Gunvor Group Ltd lämnar ett offentligt uppköpserbjudande enligt reglerna om budplikt till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Rörvik Timber AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Gunvor Group Ltd (”Gunvor Group”) lämnar härmed enligt reglerna om budplikt ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Rörvik Timber AB (”Rörvik Timber” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga A- och B-aktier samt konvertibler i Bolaget. För varje aktie, oavsett aktieslag, i Rörvik Timber erbjuds 3,92 kronor kontant. För varje konvertibel 2011/2016 i Rörvik Timber erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet. B-aktierna och konvertibler 2011/2016 i Rörvik Timber är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Bakgrunden till Erbjudandet är att Gunvor Group den 15 april 2014 förvärvat 50 procent av aktierna i Meerwind AB (”Meerwind”). Eftersom Gunvor Group efter förvärvet äger samtliga aktier i Meerwind, som i sin tur äger aktier som representerar cirka 79 procent av aktiekapitalet och rösterna i Rörvik Timber, har förvärvet enligt reglerna om budplikt gett upphov till en skyldighet för Gunvor Group att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier och konvertibler i Rörvik Timber. 

Erbjudandet i sammanfattning

  • För varje aktie, oavsett aktieslag, i Rörvik Timber erbjuds 3,92 kronor kontant. För varje konvertibel 2011/2016 i Rörvik Timber erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet.[1]

  • Det erbjudna vederlaget för aktierna är i enlighet med Takeover-regler NASDAQ OMX Stockholm (1 juli 2014) (”Takeover-reglerna”) baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Rörvik Timbers B-aktie under de 20 börsdagar som föregått dagen för offentliggörande av Gunvor Groups förvärv av aktier i Meerwind, det vill säga den 15 april 2014.[2]

  • För Rörvik Timbers B-aktie motsvarar Erbjudandet en premie om:

-        3 procent jämfört med stängningskursen om 3,79 kronor för Rörvik Timbers B-aktie på NASDAQ OMX den 14 april 2014, vilket var sista dagen före Gunvor Group offentliggjorde förvärvet av aktier i Meerwind,

-        20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 3,28 kronor för Rörvik Timbers B-aktie på NASDAQ OMX under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

-        9 procent jämfört med stängningskursen om 3,60 kronor för Rörvik Timbers B-aktie på NASDAQ OMX den 29 september 2014, vilket var sista dagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

  • Acceptperioden beräknas inledas omkring den 7 oktober 2014 och avslutas omkring den 10 november 2014. Redovisning av likvid kommer att ske veckovis under acceptperioden.

  • Gunvor Group uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Rörvik Timber bedriver träförädling i södra Sverige. Verksamheten består av sju sågverk med en produktionskapacitet på ca 950 000 m³, samt enheter för fingerskarvning, tryckimpregnering och stallströ. Merparten av Rörvik Timbers försäljning av sågade trävaror går till Sverige, Nordeuropa och Medelhavsområdet (inkl. Nordafrika). Bland Rörvik Timbers största leverantörer av råvara ingår bl.a. Holmen, Södra, Sveaskog, Sydved, Boxholms Skogar och Linköpings Skogstjänst.

Meerwind äger cirka 79 procent av aktierna i Rörvik Timber. Fram till den 15 april 2014 ägde Gunvor Group 50 procent av aktierna i Meerwind. Resterande 50 procent av Meerwind ägdes av Nordic Timber Holdings Sarl (”Nordic Timber”), som i sin tur ägs av Volga Resources SICAV-SIF SA, som ytterst kontrolleras av Gennady Timchenko. Fram till den 19 mars 2014 kontrollerades Gunvor Group ytterst av Torbjörn Törnqvist, som genom en stiftelse innehade ungefär 43 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna, och Gennady Timchenko, som genom ett holdingbolag innehade ungefär 43 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna. Resterande ungefär 13 procent av aktiekapitalet i Gunvor Group innehades av anställda i bolaget. I AMN 2010:39 ansåg Aktiemarknadsnämnden att Torbjörn Törnqvists och Gennady Timchenkos samarbete genom holdingbolagsstrukturen innebar att ett närståendeförhållande enligt 3 kap. 5 § 4 LUA förelåg.

Den 19 mars 2014 överlät Gennady Timchenkos holdingbolag samtliga holdingbolagets aktier i Gunvor Group till Torbjörn Törnqvist personligen. Gunvor Group kontrolleras sedan dess ensamt av Torbjörn Törnqvist, som dels innehar ungefär 43 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna personligen, dels kontrollerar ytterligare ungefär 43 procent av aktiekapitalet och resterande 50 procent av rösterna genom en stiftelse. Resterande ungefär 13 procent av aktiekapitalet ägs fortfarande av ledande befattningshavare i Gunvor Group.

Den 15 april 2014 tillkännagav Gunvor Group att Gunvor Group förvärvat 50 procent av aktierna i Meerwind från Nordic Timber samt att Gunvor Group efter förvärvet äger samtliga aktier i Meerwind. Gunvor Groups förvärv innebar ett så kallat indirekt kontrollägarskifte i Rörvik Timber, vilket medförde en skyldighet för Gunvor Group att lämna ett så kallat budpliktsbud avseende samtliga aktier och konvertibler i Rörvik Timber. Aktiemarknadsnämnden har i beslut den 15 april 2014 (AMN 2014:20) medgett Gunvor Group undantag från budplikten i sex månader, dvs. till och med den 15 oktober 2014 och har i efterföljande uttalande, AMN 2014:44, förtydligat innebörden av dispensen.

Gunvor Group sätter stort värde på det arbete som Rörvik Timbers företagsledning och anställda utför och avser att värna om den utmärkta relation som finns till de anställda inom Bolaget. Gunvor Group stödjer, som huvudägare, Rörvik Timbers nuvarande verksamhetsinriktning och har för avsikt att i framtiden verka för Rörvik Timbers fortsatta utveckling. Erbjudandet kommer inte att innebära någon väsentlig förändring av ledning, antalet anställda, deras anställningsvillkor eller sysselsättning på de platser där Rörvik Timber bedriver verksamhet och väntas inte heller ge upphov till finansiella eller andra konsekvenser för Rörvik Timber. Gunvor Groups intressen i Rörvik Timber utgör en begränsad del av Gunvor Groups sammantagna verksamhet. Erbjudandet bedöms därför inte ge upphov till finansiella eller andra konsekvenser för Gunvor Group.

Erbjudandet

Erbjudandet lämnas i enlighet med bestämmelserna om budplikt.

För varje aktie, oavsett aktieslag, i Rörvik Timber erbjuds 3,92 kronor kontant.

För varje konvertibel 2011/2016 i Rörvik Timber erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet.[3]

Om Rörvik Timber betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägare, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlag i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat och Gunvor Groups förvärv av aktier och konvertibler i Rörvik Timber således sker direkt genom inlämnande av accept av Erbjudandet ska noteras att de aktieägare eller konvertibelinnehavare som redan sålt sina aktier eller konvertibler i Erbjudandet vid tidpunkten för en eventuell värdeöverföring inte berörs av en sådan reduktion av vederlaget i Erbjudandet.

Det erbjudna vederlaget för aktierna är i enlighet med Takeover-reglerna baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Rörvik Timbers B-aktie under de 20 börsdagar som föregått dagen för offentliggörande av Gunvor Groups förvärv av aktier i Meerwind, det vill säga den 15 april 2014.[4]

Acceptperioden beräknas inledas omkring den 7 oktober 2014 och avslutas omkring den 10 november 2014. Redovisning av likvid kommer att ske veckovis under acceptperioden efterhand som accepter av Erbjudandet inkommer.

För Rörvik Timbers B-aktie motsvarar Erbjudandet en premie om:

  • 3 procent jämfört med stängningskursen om 3,79 kronor för Rörvik Timbers B-aktie på NASDAQ OMX den 14 april 2014, vilket var sista dagen före Gunvor Group offentliggjorde förvärvet av aktier i Meerwind,
  • 20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 3,28 kronor för Rörvik Timbers B-aktie på NASDAQ OMX under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
  • 9 procent jämfört med stängningskursen om 3,60 kronor för Rörvik Timbers B-aktie på NASDAQ OMX den 29 september 2014, vilket var sista dagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Rörvik Timber till 665 312 035 kronor.[5] De av bolaget utgivna konvertiblerna[6] värderas till nominellt 18 768 412,83 kronor, samt en ersättning för upplupen ränta på konvertibeln beräknad fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet. Sammanlagt värderas aktierna och konvertiblerna i Rörvik Timber till cirka 684 205 571 kronor.[7]

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 159 453 552 kronor baserat på att det finns
35 857 147 aktier och konvertibler 2011/2016 med nominellt värde om 18 768 412,83 kronor utestående i Rörvik Timber vid sidan av de aktier som kontrolleras av Gunvor Group.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Gunvor Group uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.

