Delårsrapport Q2, Januari - Juni 2023

Report this content

ANDRA kvartalet 2023
 

 • Nettoomsättning 100,6 MSEK (148,8)
 • EBITDA 7,8 MSEK (32,1)
 • Rörelseresultat 6,1 MSEK (31,0)
 • Resultat efter skatt 3,8 MSEK (21,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,92 SEK (2,42)


FÖRSTA HALVÅRET 2023

 • Nettoomsättning 147,2 MSEK (247,1)
 • EBITDA 3,5 MSEK (48,2)
 • Rörelseresultat 0,3 MSEK (46,4)
 • Resultat efter skatt -2,7 MSEK (32,7)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,31 SEK (3,73)

kassaflöde och finansiell ställning

 • Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 17,5 MSEK (96,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per 30 juni 7,2 MSEK (18,6)
 • Eget kapital 146,7 MSEK (151,3), varav minoritetsandel 1,4 MSEK (1,7)
 • Soliditet 48% (44%)

Aktiedata

 • Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
 • Per 30 juni 2023 uppgick antalet aktier till 8 734 501 st (8 715 844)
 • Periodens högsta aktiekurs var 42,00 SEK ( 2023-04-13) och lägst 24,70 SEK (2023-06-30). Aktiekursen 2023-06-30 var 24,70 SEK
 • Resultat efter skatt per den 30 juni 2023 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om -0,31 SEK (3,73)
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 16,80 SEK (17,36)

KORT OM Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

VD HAR ORDET

”I sämre tider ställs det högre krav på lönsamhet, nu förenar vi våra dotterbolag för att effektivisera vår verksamhet.

Under min tid som VD har vi konsekvent strävat efter att stärka vår lönsamhet och diversifiera vår verksamhet, med fokus på organiskt tillväxt och expansion inom nya affärsområden.

Vi har nu avslutat ännu ett kvartal. Jag är imponerad av våra medarbetares engagemang och uthållighet, trots de utmaningar vi står inför på den svårhanterliga marknaden. Dessa utmaningar inkluderar orosfaktorer som hög inflation, en svag valuta och ökande räntor, vilka på olika sätt har påverkat våra bolag avsevärt.

Det glädjer mig dock att kunna meddela att vi fortsatt lyckats upprätthålla en högre omsättning än före pandemin inom vårt affärsområde Hem och Utemiljö. Vår lönsamhet återspeglas dock inte på samma positiva sätt.

För att effektivisera affärsområdet Hem och Utemiljö har vi påbörjat en strategisk fusion mellan tre dotterbolag. Vi har också jobbat hårt för att etablera värdefulla relationer med nya leverantörer för att säkerställa att vårt erbjudande är relevant för kunderna och marknaden i ett längre perspektiv.

Vi har gjort stora satsningar inom affärsområdet Professionell Grönyta i form av nyanställningar och nya leverantörer. Tyvärr möter vi en mer avvaktande marknad särskilt från kunder som verkar i fastighetsbranschen, där investeringsviljan har varit låg under kvartalet.

Vi har aktivt arbetat för att minimera påverkan på vår koncern genom att diversifiera våra affärsområden ännu mer. Vårt mål är att uppnå en balanserad försäljningsmix från fler kundsegment. Genom att genomföra nya produktlanseringar och effektivisera och trimma vår organisation, arbetar vi med fokus på tillväxt och lönsamhet.

Ett exempel på ett lyckat projekt som vi har påbörjat under sommaren är Optiheats installation av ett komplett energisystem i flygplanstillverkarens Blackwings nya lokaler på Enoch Thulins flygplats utanför Landskrona. För att möta det växande intresset har vi parallellt stärkt vår organisation inom Optiheat genom flera nyrekryteringar inom projekt och försäljning. Denna strategiska förstärkning positionerar oss väl för att hantera den ökande efterfrågan.

Vi har under kvartalet lanserat en webshop för reservdelar inom vårt affärsområde Hem och Utemiljö. Denna hemsida riktar sig direkt mot konsumenterna och betonar tillgänglighet och enkelhet som en väsentlig del av vår övergripande kundupplevelse.

Som ett bolag med innovativa varumärken betonar vi vikten av kvalitet, teknisk support och service i våra försäljningsstrategier. Vår finansiella målsättning förblir oförändrad – vi strävar efter långsiktig tillväxt med lönsamhet i fokus.

Det är viktigt att nämna att den nuvarande marknadssituationen är extremt utmanande. Valutafluktuationer och ränteökningar har påverkat våra kunder i hög grad. Med noggrannhet och beslutsamhet planerar vi för de kommande månaderna och gör vårt yttersta för att navigera framgångsrikt genom dessa utmaningar.”
 

Helsingborg den 25 augusti, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Prenumerera

Dokument & länkar