Delårsrapport Grade Learning Solutions AB (publ) 1 januari-30 september 2001

DELÅRSRAPPORT Grade Learning Solutions AB (publ) 1 januari - 30 september 2001 - Omsättningen för koncernen under perioden jan-sep uppgick till 8,0 Mkr(8,0 Mkr). - Rörelseresultatet för koncernen blev -22,1 Mkr (-13,4 Mkr). Rörelseresultatet belastas med 3 Mkr i omstruktureringskostnader samt 0,9 Mkr i goodwillavskrivningar. - En större order erhölls från Dataföreningen i Finland under juni 2001. Systemet för ECDL-tester togs i drift under 3:e kvartalet 2001. - Under september tecknades avtal med Luftfartsverket om leverans av Maestro. Verksamhet Grade marknadsför och levererar webbaserade lösningar för kompetensutveckling och kunskapscertifiering till företag och organisationer. Utmärkande för Grades utbildningssystem är hög användarvänlighet samt tidseffektivt genomförande av kompetensutveckling hos kunderna. Grade levererar även standard- och kundanpassade utbildningar och kunskapstester. Utbildningarna skapas i den egenutvecklade programvaran Composer Suite och distribueras till användarna via det egenutvecklade utbildningssystemet Maestro. Maestro utsågs till bästa systemlösning under år 2000 i Microsoft Certificated Solutions Providers Challenge. Installationerna genomförs i projektform och drivs av Grades projektledare som ansvarar för en projektgrupp bestående av olika specialister t ex pedagoger, systemutvecklare, nätverkstekniker m fl. Projekten drivs i nära samarbete med kunden. Exempel på kunder till Grade är Astra Zeneca, ICA, Landstinget i Uppsala län, Dataföreningen Finland, Dataföreningen Sverige, Luftfartsverket och Riksåklagaren. Verksamhetens utveckling Under året har verksamheten utvecklats från att ha varit inriktad på att leverera produkter och verktyg för kompetensutveckling till att även i projektform leverera kundunika utbildningslösningar. Denna typ av projekt blir allt mer vanliga hos kunderna. Under perioden har ett åtgärdsprogram genomförts med syfte att minska kostnaderna och förstärka resurserna för att möta kundernas nya önskemål. Neddragningen av de löpande kostnaderna har genomförts snabbare och med något bättre utfall än planerat varför fokus under senare delen av perioden har varit att möta våra kunders förändrade behov. Under perioden har Grades utvecklingsavdelning flyttats från Stavanger i Norge till huvudkontoret i Kista utanför Stockholm. Rörelseresultatet för tredje kvartalet ligger i nivå med andra kvartalets rörelseresultat före de omstruktureringskostnader som belastar andra kvartalet. Som en följd av att försäljningen och de totala kostnaderna utvecklats något sämre än prognosen från föregående rapport kommer målsättningen om ett positivt kassaflöde på månadsbasis troligtvis inte att kunna uppnås under fjärde kvartalet. Marknadens utveckling Den allmänna konjunkturavmattningen har slagit hårt mot den svenska e- learningmarknaden. Efterfrågan har förändrats mot mer kompletta och anpassade lösningar för kundens unika utbildningsbehov. Vår bedömning av marknadens utveckling under hösten 2001 är att efterfrågan kommer att ligga kvar på samma nivå som under första halvåret. Under 2002 ser vi dock att marknadens efterfrågan kommer att öka och att Grades anpassning till marknadens behov kommer att positivt påverka bolagets omsättning och resultat. Viktiga affärer och händelser Grade fick i december 2000 uppdraget att leverera ECDL-Examiner, med ursprung i Maestro, till Dataföreningen i Sverige. Under årets första halvår påbörjades utvecklingen av systemet för leverans under 2:a halvåret 2001. Systemet ska användas för certifieringen till Dataföreningens Datakörkort. Årligen genomförs ca 450.000 tester för att erhålla Datakörkortet som är den svenska versionen av certifiering enligt den europeiska standarden ECDL. Under juni 2001 erhölls en större order från Dataföreningen i Finland, som valt samma lösning för sina ECDL certifieringar. Under september skrevs avtal med svenska Luftfartsverket om leverans av utbildningssystemet Maestro. Efter rapportperiodens slut har även Akademiska sjukhuset i Uppsala tecknat avtal om leverans av Maestro. Vid Grades bolagsstämma den 20 april 2001 antogs styrelsens förslag till bemyndigande om att besluta om nyemission av högst 10 miljoner aktier av serie B. