Halvårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Halvårsrapport januari-juni 2002 · Intäkterna för första halvåret uppgick till 1.632 MSEK, en ökning med 35 procent jämfört med samma tid i fjol. · Som resultat före skatt redovisas 389 MSEK, en ökning med 7 pro cent. · Vårfloden, som blev kraftig men kort, har följts av en period med låga tillrinningar till följd av varmt och torrt väder. Resultatet för elrörelsen blev 251 MSEK, samma resultat som i fjol. · Det finska distributionsföretaget Kainuun Sähkö Oyj, som ägts till 25,7 procent, ingår från årsskiftet som dotterbolag i koncernen se dan Graninge förvärvat ytterligare 24,9 procent av aktierna i bolaget. · Koncernens elhandel utökades den 1 februari med 13.000 nya kun der genom förvärv av AB Avesta Energi. Graninge AB (publ) Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 1.632 (1.213) MSEK, en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period 2001. Ökningen är främst en följd av företagsförvärv. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 18 procent. Bland annat har försäljningen av el i Finland ökat efter det att produktionskapa citeten utökats. Som resultat före skatt redovisas 389 (365) MSEK, en ökning med 7 pro cent. Resultatförbättringen är en följd av den utökade verksamheten. Re sultatet skall ses mot bakgrund av att produktionen i koncernens vatten kraftverk för andra året i rad varit högre än normalt. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 25 (29) MSEK. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 4:20 (5:50) SEK, en minskning med 1:30 SEK/aktie jämfört med i fjol. Försäljningen av aktierna i Sca ninge Holding under år 2001 gav upphov till ett förlustavdrag i moder bolaget, vilket medförde att fjolårets resultat inte belastades med skatt. Avkastningen på sysselsatt kapital blev för första halvåret 12 (13) procent och på eget kapital 11 (15) procent. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 629 (514) MSEK. Som resultat före skatt redovisas 129 (157) MSEK, en minskning med 18 procent. I fjolårets kvartalsresultat ingår poster av engångskaraktär med 29 MSEK. Elrörelsen - kraftig men kort vårflod Koncernens elrörelse omfattar kraftproduktion i Sverige och Finland, försäljning av el och energitjänster, samt förvaltning av och handel med elderivat, den senare verksamheten under Finansinspektionens tillsyn. Intäkterna under första halvåret uppgick till 810 (643) MSEK med ett re sultat efter avskrivningar på 251 (251) MSEK, oförändrat jämfört med i fjol. Som elomsättning redovisas 3.744 (3.016) GWh, en ökning med 24 procent. Bakom ökningen ligger såväl förvärv som utökad produktionskapacitet. I egna kraftverk producerades totalt 2.127 (1.801) GWh, varav 1.749 (1.801) GWh i form av vattenkraft. Alholmens Kraft, som till 19,9 pro cent ägs av Graninge, tog i slutet av förra året i drift ett nytt biobränsleeldat mottrycks- och kondenskraftverk i Jakobstad i Finland. Efter en inledande period av kallt väder blev vintern mycket mild med för säsongen höga tillrinningar. Detta är andra året i följd och resulterade i att produktionen av vattenkraft för perioden januari-juni blev 5 (9) procent högre än normalt. Den milda vintern följdes av en varm och torr vår. Vårfloden, som till följd av värmen kom igång två veckor tidigare än normalt, blev inled ningsvis kraftig. Kulmen nåddes emellertid redan efter två veckor, var efter tillrinningarna snabbt sjönk tillbaka. Till skillnad från i fjol, då vårfloden följdes av omfattande regn i fjällen och höga tillrinningar, stannade produktionen av vattenkraft i juni på 60 (124) procent av normalt. Tillrinningarna har till följd av det fortsatt varma och torra vädret i norra Sverige sjunkit tillbaka ytterligare under sommaren till för säsongen mycket låga nivåer. Magasinen är nu uppfyllda till cirka 80 procent, vilket är 10 procentenheter lägre än normalt. Priset på den el som handlas i spotmarknaden har under första halvåret som genomsnitt uppgått till 144 (207) NOK/MWh. Priset är säsongsmässigt lägre under sommarhalvåret, och noterades i slutet av juni till cirka 120 NOK/MWh. Torkan har gjort att priset den senaste tiden stigit kraftigt. Härtill har priset i prisområde Sverige under sommaren legat över det för börsprisområdet noterade systempriset. Prisområdesdiffe renserna har sin grund i att överföringsförbindelserna mellan Norge och Sverige är en trång sektor ett år som i år när de norska kraftproducen terna haft goda möjligheter att exportera kraft, bl. a. till följd av välfyllda magasin och låg inhemsk förbrukning. Även terminspriserna har dragit sig uppåt, dock från en låg nivå. Dagens prisnivå är fortfarande låg jämfört med priserna för ett år sedan. Vintern i fjol var snöfattig i Norge, och när det under våren år 2001 stod klart att magasinen inte skulle fyllas upp i normal utsträckning steg priserna kraftigt. Leveranserna av el till slutkunder uppgick till totalt 3.497 (2.846) GWh medan försäljningen av kraft till spotmarknaden blev 247 (170) GWh. Konkurrenstrycket har minskat, vilket lett till ökad försäljning till slutkund. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 12 (13) procent. För andra kvartalet uppgick elrörelsens omsättning till 286 (270) MSEK med ett resultat efter avskrivningar på 105 (110) MSEK. Nätrörelsen - förvärv bakom volymtillväxt Koncernens nätrörelse omfattar drift och underhåll av lokala distribu tionsnät i mellersta Norrland, norra Stor-Stockholm, delar av Småland samt Kajanaland i Finland. I resultatområdet ingår även några mindre re gionnät i Sverige och Finland. Intäkterna under första halvåret uppgick till 504 (392) MSEK med ett rö relseresultat efter avskrivningar på 170 (133) MSEK, 28 procent bättre än motsvarande period i fjol. Förbättringen beror på att Kainuun Sähkö, som svarar för distributionen i Finland, nu konsolideras och ingår i resultatet. Överföringen på koncernens lokalnät uppgick till 2.222 (1.988) GWh, en ökning med 12 procent jämfört med i fjol. För ökningen svarade till kommande enheter, förutom Kainuun Sähkö även Upplands Väsby, som förvärvades den 1 juli 2001. För jämförbara enheter minskade omsätt ningen med 6 procent. En betydande del av omsättningen på näten avser el till uppvärmning. Den milda vintern ledde till lägre uppvärmningsbehov än normalt. Omsättningen på regionnäten minskade med 23 procent till 1.208 (1.553) GWh. Minskningen förklaras med att ett äldre regionnät i Skellefteå-om rådet överlåtits på Skellefteå Kraft. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 13 (12) procent. För andra kvartalet uppgick nätrörelsens omsättning till 207 (167) MSEK med ett resultat efter avskrivningar på 52 (50) MSEK. Värmerörelsen - mild vinter gav lägre försäljning Koncernens värmerörelse omfattar produktion och distribution av främst fjärrvärme. Till de större enheterna räknas Järfälla, Kalmar samt det av Kainuun Sähkö hälftenägda Kajaanin Lämpö i Kajana. Mindre fjärrvärmerörelser finns i Sollefteå, Nordmaling, Strömsund samt Bro och Kungsängen utanför Stockholm. I rörelsen ingår sedan den 1 juli 2001 en arrenderad värmecentral som producerar ånga och mottrycksel. Intäkterna under första halvåret uppgick till 375 (238) MSEK, vilket är en ökning med närmare 60 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Som resultat efter avskrivningar redovisas 51 (49) MSEK. Av resultatet svarar Kajaanin Lämpö för 9 MSEK. Dessutom ingår en post av engångskaraktär med 15 (29) MSEK. För jämförbara enheter blev resultatet i stort sett oförändrat. Energiomsättningen uppgick till 1.657 (508) GWh, varav 1.065 (-) GWh avsåg leveranser av ånga. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 6 procent till följd av den milda vintern. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 8 (13) procent. För andra kvartalet uppgick värmerörelsens omsättning till 150 (97) MSEK med ett resultat efter avskrivningar på 9 (35) MSEK. I fjolårets resultat ingår en post av engångskaraktär på 29 MSEK. Förvärv och omstruktureringar Graninge-koncernen har ökat sin närvaro i Finland genom att Kainuun Sähkö Oyj sedan årsskiftet ingår som dotterbolag och konsolideras i koncernen. Detta blev möjligt sedan Graninge förvärvat ytterligare 24,9 procent av aktierna i bolaget för 21 MEUR, motsvarande 190 MSEK. Graninge äger därmed 50,6 procent av aktierna i bolaget, som huvudsak ligen är ett distributionsföretag med 57.000 kunder. Graninge förvärvade AB Avesta Energi i början av året. Bolaget, som bedriver elförsäljning till 13.000 kunder i Dalarna, ingår i koncernen sedan 1 februari. Köpeskillingen uppgick till 18 MSEK. Säljare var Birka Energi AB. Försäljningen av Graninge Roslags Energi Värme slutfördes i början av året. Köpeskillingen blev 53 MSEK. Köpare var en ägargrupp med bl. a. US Energy Corporation. Investeringar och finansnetto Koncernens investeringar i nya anläggningar uppgick under första halv året till 129 (62) MSEK. Den dryga fördubblingen beror huvudsakligen på tillkomsten av Kainuun Sähkö samt väsentligt högre investeringar inom nätrörelsen i övrigt. Som finansnetto redovisas -61 (-48) MSEK. Nettoskuldsättningen har ökat med knappt 200 MSEK sedan den 30 juni 2001. Moderbolaget Nettoomsättningen för moderbolaget under första halvåret uppgick till 38 (47) MSEK och som resultat redovisas -33 (-751) MSEK. Vid bolagsstämman i maj valdes till ny ordinarie ledamot Gerald Wing rove, finansdirektör i London Electricity PLC. Han ersätter Marc Bou dier, chef för division Centraleuropa inom EDF. Sollefteå den 22 augusti 2002 Lars Enslöf Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00540/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar