Gradientech: Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Gradientech AB:s (publ) bokslutskommuniké för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Fjärde kvartalet 2020

  • Bolagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 24 tkr (50 tkr)
  • Nettoresultatet uppgick till -10 036 tkr, (-12 994 tkr)
  • Resultatet per aktie blev -0,86 kr (-1,62 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 876 tkr (-10 714 tkr) eller -0,85 kr (-1,33kr) per aktie
  • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 71 154 tkr (13 810 tkr)
  • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 75 761 tkr (14 075 tkr)

Januari - december 2020

  • Bolagets nettoomsättning under perioden var 61 tkr (129 tkr)
  • Nettoresultatet uppgick till -33 218 tkr, (-35 278 tkr)
  • Resultatet per aktie blev -3,48 kr (-8,77 kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -34 715 tkr (-32 997 tkr) eller -3,63kr (-8,21 kr) per aktie

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

About Gradientech
Gradientech är ett svenskt bioteknik- och diagnostikföretag som utvecklar och erbjuder produkter och mjukvara för högkvalitativa analyser av hur celler reagerar på olika biologiska substanser. De innovativa produkterna baseras på så kallad mikrofluidteknik, läran om hur vätskor, som är fysiskt avgränsade till en mikrometerskala beter sig. Kombinerat med realtidsmätning av levande celler möjliggör mikrofluidiktekniken unika och precisa medicinska applikationer.
Hotet från den globalt ökande förekomsten av antibiotikaresistens, d v s att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, har drivit Gradientech att fokusera på utveckling av ultrasnabb testning av bakteriers känslighet för antibiotika. Målet är att produkten QuickMIC® ska bli det snabbaste diagnostiksystemet för testning av antibiotikaresistens vid sepsis, det som förr kallades blodförgiftningblodförgiftning. www.gradientech.se

Prenumerera