Gunvor Group och styrelseledamots deltagande i Erbjudandet

Erbjudandet lämnas av Gunvor Group som äger samtliga aktier i Meerwind, som i sin tur innehar aktier som representerar cirka 79 procent av aktiekapitalet och rösterna i Rörvik Timber.

Jérôme Schurink, styrelseledamot i Rörvik Timber, är investeringsansvarig inom Gunvor Group.

Baserat på detta tillämpar Gunvor Group kapitel III i Takeover-reglerna avseende Erbjudandet och utgår från att de oberoende styrelseledamöterna i Rörvik Timber, i enlighet med Takeover-reglerna, kommer att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från en oberoende expert avseende aktierna och konvertiblerna i Rörvik Timber senast två veckor före utgången av acceptperioden. För undvikande av intressekonflikter har Jérôme Schurink inte deltagit, och kommer inte att delta, i Rörvik Timbers styrelses utvärdering av eller beslut avseende Erbjudandet.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet kommer att finansieras med tillgängliga medel inom Gunvor Group-koncernen.

Preliminär tidsplan

Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 30 september 2014

Beräknad acceptperiod: 7 oktober – 10 november 2014

Beräknat datum för när redovisning av likvid kan påbörjas: Redovisning av likvid kommer att ske veckovis under acceptperioden efterhand som accepter av Erbjudandet inkommer

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas att offentliggöras omkring den 30 september 2014 och kommer i samband därmed att finnas tillgänglig på www.gunvorgroup.com. Anmälningssedel distribueras till aktieägarna och konvertibelinnehavare i Rörvik Timber vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB. Redovisning av likvid kommer att ske veckovis under acceptperioden efterhand som accepter av Erbjudandet inkommer.

Gunvor Group förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. Gunvor Group kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Ägande i Rörvik Timber

Gunvor Group äger samtliga aktier i Meerwind. Meerwind äger 15 742 aktier av serie A och 133 849 569 aktier av serie B i Rörvik Timber. En A-aktie i Rörvik Timber berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst. Meerwinds innehav av aktier motsvarar cirka 79 procent av aktiekapitalet och rösterna i Rörvik Timber.[8]

Meerwind har härutöver givit Erik Penser Bankaktiebolag (”Penser”) ett värdepapperslån om nominellt 200 000 kronor bestående av konvertibler 2011/2016. Lånet är givet i syfte att möjliggöra Pensers funktion som likviditetsgarant. Låneavtalet föreskriver att det omedelbart upphör vid offentliggörande av ett offentligt uppköpserbjudande under löptiden, varvid Meerwind utan dröjsmål ska erhålla de utlånade konvertiblerna eller, om återställande inte kan ske, ett belopp som motsvarar konvertiblernas värde baserat på en beräkning av konvertiblernas genomsnittskurs.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Gunvor Group ensamt eller tillsammans med ett eller flera av bolagets dotterbolag blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Rörvik Timber avser Gunvor Group att begära tvångsinlösen av resterande aktier och konvertibler i Rörvik Timber. I samband härmed avser Gunvor Group att verka för att B-aktierna och konvertiblerna i Rörvik Timber avnoteras från NASDAQ OMX.

Rådgivare

Gunvor Group har anlitat Advokatfirman Westermark Anjou som juridisk rådgivare och Carnegie Investment Bank AB (publ) som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Tillämplig lag och tvister m.m.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna (såsom definierade häri), Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens tidigare tolkningar av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Gunvor Group har den 25 september 2014, i enlighet med LUA, gentemot NASDAQ OMX åtagit sig att vid avlämnandet och hanteringen av Erbjudandet till alla delar följa Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens tidigare tolkningar av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, och att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid eventuella överträdelser av Takeover-reglerna.

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Gunvor Group och aktieägare eller konvertibelinnehavare i Rörvik Timber till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Gunvor Group Ltd

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl. 08.30.


[1] Om Rörvik Timber betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägare, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlag i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat och Gunvor Groups förvärv av aktier och konvertibler i Rörvik Timber således sker direkt genom inlämnande av accept av Erbjudandet ska noteras att de aktieägare eller konvertibelinnehavare som redan sålt sina aktier eller konvertibler i Erbjudandet vid tidpunkten för en eventuell värdeöverföring inte berörs av en sådan reduktion av vederlaget i Erbjudandet.

[2] Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2014:42 funnit att det överensstämmer med god sed och Takeover-reglerna att Gunvor Group tillämpar den så kallade 20-dagarsregeln vid fastställandet av vederlaget i Erbjudandet.

[3] Bolagets konvertibler 2011/2016 är upptagna till handel vid NASDAQ OMX. Konvertibellånet löper från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2016 då det förfaller till betalning, varvid det sammanlagda nominella beloppet för de utestående konvertiblerna ska återbetalas i sin helhet i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Samtliga utestående konvertibler löper med sex procent årlig ränta. För det fall STIBOR den första bankdagen i en ränteperiod överstiger fem procent, löper dock samtliga utestående konvertibler istället med sju procent årlig ränta under sådan ränteperiod. Med ränteperiod avses perioden från och med den dag som infaller närmast efter en ränteförfallodag till och med efterföljande ränteförfallodag. Ränta löper under hela lånets löptid och erläggs kvartalsvis i efterskott. Ränta förfaller till betalning årligen den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december, första gången den 30 september 2011 och sista gången den 30 juni 2016, eller, om sådan dag inte är en bankdag, på den närmast därpå följande bankdagen.

[4] Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2014:42 funnit att det överensstämmer med god sed och Takeover-reglerna att Gunvor Group tillämpar den så kallade 20-dagars regeln vid fastställandet av vederlaget i Erbjudandet.

[5] Baserat på att det finns 169 706 408 aktier av serie B och 16 050 aktier av serie A i Rörvik Timber.

[6] Av Bolagets konvertibler 2011/2016 är per den 29 augusti 2014 nominellt 18 768 412,83 kronor utestående. Efter den omräkning som genomfördes av Rörvik Timber under 2013 är konverteringskursen för konvertiblerna 8,66 kronor och konvertiblerna kan således komma att öka antalet B-aktier i Bolaget med högst 2 167 253. Konvertiblerna kan utnyttjas för konvertering till B-aktier till och med den 31 maj 2016.

[7] Inkluderar upplupen ränta på konvertiblerna om cirka 125 123 kronor vilket motsvarar upplupen ränta vid full accept av Erbjudandet för konvertiblerna, beräknat såsom att alla avräkningsnotor för redovisning av likvid upprättas sista dagen i acceptperioden den 10 november 2014.

[8] Baserat på att det finns 169 706 408 aktier av serie B och 16 050 aktier av serie A i Rörvik Timber.

För frågor, vänligen kontakta:

Seth Thomas Pietras
Corporate Affairs Director
Gunvor Group
+41 79 870 6290

Om Gunvor Group

Gunvor Group är ett aktiebolag med säte på Cypern. Gunvor Group kontrolleras sedan den 19 mars 2014 ensamt av Torbjörn Törnqvist, som dels innehar ungefär 43 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna personligen, dels kontrollerar ytterligare 43 procent av aktiekapitalet och resterande 50 procent av rösterna genom en stiftelse. Resterande ungefär 13 procent av aktiekapitalet ägs av ledande befattningshavare i Gunvor Group.

Gunvor Group är moderbolag i Gunvor Group-koncernen. Verksamheten består av handel, transport, förvaring och optimering av råolja, mineraloljeprodukter och andra energiprodukter. Verksamheten inbegriper (i) att säkerställa leverenser av råolja för leverans till kunder via tankfartyg och pipelines samt (ii) handel med raffinerade mineraloljeprodukter över hela världen. Gunvor Group handlar även med ny energi som LNG (flytande naturgas), naturgas, kol och utsläppsrätter samt äger och investerar i infrastruktur hänförlig till oljehandel. Gunvor Group-koncernens huvudsakliga handelscenter är lokaliserade i Geneve, Singapore, Bahamas och Dubai. Gunvor Group-koncernen äger även raffinaderier i Belgien och Tyskland. För ytterligare information om Gunvor Group-koncernen, vänligen se www.gunvorgroup.com.

Under år 2013 uppgick Gunvor Groups konsoliderade intäkter till 91 miljarder USD och EBITDA till 719 miljoner USD. Nettointäkten uppgick till 308 miljoner USD. Tillgångarna i Gunvor Group-koncernen uppgick den 31 december 2013 till 16 miljarder USD och eget kapital uppgick till 2 444 miljoner USD. Den 31 december 2013 hade Gunvor Group-koncernen 953 miljoner USD i likvida medel.

Gunvor Groups organisationsnummer är 279934. Bolagets adress är 48, Themistokli Dervi, Althienitis Centennial Building, Office 501, P.C. 1066 Nicosia, Cypern.

Om Rörvik Timber

Rörvik Timber AB är moderbolag i Rörvik-koncernen. Moderbolagets verksamhet består av ledning och administration av Rörvik-koncernen. Moderbolaget Rörvik Timber AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Jönköping, Sverige. Moderbolaget har direkt innehav i följande helägda, rörelsedrivande dotterbolag: Rörvik Timber Holding AB, Rörvik Timber Sales AB, Rörvik Wood AB, Rörvik Timber Stock AB, Rörvik Swedfore AB, Rörvik Skog AB samt Rörvik Rus LLC. Det helägda dotterbolaget Rörvik Timber Holding AB äger i sin tur dotterbolagen Rörvik Timber Boxholm AB, Rörvik Timber Linghem AB, Rörvik Timber Myresjö AB, Rörvik Timber Rörvik AB, Rörvik Timber Sandsjöfors AB, Rörvik Timber Tranemo AB, Rörvik Timber Tvärskog AB. Det helägda dotterbolaget Rörvik Timber Sales AB äger i sin tur det danska dotterbolaget Niels Ulrich Pedersen A/S. Det helägda dotterbolaget Rörvik Skog AB äger det norska dotterbolaget Norsk Virke A/S.

Rörvik-koncernen bedriver träförädling vid nio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten består av sju sågverk, en enhet för tryckimpregnering och en enhet för stallströ. I Myresjö och Tvärskog finns i anslutning till sågverken fingerskarvsanläggningar. Sågverken är specialiserade med utgångspunkt i trädslag, råvarans dimension och längd. Produktionsanläggningarna håller hög teknisk nivå och har en sammanlagd årlig produktionskapacitet på ca 950 000 m³. Inriktningen av produktionen vid respektive sågverk sker för att optimera Rörvik-koncernens totala intäkter. Rörvik-koncernens råvaruanskaffning till samtliga sågverk sker via ett gemensamt anskaffningsbolag, Rörvik Skog AB. Bland Rörvik Timbers största leverantörer av råvara ingår bland annat Holmen, Södra, Sveaskog, Sydved, Boxholms Skogar, och Linköpings Skogstjänst. Försäljningen för samtliga sågverk sker via gemensamma säljbolag, Rörvik Timber Sales AB och Niels Ulrich Pedersen A/S. Medelantalet heltidsanställda i Rörvik-koncernen uppgick under 2013 till 284 varav 12 utanför Sverige.

Viktigt meddelande

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Gunvor Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. Gunvor Group kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller konvertibelinnehavare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Gunvor Group rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Gunvor Group efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i frågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i deras jurisdiktioner.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan komma att avvika avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Gunvor Group och Rörvik Timbers kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Gunvor Group har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Gunvor Group is one of the world’s largest independent commodities trading houses by turnover, creating logistics solutions that safely and efficiently move physical energy, metals and bulk materials from where they are sourced and stored to where they are demanded most. With strategic investments in industrial infrastructure - refineries, pipelines, storage, terminals, mining and upstream - Gunvor further generates sustainable value across the global supply chain for its customers. More information can be found at www.gunvorgroup.com.

Dokument & länkar