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till nästa ordinarie bolagsstämma och avvikelse skall kunna ske från aktieägares företrädesrätt. Vid styrelsemötet i anslutning till Grades bolagsstämma den 20 april 2001 valdes Christer Elmehagen till styrelsens ordförande. Den vid bolagsstämman valda styrelsen består i övrigt av följande ledamöter: Kjell Strömlid, Franco Fedeli, Hans Dirtoft, Erland Roos, Olli Aronsson, Annika Fredling (personal-representant) och Leif Brundell (suppleant). Medarbetare Antal anställda var vid ingången av året 36. Vi periodens utgång var antalet anställda 20. Resultat, finansiell ställning och nyckeltal Resultat Koncernen visade under perioden jan-sep ett negativt rörelseresultat om -22,1 Mkr (-13,4 Mkr) efter avskrivningar. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22,0 Mkr (-13,5 Mkr). En fortsatt svag marknad har inneburit att försäljningsintäkterna blivit lägre än förväntat vilket är huvudförklaringen till resultatutvecklingen. Den handlingsplan som vidtagits för att anpassa Grades kostnader till försäljningsutvecklingen har medfört att engångskostnader på 3 Mkr uppstått i verksamheten under andra kvartalet 2001. Under tredje kvartalet 2001 har kostnadsanpassningarna fått full effekt, vilket innebär en kostnadsmassa i verksamheten som är väsentligt lägre än före handlingsplanens genomförande. Investeringar Under perioden jan-sep har koncernen investerat 5,3 Mkr (14,4 Mkr) i anläggningstillgångar varav 3,0 Mkr (7,5 Mkr) avser produktutveckling. Utvecklingsarbetet med Maestro 2.0 har slutförts under hösten 2001. Till följd av detta har investeringarna i produktutveckling blivit lägre än föregående år. Finansiell ställning Koncernen uppvisade per den 30 september 2001 en soliditet om 80% (77%) och en kassalikviditet om 253% (265%). Disponibla medel uppgick till 8,9 Mkr (11,6 Mkr) inklusive checkräkningskredit 2,0 Mkr (2,0 Mkr). De räntebärande skulderna uppgick vid perioden slut till 2,0 Mkr (2,0 Mkr). Koncernen Moderbolaget Koncernen Nyckeltal 010101- 010101-010930 000101-000930 010930 Avkastning på eget Neg. neg. neg. kapital % Avkastning på totalt Neg. neg. neg. kapital % Soliditet % 80% 81% 77% Kassalikviditet % 253% 254% 265% Skuldsättningsgrad 0,26 0,24 0,29 Rörelsemarginal % -277% -309% -167% Bruttomarginal % -225% -264% -143% Genomsnittligt antal 27 27 29 anställda under perioden Investeringar (TSEK) 5 282 5 282 14 405 Antal aktier vid 17 775 777 17 775 777 12 946 666 periodens slut Genomsnittligt antal 17 775 777 17 775 777 11 397 037 aktier Justerat eget kapital 1,56 1,63 2,21 per aktie (SEK) Definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt/genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av genomsnittligt totalt kapital Soliditet Eget kapital i % av balansomslutningen Kassalikviditet Likvida omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder Skuldsättningsgrad Totala skulder/justerat eget kapital Rörelsemarginal Rörelseresultat i % av nettoomsättningen Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i % av nettoomsättningen Investeringar Nettoinvesteringar under perioden inklusive goodwill och finansiella leasingåtaganden. Antal aktier vid periodens slut Antalet aktier vid periodens slut justerat för fondemissioner och split Resultat per aktie Periodens resultat/genomsnittligt antal aktier Justerat eget kapital per aktie Justerat eget kapital/antal aktier vid periodens slut Utsikter för 2001 Styrelsens bedömning från föregående kvartalsrapport att försäljningen för 2001 kommer att öka i takt med att Grades produkter blir mer kända på marknaden kvarstår. I enlighet med den handlingsplan som antogs av styrelsen under april 2001 kommer Grade att fokusera på den svenska marknaden och i viss mån på den nordiska för att kortsiktigt uppnå bästa möjliga försäljningsutveckling. Bedömningen av årets resultatutveckling har förändrats under det gångna kvartalet och resultatet före omstruktureringskostnader kommer troligtvis att bli något sämre än 2000. En huvudförklaring till detta är att Grades kostnader för att leverera ordern till Svenska Dataföreningen blivit betydligt större än förväntat. Målet att den löpande verksamheten ska ge ett positivt kassaflöde på månadsbasis någon gång under årets sista kvartal kommer troligtvis inte att kunna uppnås. Rapportplan för 2001 Bokslutskommuniké 2001 19 februari 2002 För mer information vänligen kontakta vd Bo Wigstrand tel 08-633 12 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00480/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00480/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar