GRANGEX tillförs cirka 8,4 MSEK genom optionslösen

Report this content

Under perioden 1-30 september 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (GRANGEX) möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 154 738 320 aktier, GRANGEX tillförs därmed cirka 8,4 MSEK före emissionskostnader. Tillsammans med de optioner som tidigare utnyttjats under teckningsperioden i maj av TO3 har totalt 78 procent av optionerna i serie TO3 tecknats och 25,9 MSEK tillförts bolaget. Detta innebär att en riktad emission kommer göras till Pegroco Invest AB (Pegroco) om 144 000 857 aktier à 0,054 SEK med ca 7,8 MSEK i emissionslikvid, allt i enlighet med det avtal som offentliggjordes av bolaget den 27 september 2021.

Grängesberg Exploration emitterade 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO3 i samband med den publika emissionen som genomfördes under december 2020. En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie för 0,050 SEK per aktie under perioden 3 - 31 maj 2021 eller under perioden 1 - 30 september 2021 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding till en kurs om 0,054 SEK per ny aktie.

I teckningsperioden i september 2021 för serie TO3 tecknades 154 738 320 aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 8,4 MSEK före emissionskostnader. Det innebär att 504 899 143 teckningsoptioner av serie TO3 av totalt 648 900 000 utnyttjades, vilket innebär en teckningsgrad om 78 procent. Under det avtal som offentliggjordes 27 september 2021 har Pegroco åtagit sig att teckna aktier motsvarande de optioner som inte har utnyttjats i serie TO3, dock upp till ett belopp om högst 15 MSEK. Detta innebär att bolaget nu kommer att emittera 144 000 857 aktier à 0,054 SEK per aktie till Pegroco med en emissionslikvid om totalt ca 7,8 MSEK. Sådan emission beräknas vara slutförd i mitten av oktober månad. Efter registrering av de nya aktierna som tillkommit efter utnyttjade av optionerna i serie TO3 samt den riktade emissionen till Pegroco hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till SEK, 38 263 017 vilket innebär en utspädning med ca 8,5 procent. Antalet aktier ökar från 3 527 562 510 till 3 826 301 687. Nyttjade teckningsoptioner i serie TO3 har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Interimsaktierna är ej föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring den 15 oktober 2021.

Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut.

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83.

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 klockan 08.50 (CET).

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)

GRANGEX är en koncern som avser att vara av en del av den europeiska metallförsörjning genom utveckling av mineralprojekt för utvinning av i första hand järnmalmsprodukter, kritiska mineraler såsom fosforbärande apatit samt andra mineral med fokus på sällsynta jordartsmetaller (REE). I första hand utvecklas järnmalmsgruvan i Dannemora och en apatitfyndighet i Grängesberg.
Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information www.grangesbergexploration.se