Delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

Större synlighet på marknaden, fokus på lönsamhet och en tidig start på säsongen ger ökad omsättning och förbättrat resultat.

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättning 16,8 (10,5) MSEK
  • Rörelseresultat, EBITA -0,1 (-1,7) MSEK*
  • Resultat efter skatt -0,1 (-1,9) MSEK**
  • Resultat per aktie -0,01 (-0,22) SEK
  • Soliditet 62 (55) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Gullberg & Jansson of Sweden lanserade en reklamfilm om våra tysta poolvärmepumpar med miljövänlig R32 gas. Filmen går att se på följande länk: www.youtube.com/watch?v=0ZHR9J-T7pM
  • Gullberg & Jansson of Sweden lanserade under april månad Wifi kompatibel LED poolbelysning. Lanseringen av dessa produkter har strategisk betydelse då de bidrar till att stärka affärsområdets erbjudande på den snabbväxande marknaden för uppkopplade poolprodukter. Även en uppgraderad version av sandfilter från Zodiac lanserades.

VD Peter Bäck kommenterar:

”Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 60% under första kvartalet. Första kvartalet har historiskt sett (under femårsperioden 2014-2017) stått för cirka 10-13% av årets totala nettoomsättning. Starten på 2019 har varit bra och gynnats av förra årets fina väder, många konsumenter har redan i ett tidigt skede tagit beslut om poolbygge vilket betyder att våra kunder kunnat komma igång med sina projekt tidigare än föregående år. Vår nya digitala marknadsföringsstrategi, ny hemsida och katalog har tagits emot positivt av marknaden.
Den ökade omsättningen för affärsområdet Stads & Parkprodukter kommer från tidigare utleveranser av försäsongsorder, det lägre resultatet jämfört med föregående år beror på ökade marknadssatsningar i form av en ny säljare."

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.

Första kvartalet 2019

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 16,8 (10,5) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på -0,1 (-1,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-1,9) MSEK och resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,22) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.
Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 60% under första kvartalet.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 13,7 (8,0) MSEK med ett rörelseresultat på -0,0 (-1,8) MSEK. Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett förbättrat resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 71%

Under första kvartalet genomfördes Gullberg & Jansson Academy, vilket är en produkt- och säljutbildning för våra återförsäljare i Sverige och övriga Norden totalt medverkade ca 140 personer vid utbildningen. Gullberg & Jansson Academy är en viktig del av vår marknadsföring med syfte att öka försäljningen och skapa lönsam tillväxt för både bolaget och våra kunder. Lansering av ny hemsida, produktkatalog och ökad digital närvaro är att steg i vår nya varumärkesstrategi.

Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 3,2 (2,4) MSEK med ett rörelseresultat på 0,1 (0,1) MSEK. Den ökade omsättningen kommer från tidigare utleveranser av försäsongsorder, det lägre resultatet jämfört med föregående år beror på ökade marknadssatsningar i form av en ny säljare.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 4,6 (1,5) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,5 (1,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 62 (55) %. Eget kapital uppgick till 34,3 (29,0) MSEK, motsvarande 4,00 (3,38) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 4,4 (5,1) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,3 (7,5) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till
- 4,3 MSEK (6,0) MSEK.

Moderbolaget                                                                      

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 1,3 (1,5) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,6 (0,9) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 1 medarbetare, VD Peter Bäck som är aktiv som VD i den operativa verksamheten i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

21 maj 2019                         Delårsrapport januari - mars 2019 och årsstämma

28 augusti 2019                   Delårsrapport januari - juni 2019

12 november 2019               Delårsrapport januari - september 2019

28 februari 2020                   Bokslutskommuniké 2019 


Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2019.

Helsingborg den 21 maj, 2019

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63 

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB. 


  

 

Prenumerera

Dokument & länkar