H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

Report this content

Helår (1 december 2019 — 30 november 2020)

 • H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till MSEK 187 031 (232 755) under räkenskapsåret 2020. 
  I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 18 procent. Utvecklingen påverkades kraftigt negativt av pandemin, framför allt under andra kvartalet, då butiker stängdes tillfälligt på de flesta marknaderna; som mest cirka 80 procent av koncernens butiker. 

 • En rad snabba och kraftfulla åtgärder har genomförts under året. Krisarbetet har omfattat alla delar av verksamheten, bland annat gällande varuinköp, investeringar, hyror, bemanning och finansiering. Ökat fokus har lagts på de väl utvecklade digitala kanalerna vilket har kompenserat för en del av försäljningsbortfallet från butikerna.

 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 93 544 (122 453), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,0 procent (52,6).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 2 052 (17 391). Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK 1 691 (17 391). 

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 1 243 (13 443), motsvarande SEK 0:75 (8:12) per aktie. 

Fjärde kvartalet (1 september 2020 — 30 november 2020) 

 • H&M-gruppens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till MSEK 52 549 (61 694). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 10 procent. Kvartalet inleddes med en stark återhämtning som fick en kraftig inbromsning när pandemins andra våg ledde till nya omfattande restriktioner och nedstängningar. Som mest var drygt 20 procent av koncernens butiker stängda.

 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 27 375 (33 287), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,1 procent (54,0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 3 665 (5 403). Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK 3 538 (5 403).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 2 485 (4 212), motsvarande SEK 1:50 (2:54) per aktie. Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till MSEK 2 387 (4 212).

 • H&M-gruppens likviditet är mycket god. Per den 30 november 2020 uppgick likvida medel till MSEK 16 540 (12 312). Koncernens långfristiga finansiering och likviditetsbuffert har förstärkts. Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter ökade till MSEK 46 595 (24 169). Nettoskulden/EBITDA var 0,0 (0,2).

 
 • Styrelsens ambition är att H&M-gruppen ska ha en hållbar och lönsam tillväxt och därigenom möjliggöra god avkastning till aktieägarna. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning i dagsläget är att det finns goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021. Men, då den pågående pandemins konsekvenser i dagsläget inte helt kan överblickas, kommer styrelsen därför under året återkomma med ett förslag på tidpunkt och nivå för återupptagandet av utdelning.

 • Som en följd av den andra vågen av pandemin med restriktioner och som mest över 1 800 tillfälligt stängda butiker, dvs 36 procent av koncernens totalt cirka 5 000 butiker, minskade nettoförsäljningen under perioden 1 december 2020 – 27 januari 2021 med 23 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.

 • Effektivisering av faktura- och betalningsprocessen kommer att ge materiella effekter på H&M-gruppens rörelsekapital. Baserat på 2020 års inköpsvolymer kommer cirka 10 miljarder SEK att kunna frigöras under 2021.

 • Ett ramverk har tagits fram för att möjliggöra utställandet av hållbarhetskopplade obligationer i syfte att finansiera bland annat en accelererad övergång till återvunnet material. H&M-gruppen har som mål att senast 2030 ska 100 procent av produkternas material vara återvunnet eller komma från andra mer hållbara källor. Senast 2025 ska minst 30 procent av materialet vara återvunnet.

 • Online och fysiska butiker integreras alltmer med fortsatt optimering av butiksportföljen. Cirka 100 nya butiker planeras öppna under 2021, samtidigt som 350 butiker planeras att stängas framförallt på etablerade marknader.

 
”H&M-gruppen står stark efter alla utmaningar som pandemin har inneburit. Tack vare väl uppskattade kollektioner, en snabb och lönsam onlinetillväxt samt en stark kostnadskontroll, lyckades bolaget avsluta året med vinst och en stark finansiell ställning”, säger Helena Helmersson, vd.


 
Kommentar av Helena Helmersson, vd

”Med en stark, lönsam onlinetillväxt och bra kostnadskontroll lyckades vi avsluta året med vinst och en stark finansiell ställning. Snabba och kraftfulla åtgärder i kombination med ett attraktivt kunderbjudande ledde till en bättre återhämtning än väntat fram till att den andra vågen av pandemin slog till. Våra åtgärder fortsätter för att hantera de negativa effekterna av pågående restriktioner och nedstängningar. Även om läget i skrivande stund är mycket utmanande, står
H&M-gruppen stark.

De senaste årens förändringsarbete och investeringar med tyngdpunkt på det digitala, har varit mycket viktiga för att hantera krisen och förändringsarbetet fortsätter med full kraft. Kunderna vill kunna möta oss var, när och hur de än önskar – i butikerna, på våra onlinesajter, digitala marknadsplatser och i sociala media. De visar oss tydligt att de uppskattar en smidig och inspirerande upplevelse där försäljningskanalerna samspelar och stärker varandra. Vi fortsätter satsningarna på digital tillväxt, integrering av kanalerna och optimering av butiksportföljen. Snabbhet och flexibilitet kommer att bli ännu viktigare framöver, framför allt i varuförsörjningskedjan, för att säkerställa det bästa kunderbjudandet och öka tillgängligheten i alla kanaler.

Vårt huvudfokus ligger fortfarande på att utveckla starka, unika varumärken med strävan att alltid erbjuda den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Andelen återvunna och hållbara material i kollektionerna ökar successivt och våra varumärken erbjuder allt fler tjänster för en mer hållbar livsstil.
Tillsammans med vårt förändringsarbete kommer detta att bidra till ökad motståndskraft, större anpassningsförmåga och en hållbar och lönsam tillväxt för H&M-gruppen.”

Läs mer om våra satsningar inom vårt hållbarhetsarbete på sid 14.


Kommunikation i samband med bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2020, 1 december 2019 – 30 november 2020, publiceras kl 08.00 CET den 29 januari 2021, följt av en telefonkonferens kl 09:00 CET för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på hmgroup.com.

För bokning av intervjuer i samband med bokslutskommunikén den 29 januari 2021, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, telefon: 08-796 39 08,
e-post: stenvinkel@hm.com.

 

Kontakt

Nils Vinge, IR-ansvarig       08-796 52 50
Helena Helmersson, vd 08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef 08-796 55 00 (växel)

 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-20 99 19, e-mail:
info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220


För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 29 januari 2021 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 52 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar