Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo Industrier AB (publ)

Aktieägarna i Gunnebo Industrier AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen 27 juni 2008 klockan 12.00 på Gunnebo Industrier AB:s huvudkontor i Gunnebo.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken 20 juni 2008
- dels anmäla sig till Gunnebo Industrier senast 20 juni 2008 klockan 16.00 per:

E-mail: bolagsstamma@gunneboindustries.com
Post: Gunnebo Industrier
Extra bolagsstämma
590 93 Gunnebo Industrier AB
Fax: 0490 89 198
Telefon: 0490 89 224
Webb: www.gunneboindustrier.se

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall uppgift om biträden för aktieägaren (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset/motsvarande behörighetshandlingar får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Fullmakt i original samt registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas till Gunnebo Industrier AB, på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.gunneboindustrier.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast 20 juni 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I bolaget finns totalt 8 770 909 aktier och röster.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av överlåtelse av dotterbolaget 3A Byggdelen AB till vissa anställda
7. Avslutning
Förslag till beslut

Godkännande av överlåtelse av dotterbolaget 3A Byggdelen AB till vissa anställda

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna försäljningen av det helägda dotterbolaget 3A Byggdelen AB (”Dotterbolaget”) till ett för ändamålet nybildat bolag, som ägs av tre anställda i Dotterbolaget. Dotterbolaget, som följde med som en del av det under 2007 förvärvade norska bolaget Christiania Spigerverk A/S, säljer handverktyg och förnödenheter till byggare i Stockholmstrakten. Verksamhet är relativt liten och konkurrerar med en del kunder till Gunnebo Industrier AB. Företagsledningen och styrelsen anser därför att det är strategiskt riktigt att avyttra bolaget. Dotterbolaget har fem anställda. Dotterbolagets omsättning för 2007 uppgick till 15.6 miljoner kronor. Per den 30 april 2008 hade Dotterbolaget ett eget kapital om ca 1,3 miljoner kronor. Köpeskillingen ska uppgå till 3 miljoner kronor och erläggas kontant på tillträdesdagen.

Styrelsens förslag ovan förutsätter att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Gunnebo i juni 2008

Styrelsen

Gunnebo Industrier AB (publ)

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Dokument & länkar