GBO förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i Vigmed ovillkorat och fullföljer erbjudandet

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på GBO:s webbplats för Erbjudandet (www.gbo-vigmed.se).

Den 27 februari 2017 offentliggjorde Greiner Bio-One GmbH ("GBO") ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO ("Erbjudandet") för 1,00 kronor kontant per aktie. Den 13 april 2017 höjdes vederlaget i Erbjudandet till 1,20 kronor kontant per aktie.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptperioden den 27 april 2017 uppgår till totalt 44 545 399 aktier i Vigmed, motsvarande 67,75 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Vigmed.

Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att GBO blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed. GBO har beslutat att frånfalla detta villkor. Följaktligen har samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller frånfallits. GBO förklarar Erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet. Redovisning av likvid för aktier i Vigmed som vederbörligen lämnats in per den 27 april 2017 beräknas kunna påbörjas omkring den 5 maj 2017.

För att ge de återstående aktieägarna i Vigmed mer tid att acceptera Erbjudandet, har GBO beslutat att förlänga acceptperioden ytterligare till och med den 17 maj 2017, klockan 17.00. Redovisning av likvid för aktier i Vigmed som lämnats in under den ytterligare förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 24 maj 2017. Acceptperioden kommer inte att förlängas ytterligare.

Utöver de aktier i Vigmed som förvärvas genom Erbjudandet enligt ovan, äger eller kontrollerar GBO för närvarande inte några aktier eller finansiella instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Vigmed.

"Vi är glada över att bli huvudaktieägare i Vigmed. Som långsiktig aktieägare avser GBO att engagera sig i utmaningen att utveckla Vigmeds verksamhet och produktportfölj, inklusive att finansiellt stödja Vigmed i de betydande kapitalinjektioner som kommer att krävas för att tillgodose det omedelbara kapitalbehovet och för att förverkliga Vigmeds långsiktiga utsikter. En betydande majoritet av aktieägarna har uppskattat GBO:s attraktiva erbjudande och har nu sålt sina aktier till GBO. För att ge de återstående aktieägarna i Vigmed möjligheten att ta del av GBO:s erbjudande har vi gjort en sista förlängning av acceptperioden med ytterligare två veckor", säger Rainer Perneker, VD för Greiner Bio-One-koncernen.

Greiner Bio-One GmbH

För ytterligare information, kontakta:

Georg Heftberger, Finansdirektör, Greiner Bio-One GmbH, tel. +43 664 8841 0683

Eric Tapper, Hallvarsson & Halvarsson, tel. +46 8 407 21 80

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se: www.gbo-vigmed.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 klockan 08.00.

Dokument & länkar