H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

Helår (2015-12-01 — 2016-11-30)

 • H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under räkenskapsåret. Omräknat till SEK uppgick försäljningen inklusive moms till MSEK 222 865 (209 921), en ökning med 6 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 192 267 (180 861).
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 106 177 (103 167), vilket motsvarar en bruttomarginal om 55,2 procent (57,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 24 039 (27 242). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 18 636 (20 898), motsvarande SEK 11:26 (12:63) per aktie. Resultatet under året har påverkats negativt av ökade prisnedsättningar och av ökade inköpskostnader till följd av den dyrare US-dollarn.
 • Mycket stark expansion under året. Totalt öppnades 427 (413) nya butiker netto och 11 nya H&M-onlinemarknader. Vid räkenskapsårets slut uppgick antalet onlinemarknader till 35 och antalet butiker till 4 351 på 64 marknader.
 • 13 000 nya arbetstillfällen skapades i H&M-koncernen under 2016. Vid räkenskapsårets slut uppgick antalet medarbetare till drygt 161 000 (148 000).
 • Fortsatt stark utveckling online både avseende försäljning och lönsamhet för alla varumärken.
 • Kraftig försäljningstillväxt för COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home.

Fjärde kvartalet (2016-09-01 — 2016-11-30)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under fjärde kvartalet. Omräknat till SEK uppgick försäljningen inklusive moms till MSEK 61 098 (56 477), en ökning med 8 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 52 720 (48 694).
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 30 027 (27 997), vilket motsvarar en bruttomarginal om 57,0 procent (57,5).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 7 409 (7 148). Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 5 914 (5 526), motsvarande SEK 3:57 (3:34) per aktie.
 • Mycket bra start för H&M:s två senaste onlinemarknader; Kanada och Sydkorea samt de nya butiksmarknaderna Cypern och Nya Zeeland.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 9:75 (9:75) per aktie för räkenskapsåret 2015/2016. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.
 • Nytt tillväxtmål: Att öka H&M-koncernens försäljning med 10 – 15 procent i lokala valutor per år med fortsatt hög lönsamhet.
 • Koncernens försäljning inklusive moms under december 2016 ökade med 6 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år. Omräknat till SEK var ökningen 10 procent.
 • Koncernens försäljning inklusive moms under perioden 1 januari till 29 januari 2017 ökade med 11 procent i lokala valutor jämfört med samma period föregående år. För januari som helhet finns en negativ kalendereffekt om cirka 2 procentenheter som infaller i slutet av månaden.
 • För räkenskapsåret 2016/2017 planerar H&M-koncernen att öppna cirka 430 nya butiker netto. Nya planerade butiksmarknader är Kazakstan, Colombia, Island, Vietnam och Georgien. Därutöver planeras fortsatt utrullning av H&M:s onlinebutik till ytterligare sex marknader Turkiet, Taiwan, Hongkong, Macao, Singapore och Malaysia. 
 • H&M-koncernen planerar att lansera ett eller två nya varumärken under 2017.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”2016 var ett händelserikt år som innehöll många positiva saker men också utmaningar både för oss och för branschen. Under året öppnade vi 427 nya butiker netto runt om i världen och adderade tre nya butiksmarknader samtidigt som vi rullade ut vår onlinebutik till ytterligare 11 marknader. Detta innebär att H&M idag finns på 64 marknader varav 35 med e-handel. Vi välkomnade fler än 13 000 nya medarbetare och är nu över 161 000 medarbetare i koncernen.

Vår försäljning ökade med 7 procent i lokala valutor till 223 miljarder kronor, vilket är vår högsta årsomsättning hittills. Försäljningsökningen var dock lägre än planerat vilket ledde till ökade prisnedsättningar som, i kombination med att en stark US-dollar fördyrade våra inköp, påverkade resultatutvecklingen negativt för helåret. Vi såg dock en förbättrad resultatutveckling under det fjärde kvartalet.

Året kännetecknades av skiftet i branschen mot en alltmer växande onlinemarknad samt digitalisering och vi är mycket nöjda med att vi hade en stark utveckling inom vår onlinehandel för alla våra varumärken både försäljnings- och lönsamhetsmässigt. Från en redan bra nivå tog vi ytterligare marknadsandelar, vilket är ett tydligt kvitto på att våra investeringar i vår onlinehandel gett resultat. Våra varumärken COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home hade förutom en kraftig försäljningstillväxt inom online även en mycket bra försäljning i butik.

Positivt var också att H&M hade en bra försäljningsutveckling på för oss etablerade marknader såsom Sverige och övriga länder i Skandinavien samt i Ryssland, Turkiet och Kanada men även på våra nyare marknader som till exempel Indien, Australien, Sydafrika, Mexiko, Chile och Peru.

För klädhandeln generellt var 2016 samtidigt ett utmanande år där olika omvärldsfaktorer, bland annat geopolitiska händelser, påverkade handeln negativt på många marknader. Särskilt tydligt var detta i Frankrike, Tyskland, Schweiz och Italien samt i USA och Kina. Eftersom dessa marknader utgör en stor andel av vår försäljning fick det också en stor inverkan på vår totala försäljningsutveckling. Men under året identifierade vi även delar inom kunderbjudandet, butiksupplevelsen och varuförsörjningskedjan som vi hade kunnat göra bättre, och som vi nu metodiskt säkerställer förbättringar för.

Spännande utvecklingsskede
Vi har en väl utvecklad onlineaffärsmodell och vår onlineförsäljning utgör redan idag en betydande andel av vår totala försäljning på flera marknader. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede där vi sedan några år tillbaka investerar i digitalisering och infrastruktur inom följande fokusområden:

-  Omni-channelstrategi: Vi har en tydlig omni-channelstrategi där vi integrerar den digitala och fysiska världen för att ge kunderna en mer sömlös shoppingupplevelse. Detta innefattar bland annat onlinereturer och onlineköp i butik, ”click & collect”, vidareutveckling av kundklubben, mobila betalningar samt användning av mobil i butik för utökad service.

Varuförsörjningskedjan: För att vår varuförsörjningskedja ska bli ännu snabbare och mer flexibel investerar vi bland annat i teknologi såsom RFID och automatiserade lager. För kunden tillkommer nya leveransalternativ såsom ”next day delivery” som vi nu erbjuder på fem marknader samt tidsbestämda leveranser som vi har börjat med i Japan.

-  Avancerad data-analys: Vi ser avancerad data-analys som ett viktigt stöd i verksamheten där de algoritmer som vi har börjat använda kommer att bidra till förbättringar i allt från sortimentsplanering och logistik till försäljning.

Satsningarna inom dessa områden säkerställer att vi är väl positionerade för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt. I detta ligger också vår kraftiga expansion av både nya butiker och nya onlinemarknader.

Fortsatt stark expansion - omformulerat tillväxtmål
Det är i ljuset av detta utvecklingsskede naturligt att omformulera vårt tillväxtmål. Det innebär att vårt tidigare mål om att öka antalet butiker med 10 till 15 procent per år istället blir ett försäljningsmål där både butik och online är inkluderade. Vårt nya mål som gäller för 2017 och framöver är att H&M-koncernens försäljning i lokala valutor ska öka med 10 till 15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet.

Vi har idag en stark butiksportfölj med över 4 300 butiker vilket ger oss en unik närhet till våra kunder. En närhet som blir allt viktigare i en värld där det fysiska och digitala knyts ihop alltmer. De butiker som vi öppnar har mycket fördelaktiga och flexibla kontrakt, är på bra affärslägen och är lönsamma med snabb återbetalningstid. Med dessa förutsättningar är det självklart för oss att fortsätta expandera även med fysiska butiker.

Under 2017 planerar vi att öppna cirka 430 nya butiker netto. Vi kommer att gå in på fem nya H&M-butiksmarknader - Kazakstan, Colombia, Island, Vietnam och Georgien - och sex nya H&M-onlinemarknader - Turkiet, Taiwan, Hongkong, Macao, Singapore och Malaysia.

Samtidigt som vi öppnar nya butiker ser vi över den befintliga butiksportföljen, vilket innebär att vi ska ha den optimala mixen av varumärken, yta och antal butiker på respektive marknad. Detta kommer att medföra omflyttningar, tillägg av butiksyta och stängningar. Av de nya butikerna som öppnas under 2017 kommer de flesta att utgöras av H&M-butiker och cirka 70-80 butiker kommer att utgöras av våra övriga varumärken.

H&M Home utvecklas mycket väl och har stor potential för tillväxt. Framöver kommer vi därför att satsa på att öppna fristående H&M Home-butiker och profilera H&M Home ännu mer som ett eget varumärke.

Vi ser fram emot att under 2017 leverera starka kollektioner och kundupplevelser samt att lansera ett till två nya varumärken. Detta i kombination med pågående förbättringar samt våra satsningar inom omni-channel, varuförsörjningskedjan och avancerad data-analys gör att vi ser positivt på våra möjligheter att uppnå vårt nyformulerade mål både för 2017 och framåt.”

Kontakt
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef 08-796 55 00 (växel)

Inbjudan till press- och telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén finns tillgänglig på hm.com.

 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 31 januari 2017 kl 08.00 (CET). Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på www.hm.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar