H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

Report this content

Helår (2018-12-01 — 2019-11-30)

 • H&M-gruppen fortsatte att växa globalt under 2019 i en snabbt föränderlig modebransch. Gruppens nettoomsättning ökade med 11 procent till MSEK 232 755 (210 400) under räkenskapsåret 2019. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent. Det pågående förändringsarbetet har bidragit till en fortsatt positiv försäljningsutveckling med mer fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar.
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 122 453 (110 887), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,6 procent (52,7).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent till MSEK 17 391 (15 639).
 • Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 13 443 (12 652), motsvarande SEK 8:12 (7:64) per aktie. Föregående år påverkades resultatet efter skatt av en positiv engångseffekt om MSEK 425 till följd av den amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act).
 • Årets ökning av resultatet gör att MSEK 86 har avsatts till H&M-gruppens belöningsprogram HIP – H&M Incentive Program, som vänder sig till alla anställda.

      
Fjärde kvartalet (2019-09-01 — 2019-11-30)

 • H&M-gruppens nettoomsättning ökade med 9 procent till MSEK 61 694 (56 414) under fjärde kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Bruttoresultatet ökade med 9 procent till MSEK 33 287 (30 592), vilket motsvarar en bruttomarginal om 54,0 procent (54,2).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 24 procent till MSEK 5 403 (4 352). Före avsättningen till HIP ökade kvartalets resultat med 26 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 4 212 (3 543), motsvarande SEK 2:54 (2:14) per aktie.
 • Varulagrets sammansättning och nivå fortsätter att förbättras. Valutajusterat minskade varulagret med 6 procent. Det bokförda varulagret i SEK utgjorde 16,3 procent (17,9) av omsättningen.
       
 • Styrelsen föreslår en bibehållen utdelning om SEK 9:75 per aktie för räkenskapsåret 2018/2019 att utbetalas vid två olika tillfällen under 2020. Styrelsens motivering till utdelningsförslaget är att verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2020, att varulagersituationen förbättrats samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning med beaktande av kapitalstrukturmålet.
 • Nettoförsäljningen under perioden 1 december 2019 – 28 januari 2020 ökade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen bedöms minska med cirka 0,5 - 1 procentenhet i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Online och fysiska butiker integreras alltmer med fortsatt optimering av butiksportföljen. Cirka 200 nya butiker planeras öppna under 2020, främst på tillväxtmarknader samtidigt som konsolideringen fortsätter med cirka 175 planerade stängningar av butiker framförallt på etablerade marknader. Nettotillskottet av nya butiker för helåret 2020 beräknas bli cirka 25.
 • Australien blir ny H&M-onlinemarknad med planerad start under andra halvåret av 2020.
 • H&M kommer att lanseras på e-handelsplattformen SSG.COM i Sydkorea under 2020.
 • Avtal med ny franchisepartner i Centralamerika har tecknats. Den första H&M-butiken planeras öppna i Panama i slutet av 2020.
 • H&M-gruppens branschledande hållbarhetsarbete har uppmärksammats genom ett flertal utnämningar i bland annat Corporate Knights World’s Most Sustainable Companies och av CDP, där H&M-gruppen som första retailbolag listats på CDP:s A-lista.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”H&M-gruppens förändringsarbete fortsätter att ge resultat. Ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar bidrog till en positiv resultatutveckling för helåret och i fjärde kvartalet, då rörelseresultatet ökade med 25 procent samtidigt som den höga aktivitetsnivån i förändringsarbetet fortsatte. Att kunderna uppskattar våra satsningar syns tydligt i form av väl mottagna kollektioner och ökade marknadsandelar. Varulagrets sammansättning och nivå fortsätter att förbättras vilket gör att prisnedsättningarna bedöms minska även i första kvartalet, för sjätte kvartalet i rad.

Försäljningstillväxten var bra på många marknader i fjärde kvartalet. I Indien ökade försäljningen i lokal valuta med 33 procent, i Polen 21 procent, Mexiko 18 procent och Ryssland 12 procent. I Sverige ökade försäljningen med 7 procent medan USA och Storbritannien ökade med 6 respektive 3 procent.

För helåret ökade koncernens försäljning med 11 procent i SEK och 6 procent i lokala valutor. Försäljningstillväxten drevs av både butik och online med en stark ökning av online om 24 procent i SEK och 18 procent i lokala valutor.

Den positiva utvecklingen visar att vi är på rätt väg. Jag vill tacka alla medarbetare i H&M-gruppen för ett fantastiskt arbete och engagemang under det gångna året. Det är glädjande att vi med helårets resultatökning kan tillföra ytterligare 86 miljoner kronor till H&M Incentive Program, vårt belöningsprogram för samtliga anställda i H&M-gruppen.

Mot bakgrund av modebranschens pågående transformation har vi under flera år gjort stora, nödvändiga investeringar för att säkra H&M-gruppens position och långsiktiga utveckling. Vi har bland annat investerat i det digitala, i en effektivare varuförsörjningskedja, inklusive nya lager och logistiksystem, i tech-infrastruktur, avancerad dataanalys och AI. Vi ser nu flera positiva effekter av dessa satsningar vilket skapar resurser och stöd för vårt fortsatta förändringsarbete. Ett exempel på de förändringar som pågår är skapandet av vår nya funktion Business Tech som successivt ersätter de tidigare separata funktionerna IT, Advanced Analytics & AI och Business Development, och där vi genom att arbeta tvärfunktionellt i agila team kommer att öka vår flexibilitet, snabbhet och effektivitet.

Vår högsta prioritet är att säkerställa det bästa kunderbjudandet för alla våra varumärken och vi kommer även framöver att investera för att erbjuda den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Kundupplevelsen i butik och online förbättras kontinuerligt och vi testar även flera nya tjänster för att underlätta en hållbar livsstil för våra kunder. Våra digitala och fysiska kanaler blir alltmer integrerade och för att säkerställa en relevant närvaro på respektive marknad accelererar vi optimeringen av butiksportföljen, vilket omfattar omförhandlingar, stängningar och ombyggnationer. För 2020 planeras cirka 200 nya butiker att öppnas och cirka 175 butiker att stängas. Öppningarna sker framförallt i Sydamerika, Ryssland, Östeuropa samt Asien exklusive Kina medan stängningarna främst kommer att ske i Europa, USA och Kina.

H&M-gruppen har nyligen ingått avtal med en ny franchisepartner i Centralamerika, där den första H&M-butiken beräknas öppna i Panama i slutet av 2020. Samtidigt fortsätter vår digitala expansion. Under året ser vi fram emot att öppna H&M online i Australien och även lansera H&M på e-handelsplattformen SSG.COM i Sydkorea.

Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och fortsätter att utveckla nya koncept och affärsmodeller med syfte att addera lönsam tillväxt och bidra till en hållbar utveckling. Vi tror på fler samarbeten, delad kunskap och ökad transparens för att lösa de miljöutmaningar industrin står inför. Vi är mycket stolta över att vara ett av världens ledande företag i arbetet för att motverka klimatförändringar, enligt bland andra organisationen CDP. H&M-gruppen har tilldelats en plats på CDP:s A-lista för vårt arbete med att minska utsläpp, motverka klimatrisker och bidra till övergången till en fossilfri ekonomi.

När vi blickar framåt är det med stor ödmjukhet inför de utmaningar som omvandlingen av modebranschen för med sig i form av nya konsumentbeteenden och ett snabbt föränderligt konkurrenslandskap. H&M-gruppens förändringsarbete fortsätter därför med full kraft i alla delar av bolaget. Det senaste årets utveckling visar att vi tar steg i rätt riktning. Detta, i kombination med våra långsiktiga investeringar och vår ambitiösa hållbarhetsagenda, gör att vi ser ljust på framtiden och möjligheterna till en positiv utveckling för H&M-gruppen under många år framöver.”
    
   
Strategiska fokusområden
Vi driver förändringsarbete baserat på våra strategiska fokusområden för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar och framtidssäkra H&M-gruppen.

Skapa det bästa kunderbjudandet
Sortimentet – säkerställa bästa kombination av mode, kvalitet, pris och hållbarhet för samtliga varumärken.
Fysiska butiker – fortsatt utveckling av nya koncept och optimering av butiksportföljen.
Onlinebutikerna – förbättringar såsom snabbare och mer flexibla leveransalternativ och betalningar.
Fortsatt integration av fysiska butiker och online för att höja kundupplevelsen.

Snabbt, effektivt och flexibelt produktflöde
Varuförsörjningskedjan ska bli ännu snabbare, effektivare och mer flexibel.
Satsningar inom avancerad dataanalys och AI.

Investeringar i infrastruktur – vår ”tech foundation”
Fortsatta investeringar i vår tech-infrastruktur med skalbara och stabila plattformar som ger snabbare utveckling av nya kundapplikationer och teknologier.

Addera tillväxt
Digital expansion till nya marknader.
Fysiska butiker – fortsatt expansion med fokus på tillväxtmarknader.
Utveckla nya koncept och affärsmodeller.

Läs mer om våra initiativ och vårt hållbarhetsarbete på nästa sida och hmgroup.com.


Kontakt

Nils Vinge, IR-ansvarig  08-796 52 50 
Karl-Johan Persson, vd   08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef     08-796 55 00 (växel) 

  
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com
    
  
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 januari 2020 kl 08.00 (CET). Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och mer än 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar