Gylling Optima, kvartal 1 2000

Gylling Optima Batteries AB ( publ ) Januari - Mars 2000 * Nettoomsättningen ökade med 2 % till 79.6 (77.9) MSEK * Rörelseresultatet ökade till 3.783 (2.073) MSEK * Resultat efter finansiella poster 1.802 (1.022) MSEK * Positiv försäljningsutveckling i USA, Asien och Mellanöstern/Afrika kompenserar svagt Europa * Omstruktureringar av distributörerna i Europa * Första leverans av Optima Spiralpack för industriapplikationer GYLLING OPTIMA BATTERIES AB ( publ ) KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2 000 Marknad och försäljning Försäljningen under första kvartalet 2000 visar en splittrad bild. USA har ökat volymerna med 9 % trots den mycket milda vintern som, enligt BCI, minskade den totala batteriförsäljningen i USA under jan-feb med c:a 20 %. Distributions- och utvecklingsavtalet med GNB utvecklas enligt plan. I regionen Mellan Östern/Afrika ökade volymen med 11 %, Asien med 42 % samtidigt som Europa minskade med 31 %. Europa har påverkats av dcn allt högre dollarkursen. Lågpresterande distributörer har sagts upp och nya har knutits till Optima. Dessa förändringar har medfört vissa volymförseningar. Bl a har Österrikes ledande batteritillverkare Banner GmbH nu utsetts till Optimas nya distributör i Österrike och Schweiz, vilket kommer att öka Optimas täckning i dessa länder Sammantaget under första kvartalet 2000 såldes 127 107 batterier mot 129 306 batterier under samma tidsperiod 1999. Produktion Produktionen har varit focuserad på att tillverka det nya 75/35 batteriet för GNB. Kapacitetsutbyggnad och rationaliseringar har fortsatt under kvartalet. Forskning och utveckling Under kvartalet har Optimas nya 36 Voltsprototyper testats tillsammans med ledande fordonstillverkare i Europa. I dessa projekt har Optimas teknologi visat en ledande ställning och därför har nu också projekt inletts med befintligt produktsortiment i liknande applikationer. Resultat Optimakoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.802 ( 1.022 )MSEK Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick 31 mars till 2.661 (5.565) MSEK. Outnyttjade checkkrediter uppgick till 18.337 (15.927) MSEK. Koncernens investeringar uppgick under perioden till 8.5 (1.8 ) MSEK. Soliditeten uppgick till 32.7 (35.9) procent medan skuldsättningsgraden var 1.58 (1.32)ggr. Omsättning Omsättningen ökade till 79.627 (77. 934) MSEK. Bedömning av framtiden USA har haft det varmaste vinterkvartalet på 109 år. Ett mer normalt klimat under fortsättningen av året bör ge en god försäljning i USA. För att kompensera klimatpåverkan har Optima satsat på industriapplikationer. Tillsammans med två ledande truckbatterileverantörer har Optima etablerat ett samarbete under kvartalet med Optima Spiralpack . Kring årsskiftet var alla experter eniga om att dollarkursen skulle gå ner under våren och närma sig 8 kr vid årsskiftet. Utvecklingen har varit den motsatta och styrelsen räknar nu med en fortsatt trög försäljning i Europa. Styrelsen bedömer volymstillväxten under 2000 till 15 %. Bolagsstämma Styrelsen kallar till bolagsstämma 18 maj, kl 15 00, Vendevägen 90, Danderyd. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall * dels vara införda i den av värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 8 maj 2000. * dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 16 maj kl 16.00 under adress Gylling Optima Batteries AB, Box 742, 182 17 Danderyd, per telefon 08-622 32 00 eller E-mail: l.burstrom@optimabatteries.se. * Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att er- hålla rätt att delta vid bolagsstämman, genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd i god tid före 8 maj 2000. Kommande informationstillfällen * Halvårsrapport torsdagen 24 augusti 2000 * Delårsrapport jan-sept 22 november 2000 Danderyd 2000-05-04 Bertil Gylling Verkställande direktör och koncernchef Frågor i anledning av denna rapport besvaras av vVD Pär M Ericson eller företagsjurist Lars Burström. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01250/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01250/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar