Grängesberg Exploration Holding AB får Pegroco som ny större aktieägare

Report this content

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) har Bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding AB, Couder AB och Christer Lindqvist, överlåtit Uniträtter som de erhållit i Företrädesemissionen till Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB. Uniträtterna motsvarar vid nyttjande en teckning om totalt cirka 10 MSEK i den pågående företrädesemissionen.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare stärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga strategiska och institutionella investerare. Överlåtelserna har skett vederlagsfritt.

”Det är med stor glädje vi hälsar investmentbolaget Pegroco och Nordisk Bergteknik välkomna som större aktieägare i Grängesberg Exploration Holding. Dessa tillför förutom kapital och sitt nätverk även kunskap som kommer vara av stort värde för oss nu när vi planerar för en återstart i Dannemoragruvan och även förberedelserna för utvinning av apatit i Grängesberg” säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration Holding.

Om Pegroco Invest:
Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande.

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena.

Om Nordisk Bergteknik:
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-15, klockan 12.40.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster. Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME. ISIN-kod: SE0007789417 FISN-kod: GRANGESBER/SH Instrument-ID: 9XX Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13

Prenumerera

Dokument & länkar