Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2000 * Omsättningen uppgick till 781,1 MSEK (789,2). * Resultat efter finansnetto uppgick till 28,6 MSEK (-39,8) inklusive engångsposter om 15,6 MSEK (-26,1). * Förberedelserna för en delning av koncernen fortgår enligt plan. SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING Januari-september Belopp i MSEK 2000 1999 Försäljning 781,1 789,2 Rörelsekostnader -757,7 -792,8 Engångsposter 15,6 -26,1 Rörelseresultat 39,0 -29,7 Finansnetto -10,4 -10,1 Resultat före skatt 28,6 -39,8 Skatt -13,6 6,6 Minoritetens andel av årets resultat -0,1 0,3 Periodens resultat 14,9 -32,9 FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Försäljningen uppgick till 781,1 MSEK (789,2), en minskning med 1,1%. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till 39,0 MSEK (-29,7). I resultatet ingår engångsposter om 15,6 MSEK vilka är hänförbara till allokerade medel från SPP, 35,0 MSEK, och omstruktureringskostnader inom koncernen uppgående till -19,4 MSEK. Avskrivningarna uppgick till -50,1 MSEK (-57,6) varav goodwill -11,8 MSEK (-13,0). Resultatet före skatt uppgick till 28,6 MSEK (-39,8) och till 14,9 MSEK (- 32,9) efter skatt och minoritetens andel av årets resultat. Graphiums optionsprogram till nyckelanställda innebär en maximal utspädning av antalet aktier och röster med ca 5%. Teckning av nya aktier kan göras mellan december 2001 och mars 2002. Graphium Card Omsättningen under de första nio månaderna når inte upp till samma nivå som under 1999 främst beroende av att färre bankkort producerades, körkortsproduktionen upphörde 1 maj 1999 samt beroende av förändrad valutakurs mellan svenska och danska kronor. En del av minskningen kunde dock återhämtas under Q3 främst beroende av ökad försäljning av GSM-kort. Komponentefterfrågan av chip är fortfarande större än utbudet vilket påverkar Graphium Cards marknadsförutsättningar. Under perioden har Graphium Card tecknat en större order för bankkort till Sparbankkort i Norge och ökar därmed sin marknadsandel för bankkort på den norska marknaden till ca 40 %. Dessutom har ytterligare order till nya mobiltelefonoperatörer i Europa tecknats. Samordningen av råkortsproduktionen inom affärsområdet fortsätter för att skapa en nordisk leverantör av plastkort till den europeiska marknaden. Bland annat har investeringar genomförts för att öka produktionen av skrapkort. Graphium Information De strukturåtgärder som initierades under sommaren har genomförts enligt plan. Samordningseffekter mellan de ingående enheterna har uppnåtts. Dock har markanden efter sommaren visat på lägre efterfrågan med påföljande prispress. Samtidigt har papperspriserna fortsatt att öka eftersom efterfrågan i Europa är fortsatt mycket hög. Pappersprishöjningarna kan inte fullt ut kompenseras i höjda priser till marknaden. PointLex lanserades enligt plan samtidigt omprofilerades Post och Inrikes tidningar och är idag också en daglig utkommande tidning med juridiskt nyhetsmaterial främst med inriktning mot intressanta avgöranden i högre instanser. Till redaktionen har ett flertal juridikjournalister knutits. Graphium Print & Distribution Affärsområdet har under kvartalet haft en stark orderingång inom segmentet direktreklam. Denna utveckling förväntas fortsätta resten av året. Investeringar har därför genomförts för att öka kapaciteten vid direktreklamproduktion. Oderingången för spelrelaterade trycksaker fortsätter att visa en positiv trend och samtliga leveransavtal har förnyats avseende år 2001. Inom området för distributionsverksamhet utvecklas nya tjänster för att kunna erbjuda bl a tidningar hela värdekedjan från produktion till distribution och med ekonomiskt avräkning på sålda exemplar. Förbrukningen av giroblanketter har planenligt fortsatt att minska. Omstruktureringsarbetet inom giroproduktionen fortsätter enligt plan och förväntas nå full effekt under 2001. Samtidigt har nya order för produktion av girohäften tecknats. DELNING AV KONCERNEN Förberedelserna för en delning av koncernen i en verksamhet innehållande affärsområdena Print & Distribution och Information samt en innehållande affärsområde Card fortgår enligt plan. Styrelsen avser återkomma med ett förslag till ordinarie bolagsstämma. PERSONAL Antalet anställda minskade från årsskiftet 1999/2000 från 801 till 748. Merparten av minskningen är hänförbar till omstruktureringar inom affärsområde Information. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver enbart koncernsamordnande aktiviteter. Stockholm den 18 oktober 2000 Tomas Salzmann Koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle 22 februari 2001 Graphium AB, Box 20156, 161 02 Bromma info@graphium.se tfn 08-56 20 76 00, fax 08-56 20 76 10 www.graphium.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00380/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00380/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar