H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

Helår (2017-12-01 — 2018-11-30) 

 • H&M-koncernens försäljning exklusive moms ökade med 5 procent till MSEK 210 400 (200 004) under räkenskapsåret. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent. Det fortsatta förändringsarbetet har bidragit till en successivt förbättrad försäljningsutveckling och ökade marknadsandelar på de flesta marknader under det andra halvåret.

 • Koncernens onlineförsäljning fortsatte att utvecklas mycket väl under året. Onlineförsäljningen uppgick till cirka 30 miljarder SEK, en ökning med 22 procent och utgjorde därmed 14,5 procent (12,5) av koncernens totala försäljning. I lokala valutor var ökningen 21 procent.

 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 110 887 (108 090), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,7 procent (54,0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 15 639 (20 809).

 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 12 652 (16 184), motsvarande SEK 7:64 (9:78) per aktie.

Fjärde kvartalet (2018-09-01 — 2018-11-30) 

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till MSEK 56 414 (50 407) under fjärde kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent drivet av en ökad fullprisförsäljning och lägre prisnedsättningar.

 • Koncernens försäljning online ökade med 24 procent i SEK och 20 procent i lokal valuta.

 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 30 592 (27 929), vilket motsvarar en bruttomarginal om 54,2 procent (55,4).

 • Kostnaderna för prisnedsättningar i relation till omsättningen minskade med 0,6 procentenheter.

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 4 352 (4 873). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 3 543 (3 993), motsvarande SEK 2:14 (2:41) per aktie.

 • Tre nya logistikcenter om totalt cirka 230 000 kvadratmeter öppnades under kvartalet vilket möjliggör utökad kapacitet framför allt inom online.

 • Resultatet påverkades negativt av kostnader som uppstod i samband med tidigare genomförda byten till nya logistiksystem, men också av förberedande aktiviteter inför kommande transitioner. Tillsammans med negativa årsbokslutseffekter påverkade dessa kostnader resultatet med cirka MSEK 560.

 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om SEK 9:75 (9:75) per aktie för räkenskapsåret 2017/2018 att utbetalas vid två olika tillfällen under 2019. Styrelsens motivering till utdelningsförslaget är att den underliggande verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2019 samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning med beaktande av kapital-strukturmålet.

 • Nettoförsäljningen under perioden 1 december 2018 – 28 januari 2019 ökade med 4 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.

 • Framgångsrikt plattformsbyte genomfördes i Tyskland under januari 2019. Därmed finns nu H&M:s samtliga onlinemarknader på den nya plattformen.

 • Starkare kollektioner och ökad fullprisförsäljning gör att bolaget, för det första kvartalet 2019, räknar med cirka 1 procentenhet lägre prisnedsättningar och en fortsatt förbättring av varulagersituationen jämfört med föregående kvartal.

 • Online och de fysiska butikerna integreras alltmer samtidigt som den globala utrullningen av online fortsätter. Idag finns H&M online på 47 marknader och under 2019 tillkommer Mexiko samt även Egypten som öppnar via franchise.

 • För 2019 planerar H&M-koncernen ett nettotillskott om 175 nya butiker varav knappt hälften kommer att utgöras av de nyare varumärkena.

”Det har varit ett utmanande år för hela branschen och så även för H&M-gruppen. Efter ett väldigt tufft första halvår har omställningsarbetet börjat ge effekt. Förbättrade kollektioner har genererat en bättre fullprisförsäljning och lägre prisnedsättningar under slutet av året. Stärkt av dessa positiva signaler valde vi att accelerera omställningsarbetet ytterligare under fjärde kvartalet främst inom de pågående bytena av logistiksystem. Detta medförde ökade kostnader men kommer att leda till en rad förbättringar för kunderna”.

Karl-Johan Persson, vd


Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

Starkare kollektioner ger ökad fullprisförsäljning

Mot bakgrund av modebranschens snabba förändring accelererade vi vårt omställningsarbete under året för att säkra H&M-gruppens långsiktiga utveckling. Vi avslutade 2018, ett för oss och för branschen utmanande år, med tydliga signaler om att vi är på rätt väg.

