BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30)

Report this content

* Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332
(46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.
Med jämförbara valutakurser var ökningen 14 procent .

* Resultatet efter finansiella poster blev MSEK 8.629 (5.734), en
ökning med 50 procent.

* Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

* Omsättningen under fjärde kvartalet ökade med 13 procent (med jämför
bara valutakurser 15 procent) och uppgick till MSEK 15.963 (14.172) inkl
moms.

* Fjärde kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK
3.404 (2.356), en ökning med 44 procent.

* Under 2003 planeras 110 butiker att öppnas, däribland tolv butiker på
de nya marknaderna Polen, Tjeckien och Portugal.

* Kontrakt undertecknade för fem butiker i Toronto, Kanada. Öppning
under 2004.

* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2:60 (1:75) per
aktie och dessutom en bonusutdelning om SEK 3:40 per aktie, totalt SEK
6:- per aktie.

Stockholm den 29 januari 2003
StyrelsenKontaktpersoner:

Carl-Henric Enhörning 08-796 5410
Leif Persson 08-796 1300
Rolf Eriksen, VD 08-796 5233
Växel 08-796 5500

Bakgrundsinformation om H&M samt pressbilder finns att tillgå på
www.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar