GRANGEX styrelse beslutar om en riktad emission om 7,8 MSEK

Report this content

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) ("GRANGEX") har den 19 oktober 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2021 och i enlighet med det avtal och pressmeddelande som GRANGEX offentliggjorde den 27 september 2021 beslutat om en riktad emission till Pegroco Invest AB ("Pegroco") samt till Nordisk Bergteknik AB ("NBT") om cirka 7,8 MSEK.

Emsissionsbeslutet omfattar 143 996 307 aktier à 0,054 SEK, NBT tecknar 71 998 153 aktier och Pegroco tecknar därmed 71 998 154 aktier. Emissionslikviden kommer totalt att uppgå till cirka 7,8 MSEK. Aktiekapitalet ökar därmed från 36 823 053,80 SEK till 38 263 016,87 SEK och antalet aktier ökar från 3 682 305 380 till 3 826 301 687 vilket innebär en utspädning med 3,9 %. Emissionen beräknas vara registrerad innan oktober månads slut. Aktierna i den riktade emissionen omfattas av en så kallad lock-up period om 12 månader.

Emissionslikviden från emissionen kommer främst att användas för att påskynda de lönsamhetsstudier och miljökonsekvensbeskrivningar som GRANGEX genomför för en återstart av Dannemoragruvan och för apatitprojektet i Grängesberg samt för organisationsutveckling.

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83.

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 klockan 08.05 (CET).

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)

GRANGEX är en koncern som avser att vara av en del av den europeiska metallförsörjning genom utveckling av mineralprojekt för utvinning av i första hand järnmalmsprodukter, kritiska mineraler såsom fosforbärande apatit samt andra mineral med fokus på sällsynta jordartsmetaller (REE). I första hand utvecklas järnmalmsgruvan i Dannemora och en apatitfyndighet i Grängesberg.
Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH

 

Prenumerera