Vi såg gradvisa förbättringar under året med en försäljningstillväxt i lokala valutor om 3 procent för helåret och 6 procent i fjärde kvartalet. Särskilt betydelsefullt var att utvecklingen drevs av en ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar i fjärde kvartalet. Även om nivån på det utgående varulagret var högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år, förbättrades nivån och sammansättningen från det tredje till det fjärde kvartalet. Vi bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta som ett resultat av ett starkare kunderbjudande i kombination med våra pågående förbättringar inom inköp och logistik. Detta gör att vi räknar med cirka 1 procentenhet lägre prisnedsättningar i det första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Även om vi inte nådde upp till målen som vi satte upp i början av 2018 bekräftar de positiva signalerna att vi gör framsteg inom alla våra strategiska fokusområden: att skapa det bästa kunderbjudandet; säkerställa ett snabbt, effektivt och flexibelt produktflöde med en stabil och skalbar infrastruktur; samt att addera tillväxt med expansion av butiker och online.

Vi tog marknadsandelar på ett flertal marknader under det fjärde kvartalet. Exempelvis i Storbritannien kompenserade 38 procents ökning av vår onlineförsäljning för en försäljningsnedgång om 1 procent i butik, vilket gav en total tillväxt om 8 procent. På flera marknader drevs försäljningstillväxten av såväl fysiska butiker som online, däribland Kina (+24 procent), Indien (+43 procent) och Ryssland (+27 procent). Däremot var det mer utmanande på marknader såsom USA och Norge. Parallellt med vår utrullning av online globalt intensifierar vi optimeringen av butiksportföljen och vi fortsätter att integrera våra fysiska butiker och digitala kanaler.

Den ökade fullprisförsäljningen visar att kunderna uppskattar de investeringar och förbättringar vi gjort i H&M:s sortiment för att kunna erbjuda den bästa kombinationen av pris, kvalitet, mode och hållbarhet. Även shoppingupplevelsen har förbättrats - vi har bland annat uppgraderat H&M:s mobilapp, kortat leveranstider och lagt till ytterligare betalningsalternativ. Vi fortsätter också att rulla ut tjänster som click-and-collect och onlinereturer i butik.

Utökade initiativ för att påskynda omställningen

För att skapa den bästa kundupplevelsen fortsätter vi att investera i vår infrastruktur inom logistik och tech. I fjärde kvartalet öppnade vi tre nya logistikcenter som tillsammans utgör cirka 230 000 kvadratmeter. Detta gör att vi kan erbjuda kunderna snabbare leveranser och ett bredare sortiment samtidigt som vi löser de kapacitetsbegränsningar som höll tillbaka tillväxten på vissa marknader under 2018. Med de investeringar som gjorts under 2018 har vi också kunnat slutföra övergången till vår nya onlineplattform. Efter ett framgångsrikt plattformsbyte i Tyskland i januari 2019 ligger nu alla H&M:s onlinemarknader på den nya plattformen.

Störningar i samband med överflyttningar till nya logistiksystem på vissa marknader tidigare under 2018, ledde till ökade kostnader även i fjärde kvartalet. Med lärdom från dessa överflyttningar ökade vi även investeringarna för att säkerställa kommande transitioner.

Även om dessa satsningar har en kortsiktig påverkan på marginalen, kommer de att leda till fortsatta förbättringar för våra kunder och därmed ökad lönsamhet på lång sikt. Då vår omställning nu kommit en bra bit på väg, kommer investeringarna (capex) totalt att minska under 2019 jämfört med 2018, med en fortsatt ökande digital andel.

Dra nytta av branschens förändring

Nya konsumentbeteenden och snabb teknisk utveckling kommer att fortsätta förändra hur och när människor handlar. Vi ställer om bolaget för att nå den flexibilitet som behövs i en värld i ständig och snabb förändring. Mycket arbete återstår och utmaningar kommer att finnas, men de framsteg vi har gjort inom våra strategiska fokusområden ger oss styrkan att fortsätta med full kraft framåt.”

Kontakt
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef  08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 31 januari 2019 kl 08.00 (CET). Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 900 butiker på 71 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 177 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar