 2 999 362 A-aktier och 14 776 415 B-aktier i Grade. Medarbetare Antal anställda var vid ingången av året 27 och vid årets slut 36 varav 9 utanför Sverige. Planerad marknadsnotering Styrelsen i Grade har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista under 2001. Resultat, finansiell ställning och nyckeltal Resultat Under 2000 uppstod koncernförhållande till följd av förvärvet av Databokförlaget och bildandet av ytterligare ett helägt dotterbolag. Koncernens visade under året ett negativt rörelseresultat som uppgick till -19,0 Mkr (-9,2 Mkr) efter avskrivningar och resultatet efter finansiella poster uppgick till -19,2 Mkr (-9,2 Mkr). Intäkterna under andra halvåret motsvarade inte förväntningarna, främst beroende på att två större beräknade order om totalt 3,5 Mkr förlorades och att två kundinstallationer sköts upp till efter årsskiftet. En annan förklaring till resultatutvecklingen är det omfattande utvecklingsarbetet av den nya systemlösningen Maestro, som inneburit att försäljningen relaterad till dessa produkter tog fart först under slutet av året. Den oväntat svaga utvecklingen av den svenska marknaden för försäljning av standardiserade IT-kurser under det gångna året är ytterligare en förklaring. Investeringar Under 2000 har koncernen investerat 16,9 Mkr (4,5 Mkr) i anläggningstillgångar varav 9,9 Mkr (3,9 Mkr) avser produktutveckling och 6,1 Mkr (0) avser goodwill vid företagsförvärv. Finansiell ställning Efter den i december genomförda nyemissionen är den finansiella ställningen tillfredställande. Koncernen uppvisade per den 31 december 2000 en soliditet om 80% (49%) och en kassalikviditet om 422% (97%). Disponibla medel uppgick till 39,3 Mkr (1,4 Mkr) inklusive checkräkningskredit 2,1 Mkr. De räntebärande skulderna uppgick till 2,0 Mkr (2,0 Mkr). Koncernen Moderbola Moderbola get get* Nyckeltal 000101- 000101- 990101- 001231 001231 991231 Avkastning på eget neg. neg. neg. kapital % Avkastning på totalt neg. neg. neg. kapital % Soliditet % 80% 81% 49% Kassalikviditet % 422% 441% 97% Skuldsättningsgrad 0,24 0,23 1,05 Rörelsemarginal % -166% -232% -70% Bruttomarginal % -134% -195% -56% Genomsnittligt antal 29 27 27 anställda under året Försäljning per anställd 394 789 295 283 489 826 (SEK) Större investeringar 16 906 16 743 4 450 (TSEK) Antal aktier vid årets 17 775 17 775 8 710 000 slut **) 777 777 Genomsnittligt antal 12 344 12 344 8 232 500 aktier 906 906 Resultat per aktie före -1,54 -1,51 -1,10 utspädning (SEK) Resultat per aktie efter -1,54 -1,51 -1,10 utspädning (SEK) Justerat eget kapital 2,80 2,81 0,52 per aktie (SEK) *) Per 991231 förelåg inget koncernförhållande **) Inkluderat nyemission i december 2000, varav 4.355.000 aktier av serie B ännu ej har registrerats Definitioner av nyckeltal Avkastning på Resultat efter skatt/genomsnittligt eget eget kapital kapital Avkastning på Rörelseresultat plus finansiella intäkter totalt kapital i % av genomsnittligt totalt kapital Soliditet Eget kapital i % av balansomslutningen Kassalikviditet Likvida omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder Skuldsättningsgr Totala skulder/justerat eget kapital ad Rörelsemarginal Rörelseresultat i % av nettoomsättningen Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i % av nettoomsättningen Försäljning per Nettoomsättning/genomsnittligt antal anställd anställda Investeringar Nettoinvesteringar under perioden inklusive goodwill och finansiella leasingåtaganden. Antal aktier vid Antalet aktier vid årets slut justerat årets slut för fondemissioner och split Resultat per Årets resultat/genomsnittligt antal aktie aktier Justerat eget Justerat eget kapital/antal aktier vid kapital per årets slut aktie Utsikter för 2001 Styrelsens bedömning för 2001 är att försäljningen kommer att öka väsentligt i takt med att Grades produkter blir mer kända på marknaden. Den ökade internationella satsningen väntas resultera i att andelen försäljning utanför Sverige ökar påtagligt. Den tillfälliga allmänna nedgången i efterfrågan på internetbaserade IT-system har lett till att bolaget sänker målsättningen för omsättningen under 2001, jämfört med vad som angavs under senare delen av 2000. Sammantaget väntas dock följden bli att resultatet förbättras under 2001 och målet är att den löpande verksamheten ska ge ett positivt kassaflöde under årets senare del. Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen för 2000 kommer att hållas tillgänglig på Grades huvudkontor i Kista och på företagets hemsida www.grade.com från den 2 april. Årsredovisningen kommer också att skickas till aktieägarna den 2 april. Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 april, tidpunkt och plats meddelas senare. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker Rapportplan för 2001 Delårsrapport kvartal 1, 2001 9 maj 2001 Delårsrapport kvartal 2, 2001 augusti 2001 Delårsrapport kvartal 3, 2001 november 2001 För mer information vänligen kontakta vd Arne Andersson tel 08-633 12 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00480/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00480/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar