Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Report this content

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q1 2023 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Första kvartalet januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 380 (0) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -18 063 (-15 171) KSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -1,08 (-1,04) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18 068 (-14 982) KSEK.
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 25 993 (74 020) KSEK.
  • Eget kapital per 31 mars 2023 uppgick till 40 731 (78 598) KSEK.
  • Den 18 januari 2023 avslutades teckningsperioden för den företrädesemission vilken startade den 27 december 2022. Slutligt utfall omfattade totalt 1 271 057 tecknade aktier, vilket tillförde Gradientech cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 127 105,70 SEK till totalt 1 724 525,00 SEK och antalet aktier ökade med 1 271 057 till totalt 17 245 250 aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inom ramen för årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 4 april 2023 att genomföra en riktad emission till den kommersiella partnern a.d.a SRL om 550 000 aktier till en kurs om 20,50 SEK per aktie. Till följd av den riktade emissionen ökade aktiekapitalet med 55 000 SEK till totalt 1 779 525,00 SEK och antalet aktier ökade till totalt 17 795 250 aktier. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 25 april 2023.
  • Gradientech ställde i april ut på ECCMID i Köpenhamn, världens ledande kongress både för industri och klinik inom klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Vid kongressen presenterade Gradientech data som bekräftar att QuickMIC® ger exakta resultat på 2-4 timmar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se 

Urban Adolfsson, CFO
urban.adolfsson@gradientech.se 

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations
ir@gradientech.se

Om Gradientech
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna gradientech.se.  

Prenumerera