GREEN NORTH beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik.

Report this content

Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet GREEN NORTH stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation.

Syftet med projektet är att göra miljöteknikbranschen i Norra Norrland starkare och effektivare, genom att skapa en innovations- och resursplattform där forskning, samhälle och entreprenörer driver utvecklingen gemensamt.

- Det känns fantastiskt att få sjösätta detta projekt. Förarbetet, intresset och engagemanget från näringslivet och de deltagande kommunerna har varit starkt. Från universitetets sida ser vi stora möjligheter att genom nya arbetssätt kunna öka kopplingen mellan forskning, företag och samhälle som ger synergieffekter för alla medverkande parter, säger Mats Tysklind, projektledare och Professor i miljökemi vid Umeå universitet.

För det regionala näringslivet ska GREEN NORTH bidra till en ökad konkurrenskraft genom en bättre forskningsanknytning, effektivare utvecklingsprocesser och bredare nätverk. Projektet kommer införa nya arbetssätt för att skapa kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle samt stärka små och medelstora företag genom kompetenshöjning och specialisering. Deltagande företag representerar ett brett spektrum av verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

- GREEN NORTH är ett projekt som genom samverkan kommer kunna ta vara på och förädla den kunskap som skapats i tidigare projekt. Med nya arbetssätt och processer kan permanenta modeller för utveckling inom miljöteknik skapas, säger Anders Lagerkvist, Professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Inom tre år ska GREEN NORTH vara en etablerat innovationsplattform som samlar akademisk forskning, små och medelstora företag och samhälleliga intressen. Genom att testa och verifiera ny miljöteknik i stor skala skapas direkta värden för samhället. Tillsammans ska GREEN NORTH verka för att utveckla miljöteknikområdet där Norra Norrland går före med gott exempel.

Det finns väldigt många bra idéer inom både akademin och företag, men de måste skalas upp och verifieras för att kunna implementeras. Vi ska tillgodose behovet av teknikdemonstration och bidra till att det blir affärer av goda idéer, säger Magnus Bergknut, vd MTC.

GREEN NORTH som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett starkt varumärke i regionen, nationellt och internationellt. Förståelse och engagemang för projektet ska skapas där man vill ut till nya målgrupper. Kommunikationen ska också användas som medel för att profilera regionen som en motor inom utveckling av innovativ miljöteknik lokalt, nationellt och internationellt.

- För att få ut full potential av GREEN NORTH krävs det en utvecklad kommunikation. Då först kan företag, akademi och samhälle på allvar få ut vinsterna av de resultat som skapas i processen, säger Palle Andersson, vd Formsmedjan.

Utöver samverkansparterna ingår ett stort antal företag som samarbetspartners men också nya företag kan ansluta till GREEN NORTH under projekttiden. Redan vid projektstart har GREEN NORTH fått förfrågningar från företag inom avfall, förorenad mark och förorenat vatten. Projektet kommer arbeta för att många företag ska delta i dialogen kring projektet genom nätverksaktiviteter och synliggörande via olika media.

Mats Tysklind 
professor, Umeå universitet
070-586 69 99
mats.tysklind@umu.se

Anders Lagerkvist
professor, Luleå tekniska universitet
070-529 19 08
anders.lagerkvist@ltu.se

Magnus Bergknut
vd MTC - Miljötekniskt center AB
073-843 67 84
magnus.bergknut@mtcenter.se

Palle Andersson
vd Formsmedjan

070 - 317 9229
palle@formsmedjan.se


GREEN NORTH i korthet

GREEN NORTH vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle.

Avfall, restprodukter och lågvärda material, förorenad mark, förorenat vatten och förorenad luft fortsätter att vara utmaningar där samhälle står inför stora utmaningar på vägen mot hållbar utveckling och tillväxt. Ett attraktivt och efterfrågat sätt att spara ändliga naturresurser är återanvändningen av avfall och material, och via nya smarta lösningar omvandla detta till resurser och produkter med högt värde och minimal miljöpåverkan.

Genom arbetet i GREEN NORTH med att klara dessa utmaningar skapas stora möjligheter för små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att stärka sin konkurrenskraft, samtidigt som basindustrierna och kommunerna i regionen kan resurseffektivisera för att uppfylla såväl företagsekonomiska mål som samhällets miljökrav.
GREEN NORTH ska etablera nya arbetssätt i regionen kring hållbar användning av mark, vatten och material, tillsammans med en innovativ miljöteknisk resursplattform för demonstration av ny miljöteknik. I GREEN NORTH kommer det genomföras ett antal miljöteknikprojekt som modell för optimal samverkan mellan akademi och företag, i syfta att öka andel företag med innovationsverksamhet.

I demoprojekten kombineras expertis vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, resurser vid medverkande företag (SPINCHEM, ENVIX, Luleå Renhållning, GEOGEN Produktion, D-TOX samt tillkommande företag) med testning av miljötekniska applikationer vid testanläggningar (t.ex. MTC - Miljötekniskt Center i Umeå) eller vid lokaler som tillhandahålls av medverkande företag. Exempel på sådana projektparter är SCA Obbola, Ragnsells, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå, Piteå såg och hyvleri och Bodens Energi.

Representanter för regionens kommuner och kommunala bolag inbjuds att delta i ett regionalt råd i GREEN NORTH. Syftet är att skapa en direkt länk mot de kommunala verksamheterna, både för att inhämta perspektiv och kunskap från kommunerna som en länk för information från programmet. Kommunerna har en central roll inom miljöteknik då man ofta är både problemägare, beställare, tillsynsinstans och utförare. Medverkande kommuner initialt är Boden, Arjeplog, Luleå, Piteå, Nordmaling, Robertsfors, Umeå och Luleå kommuner.

GREEN NORTH ska utvecklas till ett känt varumärke i regionen, nationellt och internationellt samt etablera ett nytt arbetssätt som lever kvar långt efter projekttidens slut. Därför är en viktig del av projektet att stimulera kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten som i sig leder till ett ökat intresse från marknaden och nya samarbeten som kan nyttja resurserna i plattformen.

GREEN NORTH´s mål är att göra regionen känd som pionjär inom hållbar utveckling och framåttänkande genom utveckling av nya miljötekniska lösningar, att skapa mervärde genom samverkan för projektets parter i regionen samt att stärka små och medelstora företag genom kompetenshöjning och specialisering.

GREEN NORTH har en totalbudget på 23,4 miljoner kronor. Huvudfinansiär av projektet är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Betydande offentlig medfinansiering har också erhållits från Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun samt Norrbottens läns landsting. Övrig finansiering sker genom kontant och in kind finansiering av medverkande projekt parter. Projektet pågår perioden 1 september, 2016 – 31 december, 2019.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det finns väldigt många bra idéer inom både akademin och företag, men de måste skalas upp och verifieras för att kunna implementeras. Vi ska tillgodose behovet av teknikdemonstration och bidra till att det blir affärer av goda idéer.
Magnus Bergknut, vd MTC
GREEN NORTH är ett projekt som genom samverkan kommer kunna ta vara på och förädla den kunskap som skapats i tidigare projekt. Med nya arbetssätt och processer kan permanenta modeller för utveckling inom miljöteknik skapas.
Anders Lagerkvist, professor Luleå tekniska universitet