Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 · Intäkterna under årets första nio månader uppgick till 2.270 MSEK, en ökning med 40 procent jämfört med samma tid i fjol. Ökningen är en följd av företagsförvärv. För jämförbara enheter blev ökningen 6 procent. · Som resultat före skatt redovisas 472 MSEK, en minskning med 9 procent. · Tillrinningarna under sommaren och hösten har till följd av torrt och varmt väder sjunkit till drygt 30 procent av normalt. Produktionen av vattenkraft under tredje kvartalet stannade som följd härav på drygt 400 GWh, 40 procent av normalt. · I början av året förvärvades AB Avesta Energi, som säljer el till 13.000 kunder i Dalarna. Vidare har 24,9 procent av aktierna i Kainuun Sähkö - sedermera namnändrat till Graninge Kainuu - förvärvats. Graninge äger sedan tidigare 25,7 procent av aktierna i bolaget, som numera konsolideras i koncernen. Graninge AB (publ) Intäkter och resultat Intäkterna under årets nio första månader uppgick till 2.270 (1.625) MSEK, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen är främst en följd av företagsförvärv. Förutom de under året gjorda förvärven övertog koncernen per den 1 juli 2001 elnätet i Upplands Väsby. För jämförbara enheter ökade intäkterna med 6 procent. Som resultat efter finansnetto redovisas 472 (521) MSEK, en minskning med 9 procent. Resultatminskningen beror i första hand på lägre pro duktion i koncernens vattenkraftverk under tredje kvartalet. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 5:10 (7:85) SEK. Försäljningen av aktierna i Scaninge Holding våren 2001 gav upphov till ett förlustavdrag i moderbolaget, vilket medförde att fjolårets resultat inte belastades med skatt. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 10 (13) procent och på eget kapi tal 9 (14) procent. För tredje kvartalet uppgick intäkterna till 638 (412) MSEK. Som resultat före skatt redovisas 83 (156) MSEK, en minskning med 47 procent. Elrörelsen - torrt väder slår mot resultatet Koncernens elrörelse omfattar kraftproduktion i Sverige och Finland, försäljning av el, annan energi och energitjänster till små och medelstora kunder samt handel med elderivat. Elrörelsens intäkter under årets första nio månader uppgick till 1.149 (892) MSEK, en ökning med 29 procent. Som resultat efter avskrivningar redovisas 278 (408) MSEK, en minskning med 32 procent. Koncernens totala elomsättning ökade med 19 procent till 5.166 (4.339) GWh, varav 4.845 (3.818) GWh avsåg kontrakterade leveranser och 321 (521) GWh försäljning av spotkraft. I egna kraftverk producerades 2.756 (2.997) GWh, varav vattenkraften svarade för 2.208 (2.918) GWh. Produktionen av vattenkraft minskade med 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol och 7 procent jämfört med normalt. Tillrinningarna till magasinen under tredje kvartalet i fjol var extremt höga med åtföljande hög produktion i vattenkraftverken, en produktion som förblev hög även under första halvåret i år. Tillrinningarna har emellertid minskat drastiskt till följd av den torra sommaren och hösten och stannade vid endast drygt 30 procent av normalt. Produktionen av vattenkraft har anpassats till de för årstiden mycket låga tillrinningarna, men en viss avsänkning av magasinen har inte gått att undvika. Sammantaget producerades under tredje kvartalet 419 (1.069) GWh, vilket är 40 procent av normalt. Magasinen var vid utgången av september fyllda till 71 procent, 20 procentenheter mindre än normalt. Sommaren och hösten har varit torra även i Norge, vilket medfört att den hydrologiska balansen - dvs vatten bundet i fjällmagasin, mark och snö - sammantaget för Norge och Sverige är 20 TWh lägre än normalt. Priserna i spotmarknaden har som följd härav på kort tid mer än fördubblats; från 120 NOK/MWh i början av augusti till dagens 250 NOK/MWh. Det genomsnittliga spotpriset för årets första tio månader är dock fortfarande lägre än i fjol, 155 NOK/MWh jämfört med 188 NOK/MWh i fjol. Det allt högre spotpriset har dragit med sig terminspriserna, särskilt för närliggande perioder. Priserna i slutkundsmarknaden har som följd härav höjts. För Graninge ökade leveranserna till slutkunder utanför koncernen med 1.098 GWh till 4.307 GWh. Ökningen skall ses mot bakgrund av att el handelsrörelsen i Avesta Energi tillkommit samt att Graninge Kainuu numera konsolideras i koncernen. För tredje kvartalet blev intäkterna 339 (249) MSEK och resultatet efter avskrivningar 27 (157) MSEK. Den kraftiga resultatförsämringen är en följd av det torra vädret med åtföljande låga tillrinningar. Nätrörelsen - kraftig resultatökning Koncernens nätrörelse omfattar drift, underhåll samt förvaltning av i första hand lokala distributionsnät. Näten är koncentrerade till tre områden i Sverige och ett i Finland. Härtill kommer mindre, överliggande s. k. regionnät i Sverige och Finland. Nätrörelsens intäkter under årets första nio månader uppgick till 720 (556) MSEK, vilket är en ökning med 29 procent. Som resultat efter av skrivningar redovisas 258 (182) MSEK, en ökning med 42 procent. Ökningen är främst en följd av företagsförvärv. Förutom att elnätet i Upplands Väsby tillkommit konsolideras numera Kainuun Sähkö - namnändrat till Graninge Kainuu - i koncernen. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 4 procent medan resultatet ökade med 4 procent. Överföringen i lokalnäten uppgick till 2.324 GWh (2.455), en minskning med 5 procent. Minskningen beror på den milda väderleken. På koncernens regionnät överfördes 1.331 (2.285) GWh, en minskning med 42 procent. Näten används i första hand för att överföra kraft till stamnätet från de kraftverk som är anslutna till regionnäten. Minsk ningen är en följd av att produktionen av vattenkraft är väsentligt lägre i år jämfört med i fjol. För tredje kvartalet uppgick nätrörelsens intäkter till 216 (164) MSEK, en ökning med 32 procent. Resultatet efter avskrivningar blev 88 (49) MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14 (10) procent. Värmerörelsen - dämpat värmebehov Koncernens värmerörelse omfattar produktion och distribution av främst fjärrvärme. Till de större enheterna räknas Graninge Järfälla Energi, Graninge Kalmar Energi samt det av Graninge Kainuu hälftenägda Kajaanin Lämpö i Kajana. Mindre fjärrvärmerörelser finns i Norrland samt Bro, Bålsta och Kungsängen utanför Stockholm. I rörelsen ingår sedan den 1 juli 2001 en arrenderad värmecentral som producerar ånga och mottrycksel. Intäkterna under årets första nio månader uppgick till 501 (283) MSEK, en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Som resultat efter avskrivningar redovisas 35 (32) MSEK. För jämförbara en heter steg intäkterna med 2 procent och resultatet med 5 procent. Energiomsättningen uppgick till 2.280 (635) GWh, varav 1.550 (-) avsåg leveranser av ånga. För jämförbara enheter minskade leveranserna med 6 procent till 554 GWh. Minskningen förklaras av den milda väderleken. Värmerörelsens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 126 (45) MSEK med ett resultat efter avskrivningar på -1 (-17) MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 5 (5) procent. Förvärv och omstruktureringar I början av året förvärvades ytterligare 24,9 procent av aktierna i Gran inge Kainuu för 21 MEUR, motsvarande 190 MSEK. Koncernen äger sedan tidigare 25,7 procent av aktierna, vilket innebär att bolaget numera konsolideras i koncernen. Graninge Kainuu svarar framförallt för distri bution av el till knappt 60.000 kunder i Kajanaland i mellersta Finland. I bolaget ingår även produktion av kraft och värme, vilka tillgångar i huvudsak arrenderas. Värme distribueras genom Kajaanin Lämpö, som ägs tillsammans med Kajana stad. Utöver aktierna i Graninge Kainuu har Graninge förvärvat samtliga aktier i AB Avesta Energi. Bolaget, som bedriver elförsäljning till 13.000 kunder i Dalarna, ingår i koncernen sedan 1 februari. Köpeskillingen uppgick till 18 MSEK. Försäljningen av Roslags Energi Värme slutfördes i början av året. För aktierna erhölls 53 MSEK, varav totalt 24 MSEK utgör realisationsvinst. Köpare var en ägargrupp i vilken ingick US Energy Corporation. Investeringar och finansnetto Koncernens investeringar i nya anläggningar uppgick till 193 (93) MSEK. Bland de större satsningarna återfinns konvertering av en panna i Järfälla till träpulver för att sänka oljeförbrukningen. Inom nätrörelsen har investeringarna ökat, dels som följd av att Gran inge Kainuu tillkommit, dels som följd av det avtal branschen träffat med staten i syfte att förstärka landsortsnäten och begränsa effekterna av storstörningar. Som finansnetto redovisas -86 (-81) MSEK. Nettoskuldsättningen har minskat med 130 MSEK under tredje kvartalet och uppgick vid utgången av september till -2.036 MSEK. Soliditeten vid samma tidpunkt uppgick till 50 (53) procent. Moderbolaget Nettoomsättningen för moderbolaget under årets första nio månader uppgick till 57 (71) MSEK och som resultat redovisas -42 (-22) MSEK. Sollefteå den 6 november 2002 Lars Enslöf Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar