KALLELSE

Report this content

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) håller extra bolagsstämma den
28 oktober 2021.

 

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras på det sättet att deltagarna deltar endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan ske endast genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels                     vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 oktober 2021

dels                     senast den 27 oktober 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst ifylld och undertecknad med post till H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Extra bolagsstämma 2021”) eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den angivna tiden. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast 27 oktober 2021.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/extrastamma och på bolagets huvudkontor Mäster Samuelsgatan 46A i Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/extrastamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som skett senast den 22 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Upplysningar inför stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Aktieägare, som önskar erhålla upplysning enligt ovan, ska lämna en skriftlig begäran härom till bolaget senast den 18 oktober 2021, genom e-post till EGM2021@hm.com eller skriftligen under adress
H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats hmgroup.com/extrastamma och på bolagets huvudkontor Mäster Samuelsgatan 46A i Stockholm senast den 23 oktober 2021. Upplysningarna skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med bolagsstämma

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.

3. Val av justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning och om avstämningsdag.
8. Stämmans avslutande.
 

Förslag till beslut

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN, punkt 2
Styrelsen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

VAL AV JUSTERINGSMÄN, punkt 3
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och advokat Erik Sjöman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar.

I justeringsmännens uppdrag ingår särskilt att kontrollera upprättandet av röstlängd och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD, punkt 4
Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 4 är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, grundad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

VINSTUTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG, punkt 7
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om SEK 6:50 per aktie. Styrelsen föreslår den
1 november 2021 som avstämningsdag. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 november 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, årsredovisningen för 2020 och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats hmgroup.com/extrastamma och på bolagets huvudkontor Mäster Samuelsgatan 46A i Stockholm. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna läggs fram på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor.

Antal aktier och röster
I bolaget finns 194 400 000 A-aktier med tio röster per aktie och 1 460 672 000 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i H&M är 1 655 072 000 och det totala antalet röster är 3 404 672 000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stockholm i oktober 2021
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Styrelsen

­------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:

Nils Vinge, IR-chef                           08-796 52 50
H&M Group Media Relations         08-796 53 00                       groupmediarelations@hm.com

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 850 butiker på 75 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

 

Taggar: